• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Konferencja nt. Ligi Bluszczowej
Dostojni,
 Zainteresowany uczestnictwem w Lidze Bluszczowej jest również Ludowy Uniwersytet Magnifikatu im. 15 sierpnia. Władze Uczelni akceptują dotychczasowe ustalenia.
(-) Tarsycjusz Operar
Prezydent Ludowej Republiki Magnifikatu
Sekretarz Generalny KC Partii Robotniczej
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Andrzej Płatonowicz Ordyński
O proszę, to wnoszę o wskazanie, kto reprezentuje ten Uniwersytet, jak również uczelnię z Krasnodarska.
Ludowy Uniwersytet Magnifikatu im. 15 sierpnia reprezentuje Tarsycjusz Operar.
(-) Tarsycjusz Operar
Prezydent Ludowej Republiki Magnifikatu
Sekretarz Generalny KC Partii Robotniczej
Czy naukowcy z Krasnodaru nadal wyrażają chęć podpisania umowy?
UKD ok. potwierdza.
RIIF, Mikronacyjny Matuzalem.
Krasnodarsk ponoć jest zainteresowany współpracą, ale Henio nie ma czasu szerzej się odnieść. Czy obecna wersja jest już finalna i można podpisywać? Stworzyłbym do tego osobny wątek.
Cytat:
UMOWA O UTWORZENIU LIGI BLUSZCZOWEJ

pomiędzy

Uniwersytetem Bialeńskim, Uniwersytetem Rotryjskim, Uniwersytetem Królewskim w Dreamlandzie, Ludowym Uniwersytetem Wandejskim, Krasnodarskim Uniwersytetem Państwowy im. Słomkova w Krasnodarsku - Pomnikiem Potęgi Volkiańskiej Nauki i Zjednoczenia Narodowego, Ludowym Uniwersytetem Magnifikatu im. 15 sierpnia

reprezentowanym przez 

prof. zw. dr hab. dhc. net. Andrzeja Swarzewskiego
dr net. prof. UR Michelangela kardynała Piccolominiego SJ
prof. net. Roberta Fryderyka
Polynę p.o.
Henryka Wespucciego
Tarsycjusza Operara


§ 1

Uniwersytet Bialeński, Uniwersytet Rotryjski, Uniwersytet Królewski w Dreamlandzie, Ludowy Uniwersytet Wandejski, Krasnodarski Uniwersytet Państwowy im. Słomkova w Krasnodarsku - Pomnik Potęgi Volkiańskiej Nauki i Zjednoczenia Narodowego, Ludowy Uniwersytet Magnifikatu im. 15 sierpnia, zwane dalej stronami umowy, zawiązując Ligę Bluszczową, deklarują podjęcie współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych i dydaktyki oraz rozwijania kontaktów (stosunków, więzi) akademickich pomiędzy studentami i pracownikami naukowymi obu instytucji. 

§ 2

1. Współpraca między stronami umowy będzie realizowana poprzez: 
   a) prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizowanie projektów dydaktycznych w dziedzinie wzajemnych zainteresowań;
   b) wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia;
   c) wymianę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych; 
   d) wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych;
   e) wymianę informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych;
   f) rozwój innych form współpracy ustalonych przez obie strony.
2. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego uznanie zdobytych tytułów zawodowych, stopni i tytułów naukowych na jednej z uczelni będących stroną umowy;

§ 3

1. Strony umowy zobowiązują się do rzetelnego prowadzenia badań naukowych w mikroświecie oraz kształcenia studentów i doktorantów z poszanowaniem ustalonych poniżej reguł.
2. Strony umowy zobowiązują się do nadawania tytułu zawodowego magistra oraz równorzędnych tytułów naukowych tym studentom, którzy w swojej aktywności mikronacyjnej wykazali się zdolnościami świadczącymi o opanowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do działania w dziedzinie, w której postanowili realizować swoją wirtualną karierę.
3. Strony umowy zobowiązują się do nadawania stopnia naukowego doktora (opcjonalnie doktora habilitowanego) tym mikronautom, którzy wykazują ogólną wiedzę teoretyczną w swojej dziedzinie oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, a także sporządzili przynajmniej jedną pracę naukową, stanowiącą oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne. Pracę naukową może stanowić jedna praca pisemna, jak również zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa czy samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
4. Strony umowy zobowiązują się wnioskować do władz państwa o nadanie bądź samodzielnie nadawać tytuł naukowy profesora tym naukowcom, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne, w szczególności wykazują się współpracą międzynarodową.

§ 4

1. Organem Ligi Bluszczowej jest Konferencja Rektorów, zwana dalej Konferencją.
2. W skład Konferencji wchodzą Rektorzy stron umowy bądź Prorektorzy lub inni przedstawiciele uczelni upoważnieni przez Rektora.
3. Konferencja koordynuje wykonywanie postanowień § 2 i 3 umowy oraz podejmuje bieżące decyzje w ramach współpracy.
4. Konferencja obraduje w sposób permanentny, jej miejscem obrad jest Wolnograd, a Przewodniczącym każdorazowy Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego.
5. Na mocy decyzji Konferencji miejsce obrad oraz ich przewodniczący mogą zostać zmienieni.
6. Konferencja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że umowa stanowi inaczej.
7. Rektorem w myśl powyższych przepisów jest osoba zarządzająca uczelnią na mocy jej statutu.

§ 5

1. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania i jest zawarta na czas nieokreślony Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie w formie pisemnej. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie 2 tygodni od złożenia notyfikacji.
2. Umowa może być zmieniona lub rozszerzona na mocy porozumienia stron.
3. Uczelnia pragnącą dołączyć do Ligii Bluszczowej zobowiązana jest do podpisania umowy o akcesie ze stronami umowy, po uprzedniej zgodzie Konferencji wyrażonej bezwzględną większością głosów.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości