• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prawo wydziałowe
#1
Cytat:
WYDZIAŁ HISTORII
NAJNOWSZEJ MIKROŚWIATA
UNIWERSYTETU BIALEŃSKIEGO
--
DZIEKAN

Zarządzenie ws. utworzenia Katedry Historii i Kultury Rotrii oraz zatrudnienia

wydane dn. 30 grudnia 2019 r.

art. 1.
Niniejszym powołuję do życia Katedrę Historii i Kultury Rotrii, której celem będzie zgłębianie nowożytnego, szeroko rozumianego dorobku państwa i narodu rotryjskiego, a także Kościoła Rotryjskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności na ziemiach bialeńskich.

art. 2.
1. Zatrudniam dra net. Michelangelo Piccolominiego na stanowisku docenta Wydziału.
2. Powołuję doc. dra net. Michelangelo Piccolominiego na stanowisku Kierownika Katedry Historii i Kultury Rotrii.

art. 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą jego publikacji w siedzibie Wydziału.

[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1515;image]
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#2
Cytat:
WYDZIAŁ HISTORII
NAJNOWSZEJ MIKROŚWIATA
UNIWERSYTETU BIALEŃSKIEGO
--
DZIEKAN

Rozporządzenie ws. zasad studiowania na Wydziale

wydane dn. 13 stycznia 2020 r.


art. 1.
Niniejsze Rozporządzenie określa zasady studiów na Wydziale Historii Najnowszej Mikroświata, zwanym dalej Wydziałem, na poziomie studiów magisterkich oraz doktoranckich.

art. 2.
1. Studia magisterskie na Wydziale prowadzone są w ramach wszystkich dyscyplin naukowych objętych przez Wydział.  Studia magisterskie składają się z dwóch etapów.
2. Po przyjęciu na studia magisterskie Student zobowiązany jest poinformować Dziekana, którą dyscypliną planuje zajmować się w ramach studiów, a także przedstawić ogólne plany względem przyszłej pracy magisterskiej. Na tej podstawie Dziekan oraz Student dokonują wyboru spośród pracowników Wydziału Opiekuna Naukowego, a następnie Dziekan tworzy indeks Studenta w formie wątku na forum.
3. W ramach pierwszego etapu studiów magisterskich Student zapoznaje się z dwoma wybranymi przez siebie wykładami lub tekstami naukowymi z zakresu swojej dyscypliny. Ich wybór następuje w porozumieniu z Opiekunem Naukowym. Następnie Student pisze w oparciu o w/w teksty dwa eseje (w wyjątkowych przypadkach jeden esej o odpowiednio większej objętości lub wyższej wartości naukowej), które Opiekun Naukowy ocenia w skali od 2 do 5 (z uwzględnieniem ocen 3,5 oraz 4,5), co zostaje odnotowane w indeksie.
4. W ramach drugiego etapu studiów magisterskich Student z pomocą Opiekuna Naukowego przygotowuje pracę magisterską na wybrany przez siebie temat. Praca powinna mieć formę formę zredagowanego tekstu naukowego opatrzonego aparatem naukowym lub wykładu wygłoszonego na Wydziale. W drugim przypadku pożądane jest przedstawienie bibliografii, względnie także odpowiednio większa objętość. Następnie Opiekun Naukowy recenzuje pracę i przedstawia Dziekanowi do ostatecznej oceny, w skali od 2 do 5 (z uwzględnieniem ocen 3,5 oraz 4,5), przy czym Dziekanowi przysługuje prawo zadawania Studentowi dodatkowych pytań. Ocena ta również zostaje odnotowana w indeksie.
5. Po otrzymaniu ocen z dwóch etapów studiów magisterskich Dziekan wylicza na ich podstawie średnią arytmetyczną i wystawia ocenę końcową oraz, w przypadku uzyskania oceny co najmniej 3, wnioskuje do Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego o wydanie dyplomu oraz nadanie tytułu zawodowego magistra.

art. 3.
1. Studia doktoranckie na Wydziale prowadzone są w ramach wszystkich dyscyplin naukowych objętych  przez Wydział.  Studia doktoranckie składają się z jednego etapu. Do ich podjęcia wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równoważnego w ramach dowolnej dyscypliny humanistycznej lub społecznej.
2. Po przyjęciu na studia magisterskie Doktorant zobowiązany jest poinformować Dziekana, którą dyscypliną planuje zajmować się w ramach studiów, a także przedstawić ogólne plany względem przyszłej dysertacji doktorskiej. Na tej podstawie Dziekan oraz Doktorant dokonują wyboru spośród pracowników Wydziału ze stopniem naukowym co najmniej doktora Promotora, a następnie Dziekan otwiera przewód doktorski w formie wątku na forum.
3. Po otwarciu przewodu Doktorant pod kierunkiem Promotora przygotowuje dysertację doktorską na wybrany przez siebie temat. Dysertacja powinna mieć objętość co najmniej 6 stron znormalizowanego tekstu (Times New Roman, 12, odstęp: 1,5), przy czym za zgodą Dziekana możliwe jest odstąpienie od tego wymogu, o ile dysertacja wykazuje wyjątkowo wysoki poziom naukowy. Dysertacja powinna zostać opatrzona aparatem naukowym wraz z bibliografią. W szczególnych przypadkach dysertacja może mieć też formę obszernego wykładu wygłoszonego na Wydziale.
4. Po ukończeniu dysertacji Promotor wystawia jej recenzję. Następnie Dziekan zarządza obronę dysertacji, która ma charakter publiczny i trwa co najmniej 48 godzin. W jej trakcie każdy zainteresowany ma prawo do zadawania pytań Doktorantowi. Doktorant ma obowiązek odpowiedzieć na wszystkie zadanie pytania, o ile nie zostały one uchylone przez Dziekana. Po zakończeniu obrony Dziekan, w porozumieniu z Promotorem, wystawia ocenę dysertacji w skali od 2 do 5 (z uwzględnieniem ocen 3,5 oraz 4,5), a następnie, w przypadku uzyskania oceny co najmniej 3, wnioskuje do Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego o wydanie dyplomu oraz nadanie stopnia naukowego doktora.

art. 4.
W uzasadnionych przypadkach funkcję Opiekuna Naukowego albo Promotora pełnić może pracownik innej jednostki Uniwersytetu Bialeńskiego.

art. 5.
1. Kwestie nieobjęte postanowieniami niniejszego Rozporządzenia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego oraz Dziekan.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.


[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1515;image]
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#3
Cytat:
WYDZIAŁ HISTORII
NAJNOWSZEJ MIKROŚWIATA
UNIWERSYTETU BIALEŃSKIEGO
--
DZIEKAN

Zarządzenie ws. utworzenia Pracowni Faktów i Ciekawostek

wydane dn. 13 marca 2020 r.

art. 1.
Niniejszym powołuję do życia Pracownię Faktów i Ciekawostek, której celem będzie gromadzenie i pielęgnowanie oraz rozpowszechnianie mniej znanych faktów z najnowszych dziejów Republiki Bialeńskiej i polskiego mikroświata.

art. 2.
1. Nadzór nad działalnością Pracowni sprawować będzie Dziekan Wydziału.
2. W działalność Pracowni mogą włączyć się wszyscy chętni ze szczególnym uwzględnieniem pracowników naukowych Uniwersytetu.


art. 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą jego publikacji w siedzibie Wydziału.

[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1515;image]
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • AndrzejSwarzewski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości