• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ratyfikacja traktatu z Suderlandem
#1
Cytat:Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych
pomiędzy Republiką Bialeńską, a Państwem Suderlandzkim
zawarty w dniu 23 października 2019 r. w Delilandzie

Wysokie Układające się Strony:

Jego Ekscelencja Andrzej Swarzewski
Minister Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej,
w imieniu Prezydenta Republiki Bialeńskiej Ronona Dexa
oraz Republiki Bialeńskiej;

oraz

Jego Ekscelencja Norbert Byfyj
Naczelnik Państwa Suderlandzkiego
w imieniu własnym i Państwa Suderlandzkiego;


zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie przedstawicielstw dyplomatycznych Republiki Bialeńskiej w Państwie Suderlandzkim oraz przedstawicielstwa Państwa Suderlandzkiego w Republice Bialeńskiej.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego;
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów lub posłów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach gospodarki, nauki oraz kultury.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

Minister Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej,
/-/ Andrzej Swarzewski

Naczelnik Państwa Suderlandzkiego
Norbert Byfyj
Wysoka Izbo,
Składam wniosek o ratyfikację traktatu z Suderlandem. Nasze relacje znacząco się poprawiły i dobrze rokują na przyszłość. Wierzę, że stosunki RB-PS będą owocne dla obu stron.


Wiadomości w tym wątku
Ratyfikacja traktatu z Suderlandem - przez AndrzejSwarzewski - 24-10-2019 16:04Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości