• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dekrety Arcybiskupa Większego Wolnogradu
#1
Cytat:
[Obrazek: 32pjF.png]
M I C H E L A N G E L O  P I C C O L O M I N I

ARCYBISKUP WIĘKSZY WOLNOGRADU I PRYMAS KOŚCIOŁA BIALEŃSKIEGO ZJEDNOCZONEGO Z ROTRIĄ, KARDYNAŁ BISKUP ALBANO ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA ROTRYJSKIEGO

na mocy Artykułów VII, VIII i X Statutu Kościoła Bialeńskiego Zjednoczonego z Rotrią, uwzględniając tradycję i prawo Kościoła Rotryjskiego
oraz na pożytek wszelki wiernych Kościoła Bialeńskiego i wieczną rzeczy pamiątkę
stanowi, co zapisano poniżej:

D E K R E T

ws. duchowieństwa Kościoła Bialeńskiego

Artykuł 1.
Niniejszym dekretem reguluję kształt hierarchii duchowieństwa Kościoła Bialeńskiego, ustanawiam zasady nadawania tytułów kościelnych oraz ich utraty, a także ustalam prawo dotyczące synodów.

Artykuł 2.
1. W Kościele Bialeńskim obowiązują stopnie duchowieństwa takie same, jak w Kościele Rotryjskim:
1) biskup;
2) prezbiter;
3) diakon.
2. Nominację na diakona i prezbitera mogą wydać Arcybiskup Większy Wolnogradu, arcybiskup archieparcha na terenie swojej archieparchii, biskup eparcha na terenie swojej eparchii.
3. Nominację na biskupa wydaje Patriarcha Rotrii, jednakże Arcybiskup Większy Wolnogradu posiada przywilej sugerowanie Patriarsze kandydatów do tej godności.
4. Stopień duchowny można utracić zgodnie z postanowieniami prawa powszechnego Kościoła Rotryjskiego.

Artykuł 3.
1. Diakon pełni funkcję służebną w Kościele, asystując biskupom i prezbiterom. Może prowadzić wyłącznie te uroczystości kościelne, które mu są przeznaczone prawem.
2. Diakonem może zostać każdy wierny Kościoła Bialeńskiego, który zgłosi taką chęć biskupowi lub arcybiskupowi.
3. Diakon może przyjąć nominację w ramach uroczystości, zgodnie z rytem rotryjskim bądź rytami właściwymi Kościołowi Bialeńskiemu, lecz nie jest do tego zobowiązany.

Artykuł 4.
1. Prezbiter przewodniczy życiu Kościoła, opiekuje się wiernymi oraz sprawuje niezastrzeżone biskupom uroczystości.
2. Prezbiterem może zostać diakon Kościoła Bialeńskiego, który ukończy stosowny kurs formacyjny w seminarium duchownym.
3. Prezbiter jest zobowiązany przyjąć nominację w ramach uroczystości, zgodnie z rytem rotryjskim bądź rytami właściwymi Kościołowi Bialeńskiemu.
4. Prezbiter ma prawo posługiwać się odpowiednim herbem.

Artykuł 5.
1. Przez samą nominację biskupią otrzymują biskupi wraz z zadaniem uświęcania, także zadanie nauczania i rządzenia, które z natury swojej mogą być wykonywane tylko w hierarchicznej wspólnocie z Patriarchą Rotrii jako głową Kościoła.
2. Do biskupów Kościoła Bialeńskiego stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału VII Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Piusa V promulgowanego oraz wszelakie normy prawa zwyczajowego, w tym dotyczące obowiązku przyjęcia nominacji w ramach uroczystości, zgodnie z rytem rotryjskim bądź rytami właściwymi Kościołowi Bialeńskiemu oraz posiadania herbu.

Artykuł 6.
Duchowni Kościoła Bialeńskiego obowiązują wszystkie przepisy prawa powszechnego Kościoła Rotryjskiego, również dyscyplina celibatu - w przypadkach przewidzianych prawem

Artykuł 7.
1. Ustanawia się następujące honorowe tytuły kościelne:
a) mitrat;
b) protopop;
c) protojerej.
2. Tytuły wymienione w ust. 1 ma prawo nadawać i odbierać Arcybiskup Większy Wolnogradu, zaś eparchowie czy archieparchowie, tytuły wymienione w ust. 1 lit. b) i c), tylko w swoich Kościołach partykularnych, prezbiterom tam inkardynowanym.

Artykuł 8.
Arcybiskup Większy Wolnogradu ma prawo zwołać Synod Kościoła Bialeńskiego, celem omówienia żywotnych kwestii związanych z Kościołem. Obradować w nim mają prawo wszyscy podlegający mu duchowni i wierni. Jedynym ustawodawcą na Synodzie diecezjalnym jest Arcybiskup Większy Wolnogradu, inni członkowie Synodu posiadają tylko głos doradczy. On sam podpisuje deklaracje i dekrety synodalne, które jedynie jego autorytetem mogą być promulgowane.


Dano w Wolnogradzie, pod świętym Dyzmą, dnia 19 lutego 2020 r., w pierwszym miesiącu urzędowania/-/ Jego Eminencja Michelangelo kardynał Piccolomini SJ
Arcybiskup Większy Wolnogradu
Prymas Kościoła Bialeńskiego Zjednoczonego z Rotrią
#2
Cytat:
[Obrazek: 32pjF.png]
M I C H E L A N G E L O  P I C C O L O M I N I

ARCYBISKUP WIĘKSZY WOLNOGRADU I PRYMAS KOŚCIOŁA BIALEŃSKIEGO ZJEDNOCZONEGO Z ROTRIĄ, KARDYNAŁ BISKUP ALBANO ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA ROTRYJSKIEGO

na mocy Artykułów VII, VIII i X Statutu Kościoła Bialeńskiego Zjednoczonego z Rotrią, uwzględniając tradycję i prawo Kościoła Rotryjskiego
oraz na pożytek wszelki wiernych Kościoła Bialeńskiego i wieczną rzeczy pamiątkę
stanowi, co zapisano poniżej:

D E K R E T

ws. odpowiedników patriarszych tytułów honorowych

Artykuł 1.
1. Odpowiednikami patriarszych tytułów honorowych wymienionych w art. 4 ust. 1 bulli Sacerdotes Domini Aleksandra IV w Kościele Bialeńskim są:
1) mitrat honorowy - protonotariusza apostolskiego;
2) protoarchimandryta honorowy - prałata honorowego Jego Świątobliwości;
3) archimandryta honorowy - kapelana honorowego Jego Świątobliwości.
2. Powyższymi tytułami może posługiwać się wyłącznie duchowny Kościoła Bialeńskiego, któremu zostały one nadane przez Biskupa Rotrii.
3. Sposób nadania i odbierania powyższych tytułów reguluje prawo Kościoła Rotryjskiego.

Artykuł 2.
Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Dano w Wolnogradzie, pod świętym Dyzmą, dnia 25 lutego 2020 r., w pierwszym miesiącu urzędowania


/-/ Jego Eminencja Michelangelo kardynał Piccolomini SJ
Arcybiskup Większy Wolnogradu
Prymas Kościoła Bialeńskiego Zjednoczonego z Rotrią
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości