• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4b. Projekt / wniosek przyjęty Projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
#51
ZA Medycejskim
#52
Za poprawką Medycejskiego Karola
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Wiceprezydent i Eksprezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,

[Obrazek: 85_13_12_22_10_32_48.png]
#53
Wstrzymuję się.
/-/Thomas von Lisendorff - Dostojewski
carewicz brodryjski 
Grand Lisendorff 
Admirał MW SZ RB 
 Prezes BZS
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
[Obrazek: AG106.png]
#54
Dziękuję za oddane głosy. To głosujemy teraz nad całością (do końca niedzieli 3 kwietnia).Ustawa 
z dnia ... kwietnia 2022 roku
o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Artykuł 1.

W ustawie z dnia 2 czerwca 2019 roku o swobodzie działalności gospodarczej (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

1. Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty samorządowe, terytoria zależne i inne jednostki administracyjne a także inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, mają prawo do zakładania przedsiębiorstw prywatnych.

2. Prezydent oraz członkowie jego gabinetu mają prawo do tworzenia przedsiębiorstw państwowych.";

2) uchyla się art. 3;

3) uchyla się art. 4;

4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5.

1. Przedsiębiorstwa prywatne lub państwowe rejestrowane są przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub osobę przez niego upoważnioną.

2. W celu rejestracji przedsiębiorstwa należy złożyć wniosek do Prezydenta Republiki Bialeńskiej. We wniosku o rejestrację przedsiębiorstwa należy zawrzeć następujące informacje:

a) nazwę i siedzibę przedsiębiorstwa;

b) dane personalne jej właściciela lub zarządcy;

c) charakter przedsiębiorstwa oraz opis planowanej działalności.

3. Zarejestrowane przedsiębiorstwa umieszczane są w rejestrze przedsiębiorstw, prowadzonym przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej.";

5) dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Artykuł 5a.

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej lub osoba przez niego upoważniona odmawia zarejestrowania przedsiębiorstwa w przypadku, gdy jego działalność może naruszać obowiązujące na terytorium Republiki Bialeńskiej przepisy prawa, w szczególności gdy działalność przedsiębiorstwa może godzić w niepodległość, suwerenność, bezpieczeństwo lub stabilność państwa.

2. Odmowa zarejestrowania przedsiębiorstwa może nastąpić także w przypadku, gdy działalność przedsiębiorstwa może naruszać panujący w jednostce administracyjnej, na terytorium której przedsiębiorstwo to będzie mieć siedzibę, klimat narracyjny. Odmowa zarejestrowania przedsiębiorstwa z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim wymaga uprzedniego zaciągnięcia opinii właściwych władz jednostki administracyjnej, na terytorium której przedsiębiorstwo to będzie mieć siedzibę.

3. W przypadku wystąpienia negatywnych przesłanek ujętych w ust. 1 lub 2 powyżej w trakcie działania przedsiębiorstwa, Prezydent Republiki Bialeńskiej lub osoba przez niego upoważniona może zawiesić działalność przedsiębiorstwa lub zlikwidować to przedsiębiorstwo.

4. Odmowa zarejestrowania przedsiębiorstwa, zawieszenie działalności lub likwidacja następują w formie pisemnej decyzji."

6) dodaje się art. 5b w brzmieniu:

"Artykuł 5b.

Od decyzji ujętych w art. 5a ust. 1-3 powyżej służy odwołanie do Rady Republiki. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia opublikowania decyzji. Rada Republiki może przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, a organem decyzyjnym i ostatecznym w tym przypadku jest Zgromadzenie Narodowe Republiki Bialeńskiej.";

7) dodaje się art. 5c w brzmieniu:

"Artykuł 5c.

W przypadku zawieszenia działalności przedsiębiorstwa państwowego z przyczyn ujętych w art. 5a ust. 3 powyżej, Prezydent Republiki Bialeńskiej lub osoba przez niego upoważniona może przekazać zarządzanie tym przedsiębiorstwem innej osobie. Przekazanie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym następuje po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie zawieszenia działalności tego przedsiębiorstwa.";

8) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla celów ewidencyjnych właściciele lub zarządcy wznawiający działalność zgodnie z ust. 1 powyżej składają w Pałacu Prezydenckim lub miejscu wskazanym przez Prezydenta informację o swoim przedsiębiorstwie prywatnym lub zarządzanym przez siebie przedsiębiorstwie państwowym zgodną z art. 5 ust. 2 – co jest podstawą do dokonaniu wpisu w rejestrze.";

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W stosunku do przedsiębiorstw ujętych w ust. 1 powyżej zastosowanie mają przepisy art. 5a ust. 3.";

9) w art. 8:

a) uchyla się ust. 1;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Żadne władze państwowe lub regionalne nie mogą ingerować w działalność przedsiębiorstw z zastrzeżeniem art. 5a ust. 3".

10) uchyla się art. 9a.

Artykuł 2.

1. Przedsiębiorstwa regionalne działające według przepisów dotychczasowych w momencie wejścia w życie niniejszej ustawy przekształca się w przedsiębiorstwa państwowe lub prywatne.

2. Osoba prowadząca przedsiębiorstwo regionalne ma obowiązek zgłoszenia do Prezydenta Republiki Bialeńskiej w ciągu 30 dni następujących po wejściu w życie niniejszej ustawy o przekształceniu tego przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwo państwowe lub prywatne. W przypadku niezgłoszenia faktu przekształcenia przedsiębiorstwa regionalnego w przedsiębiorstwo państwowe lub prywatne w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Prezydent Republiki Bialeńskiej wykreśla takie przedsiębiorstwo z rejestru przedsiębiorstw i wydaje w tej sprawie decyzję w formie pisemnej. Od decyzji wydanej w ten sposób odwołanie nie przysługuje.

3. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo regionalne prowadzone jest przez dwie lub większą liczbę osób, w momencie przekształcenia w przedsiębiorstwo państwowe lub prywatne każda z tych osób staje się za jej zgodą zarządcą lub właścicielem tego przedsiębiorstwa. Każdy zarządca lub właściciel przedsiębiorstwa powstałego w wyniku przekształcenia na zasadach wymienionych w ust. 1 powyżej posiada takie same uprawnienia i obowiązki.

Artykuł 3.

Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.
Głosuję ZA.
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta
كبير اللاهوت والساحر والفقيه
#55
Za.
#56
ZA
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Wiceprezydent i Eksprezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,

[Obrazek: 85_13_12_22_10_32_48.png]
#57
Za.
#58
za
#59
Przedłużam głosowanie do końca środy (choć w zasadzie mamy już kworum, ale dajmy innym szansę, skoro tyle debatowaliśmy).
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta
كبير اللاهوت والساحر والفقيه
#60
Za
(-) Aleksander Novak
[Obrazek: SR-WESTLAND.png][Obrazek: antipixel_zpviw.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości