Forum Republiki Bialeńskiej
PRZYJĘTY Regulamin Legislacyjny Zgromadzenia Narodowego - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl)
+-- Dział: Życie w Bialenii (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Dział: Zgromadzenie Narodowe (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=211)
+--- Wątek: PRZYJĘTY Regulamin Legislacyjny Zgromadzenia Narodowego (/showthread.php?tid=2952)

Strony: 1 2


Regulamin Legislacyjny Zgromadzenia Narodowego - Salvador Estela Sonnero - 28-12-2021

Wysokie Zgromadzenie,
Szanowny Towarzyszu Konduktorze
Szanowny Towarzyszu Przewodniczący,

Przedstawiam nowy projekt Regulaminu. Ma on na celu rozluźnić terminy na prowadzenie debat i głosowań, byśmy mogli swobodnie dyskutować i nie dbać tak bardzo o upływ czasu. Żeby trochę uelastycznić Zgromadzenie i żeby można było lepiej reagować na niespodziewane okoliczności dodałem rozwiązanie w postaci projektów pilnych. Zwiększone zostały kompetencje kontrolne RR nad środkami porządkowym leżącymi w gestii Przewodniczącego oraz dodałem jej możliwość kontroli projektów pilnych. Zmieniłem nieco zastosowaną  technikę legislacyjną i pewne kwestie doprecyzowałem. Wszystkie zmiany zostały przeze mnie pogrubione.

Jestem otwarty na wszystkie uwagi i wskazówki.


Uchwała Zgromadzenia Narodowego
z dnia ...
Regulamin Legislacyjny Zgromadzenia NarodowegoArtykuł 1.


Niniejsza uchwała określa zasady funkcjonowania oraz porządek prac legislacyjnych Zgromadzenia Narodowego i jest wiążąca dla jego członków oraz osób przebywających na terenie Zgromadzenia Narodowego.


Artykuł 2.


1. Ilekroć w ustawie mowa o “Prezydencie”, rozumie się przez to “Prezydenta Republiki Bialeńskiej”;  ilekroć mowa o “Przewodniczącym” rozumie się przez to “Przewodniczącego pro tempore Zgromadzenia Narodowego Republiki Bialeńskiej”; ilekroć mowa o “Zgromadzeniu” rozumie się przez to “Zgromadzenie Narodowe Republiki Bialeńskiej”.
 
2. Pracami Zgromadzenia Narodowego kieruje  Przewodniczący  podczas nieobecności Prezydenta lub w ramach ustalonego przez nich podziału obowiązków. Prezydent posiada wszystkie uprawnienia Przewodniczącego, lecz nie powinien bez potrzeby ingerować w jego kompetencje lub zmieniać jego decyzji, w szczególności gdy Przewodniczący jest aktywny, a swe obowiązki wykonuje należycie.


3. Przewodniczący jest powoływany na czas nieokreślony i odwoływany przez Prezydenta. W razie tymczasowej  nieobecności Przewodniczącego pro tempore lub z innej istotnej przyczyny Prezydent może na czas określony powołać Wiceprzewodniczącego pro tempore.Artykuł 3.


1. Prawo do wnoszenia projektów aktów prawnych mają wszyscy Obywatele Republiki Bialeńskiej.


2. Debatę rozpoczyna Przewodniczący niezwłocznie po wniesieniu projektu. Debata trwa tyle, żeby każdy chętny miał możliwość wyrazić swoje zdanie  i żeby dany temat należycie przedyskutować; powinna ona w szczególności obejmować całą niedzielę lub dzień powszechnie uznawany za święto. O długości debaty decyduje Przewodniczący, z tym zastrzeżeniem, że przedłuża on albo skraca debatę na wniosek złożony przez 5 członków Zgromadzenia lub przez Prezydenta.
 
2a. Dopuszcza się prowadzenie debat nielegislacyjnych, służących uzgodnieniu wybranych spraw. Debaty nielegislacyjne prowadzi się w ramach konsensusu wnioskodawcy i Przewodniczącego. Do debat nielegislacyjnych nie stosuje się przepisów niniejszego artykułu.

2b. Prezydent uprawniony jest do wnoszenia projektów pilnych, przy czym projekt wniesiony przez inną osobę może zostać uznany za pilny poprzez decyzję Prezydenta. Nad projektami pilnymi nie przeprowadza się debaty i niezwłocznie przechodzi się do głosowania. Projekt może zostać uznany za pilny po uzyskaniu zgody Rady Republiki. 
 
3. W czasie debaty Przewodniczący i członkowie Zgromadzenia mogą składać poprawki, a projektodawca - autopoprawki. Autopoprawki wprowadzone przez projektodawcę mogą być naniesione od razu w projekcie właściwym lub być poddane pod głosowanie pod zakończeniu debaty, a decyzję o tym podejmuje Przewodniczący.


4. Po zakończeniu debaty przeprowadza się głosowanie nad autopoprawkami niewprowadzonymi do projektu właściwego, poprawkami zgłoszonymi przez posłów, Przewodniczącego,  a następnie nad jednolitym tekstem projektu z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek i autopoprawek.


5. Możliwe jest jednoczesne głosowanie nad projektem i poprawkami do niego, jeżeli nie ucierpi na tym czytelność głosowania.


6. Czas na głosowanie wyznacza Przewodniczący mając na uwadze ustalone zwyczaje. Głosowanie trwa nie krócej niż dwie doby i powinno obejmować całą niedzielę lub dzień powszechnie uznawany za święto z zastrzeżeniem ust. 6a.  Przewodniczący przedłuża albo skraca głosowanie na wniosek złożony przez 3 członków Zgromadzenia lub przez Prezydenta.

6a. Głosowanie nad projektem pilnym trwa nie dłużej niż dwie doby.

7. Przyjmowanie ustaw i uchwał odbywa się większością bezwzględną, należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Obywateli biorących udział w głosowaniu, z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę liczby Obywateli, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.


7a. Przyjmowanie poprawek i autopoprawek oraz rozstrzyganie pozostałych kwestii wymagających głosowania następuje zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej


8. Odrzucenie projektu właściwego oznacza automatycznie odrzucenie wszystkich poprawek i autopoprawek do niego, bez względu na wynik głosowań dotyczącego tychże.
 
8a. 5 członkom Zgromadzenia Narodowego przysługuje skarga do Rady Republiki  na niezasadne skrócenie albo przedłużenie debaty lub głosowania. Przepis ten nie ma zastosowania do projektów pilnych.

9. Po zakończeniu głosowania akt prawny zostaje przekazany do podpisu Prezydentowi, który jest zobowiązany przedstawić go Radzie Republiki - mającej prawo weta.


10. W przypadku zawetowania aktu prawnego przez Prezydenta lub Radę Republiki rozpoczyna się procedura debaty i głosowania nad poprawą aktu prawnego lub odrzuceniem weta.


11. Zasady ponownych prac nad zawetowanym aktem prawnym są identyczne jak w przypadku pierwotnego projektu, z tą różnicą że w przypadku odrzucania weta musi się to odbyć większością dwóch trzecich głosów, przy udziale minimum połowy osób uprawnionych do głosowania.


12. Głosowanie nad odrzuceniem weta musi się odbyć w ciągu miesiąca od chwili dostarczenia przez Prezydenta lub Przewodniczącego Rady Republiki informacji o zastosowaniu weta lub odmowie podpisu Prezydenta, a przez "miesiąc" rozumie się 30 dni kalendarzowych.


13. Brak głosowania nad odrzuceniem weta przez 30 dni od chwili przekazania informacji o zastosowaniu weta oznacza przyjęcie weta i zakończenie prac nad odrzuconym aktem prawnym.


Artykuł 4.


1. Prawo do zabierania głosu na sali obrad posiadają wszyscy członkowie Zgromadzenia Narodowego.


2. Przewodniczący  może w drodze wyjątku udzielić głosu osobom spoza składu Zgromadzenia


3. W przypadku niewłaściwego zachowania członka Zgromadzenia Narodowego, po uprzednim zwróceniu uwagi - Przewodniczący ma prawo usunąć taką osobę z sali obrad na okres jednej pełnej doby. Gdy takie rozwiązanie jest niewystarczające, Przewodniczący może taką osobę wykluczyć na dłuższy okres, po uzyskaniu zgody Rady Republiki. Na wykluczenie z obrad przysługuje skarga do Rady Republiki.


4. W przypadku niewłaściwego zachowania się osoby spoza Zgromadzenia - Przewodniczący  ma prawo usunąć taką osobę na czas nieokreślony, odbierając jej prawo do dalszych wypowiedzi w Zgromadzeniu Narodowym. Na wykluczenie z obrad przysługuje skarga do Rady Republiki.
 
5. Poprzez niewłaściwe zachowanie rozumie się w szczególności wypowiedzi obraźliwe lub wulgarne.


6. Wypowiedzi osób nieuprawnionych do zabierania głosu w Zgromadzeniu Narodowym są usuwane, a wypowiedzi obraźliwe lub wulgarne osób uprawnionych do zabierania głosu w Zgromadzeniu Narodowym mogą być usunięte w części lub w całości - obowiązek ten ciąży na Przewodniczącym.

Artykuł 5.


1. Uchwała wchodzi w życie w momencie jej opublikowania.
2. Z wejściem uchwały w życie moc traci Regulamin Postępowania Legislacyjnego Republiki Bialeńskiej z dnia 13 marca 2020 r.
RE: Regulamin Legislacyjny Zgromadzenia Narodowego - Joahim-von-R - 28-12-2021

Zarządzam debatę co potrwa tydzień.


RE: Regulamin Legislacyjny Zgromadzenia Narodowego - Andrzej Płatonowicz Ordyński - 28-12-2021

Panie Przewodniczący,
Wysoka Izbo,

Bardzo cieszy mnie propozycja, by powiększyć kompetencje Rady Republiki. Do pozostałych koncepcji też nie mam uwag negatywnych.


RE: Regulamin Legislacyjny Zgromadzenia Narodowego - Ronon Dex - 28-12-2021

Bardzo dobry pomysł z tymi debatami, które obowiązkowo obejmują niedzielę lub święto, choć osobiście dorzuciłbym sobotę - chyba, że uznajemy ten dzień za imprezowy, z dala od kompa (ale nie czepiam się - niechaj zostanie niedziela). W każdym razie obowiązek debaty przynajmniej w jeden dzień wolny od pracy jest bardzo dobrym pomysłem.


RE: Regulamin Legislacyjny Zgromadzenia Narodowego - Salvador Estela Sonnero - 30-12-2021

(28-12-2021 16:07)Ronon Dex napisał(a): Bardzo dobry pomysł z tymi debatami, które obowiązkowo obejmują niedzielę lub święto, choć osobiście dorzuciłbym sobotę - chyba, że uznajemy ten dzień za imprezowy, z dala od kompa (ale nie czepiam się - niechaj zostanie niedziela).

Mam podobne odczucia odnośnie soboty, ale nie sposób wszystkim dogodzić. Jak dla mnie może być nawet cała sobota i niedziela; możemy też całkowicie zawieszać obrady np. 24-2 stycznia, w czasie majówki, itp., ale nie będę autopoprawki zgłaszał, bo zaraz będę czytał, że nadmiernie wszystko komplikuję. Kompromisowo wybrałem niedzielę połączoną z większą elastycznością i obowiązkowym przedłużaniem debaty na złożony wniosek — wraz z kontrolą RR.


RE: Regulamin Legislacyjny Zgromadzenia Narodowego - Ametyst Faradobus - 31-12-2021

Odniosę się do projektu na dniach.

Pamiętam, że kiedyś Wielki Sternik, który w niedzielę w ogóle nie włączał komputera (dlatego w ZSKHiW nazywamy niedzielę Dniem Sternikowskim), chciał zaproponować odwrotne rozwiązanie - aby parlament na ten czas zawieszał pracę. Wydaje mi się jednak, że w naszych warunkach właśnie niedziela będzie optymalnym rozwiązaniem. Sobota też nie jest złą opcją, bo przecież nie imprezuje się od rana.


RE: Regulamin Legislacyjny Zgromadzenia Narodowego - Andrzej Płatonowicz Ordyński - 06-01-2022

Nadszedł już ten dzień? Bo tydzień już na pewno minął.


RE: Regulamin Legislacyjny Zgromadzenia Narodowego - Ametyst Faradobus - 06-01-2022

Wybaczcie. Uwag nie mam.


RE: Regulamin Legislacyjny Zgromadzenia Narodowego - Joahim-von-R - 06-01-2022

W takim razie przechodzimy do głosowania. 3 dni conajmniej.

ZA


RE: Regulamin Legislacyjny Zgromadzenia Narodowego - Tymoteusz Dostojewski - 06-01-2022

ZA.