• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Konstytucja Republiki Bialeńskiej
#2
Ustawa o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej

z dnia 12 grudnia 2020 roku

Artykuł 1.
Ilekroć w treści Konstytucji Republiki Bialeńskiej pada nazwa "Rada Państwa" zostaje ono zastąpione nazwą "Rada Republiki".

Artykuł 2.
Artykuł 12. Konstytucji Republiki Bialeńskiej otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12.
[Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej]

Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej, na czele którego stoi Prezydent Republiki Bialeńskiej, tworzą Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Ministrowie oraz Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Ministrowie są powoływani przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia. Zgromadzenie Narodowe może wyrazić wotum nieufności względem ministra na drodze uchwały. W przypadku wyrażenia wotum nieufności względem któregokolwiek z nich, Prezydent Republiki Bialeńskiej jest zobowiązany do jego odwołania. Kadencja ministrów kończy się w momencie zakończenia kadencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Prezydentowi i ministrom przysługuje prawo wydawania rozporządzeń oraz postanowień. Ministrowie stoją na czele kancelarii, które mogą także nosić nazwę ministerstw. Kancelaria pełni funkcję doradczą wobec ministra oraz pomaga mu realizować zadania. Kancelarie tworzone są na podstawie rozporządzenia Prezydenta lub danego ministra. Dopuszcza się możliwość, gdy minister nie stoi na czele żadnej kancelarii - wówczas Prezydent Republiki Bialeńskiej określa, z infrastruktury której z istniejących kancelarii ma on prawo korzystać. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej może nadzorować działalność kilku kancelarii."

Artykuł 3.
Artykuł 14. Konstytucji Republiki Bialeńskiej otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 14.
[Skład]

1. W skład Rady Republiki wchodzi trzech obywateli powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej, władze Rzeszy Bialeńskiej oraz władze Dżamahiriji Bialeńskiej.
2. Członkowie Rady Republiki wybierają Przewodniczącego spośród swojego grona.
3. Kadencja każdego członka Rady Republiki z osobna trwa 3 miesiące od momentu powołania go przez właściwy organ.
4. Zgromadzenie Narodowe, na wniosek Prezydenta, uzupełnia skład Rady Republiki, jeśli właściwy organ Rzeszy Bialeńskiej lub Dżamahiriji Bialeńskiej nie wywiąże się z tego obowiązku w ciągu 14 dni od wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Republiki. W przypadku, gdy w okresie późniejszym dany samorząd wyłoni członka Rady Republiki wówczas zajmuje on miejsce członka powołanego przez Zgromadzenie Narodowe.
5. Do czasu uzupełnienia składu Rady Republiki przez Zgromadzenie Narodowe obowiązki jej tymczasowego członka pełni osoba wyznaczana przez Prezydenta, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące."

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
[Obrazek: 3_28_03_20_9_15_10.png]
prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

były Prezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,
a z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]


Wiadomości w tym wątku
RE: Konstytucja Republiki Bialeńskiej - przez Ametyst Faradobus - 12-12-2020 17:06Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości