• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projekt Konstytucji
#11
Dokument średniowieczny uniwersalnym wzorcem aktu prawnego!
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#12
AndrzejSwarzewski napisał(a):Ja bym się jeszcze zastanowił, czy większość kwalifikowana jest konieczna, bo patrząc po aktywności naszych Obywateli w sprawach publicznych, to w myśl poprawki Ronona władza należeć będzie do Rady Republiki.
Moim zdaniem jest bardzo dobrze... Konstytucja oddaje władzę ustawodawcza ogółowi obywateli - o ile oni tego chcą. Jak nie chcą, to sprawuje ją 3-osobowy (jak obecny Parlament) organ "władzy wyższej" czyli Rada Republiki. Dajemy Obywatelom władzę ustawodawczą, ale gdyby jej nie chcieli to mamy (będziemy mieć) do tego naszą Radę Republiki.
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#13
To znów ja i znów z doskoku:

Cytat:Zgromadzenie Narodowe podejmuje ustawy i uchwały większością bezwzględną, należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Obywateli z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę liczby Obywateli, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Tutaj trzeba koniecznie doprecyzować, że chodzi o obywateli biorących udział w głosowaniu, by nie było żadnych wątpliwości.


#14
Dla formalności, zgłaszam ww. propozycję jako poprawkę.
#15
Przechodzimy do głosowania, która potrwa maksymalnie 3 doby.
ZA projektem, ZA poprawką.
#16
ZA wersją z poprawką
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#17
Za projektem, za poprawką
#18
Panie prezydencie,
Projekt został jednogłośnie przyjęty. Proszę o podpis i rozpisanie referendum.
#19
Cytat:
Konstytucja Republiki Bialeńskiej

My, Bialeńczycy,
zobowiązując się do przekazania wolności następnym pokoleniom, 
 chcąc budować społeczeństwo, w którym każdy lojalny obywatel ma prawo do samorealizacji,
zdecydowani przełamać ograniczenia, które utrudniają wzrost i rozwój,
gotowi stanąć z braćmi ze wszystkich części mikroświata w walce o przywrócenie świetności mikroświata i usunięcie wszelkich przeszkód ją
powstrzymujących,
wierząc, że sukcesu nie można osiągnąć bez współpracy,
mając świadomość znaczenia zacieśnienia więzi, które jednoczą nas ze wszystkimi ludźmi świata walczącymi z imperializmem,
w imię woli ludu, wyrażonej 21 marca przez Powstańców Marcowych, którzy sprzeciwili się sarmackiej hegemonii i ogłosili Zjednoczoną Dżamahiriję Narodów w celu ochrony i wzmocnienia Rewolucji, dopóki nie osiągną celów wolności, socjalizmu i jedności,
ustanawiamy niniejszą Konstytucję.

ROZDZIAŁ I - REPUBLIKA BIALEŃSKA

Artykuł 1.
[Republika Bialeńska]

Republika Bialeńska jest demokratyczną republiką, w której suwerenność należy do narodu, funkcjonującą w obrębie mikroświata i czerpiącym na dorobku oraz tradycji Królestwa Bialenii, Wolnego Miasta Króliska, Republiki Klume, Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów, Królewskiej Dżamahiriji Narodów, Wolnego Wolnogradu, Islamskiej Federacji Wolnego Wolnogradu, Regencji Wolnego Wolnogradu, Dżamahiriji Bialeńskiej. Republika Bialeńska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium oraz otacza opieką obywateli i dziedzictwo narodowe.

Artykuł 2.
[Ustrój, Obywatele]

Ustrój Republiki Bialeńskiej opiera się na podziale władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz niezawisłości władzy sądowniczej, a władza zwierzchnia w Republice Bialeńskiej należy do obywateli będących jej suwerenem. Organy władzy nie mogą postępować wbrew woli obywateli, którą ci mogą wyrażać za pomocą ustaw i uchwał Zgromadzenia Narodowego. Obowiązek postępowania zgodnie z wolą obywateli nie może naruszać niezawisłości i niezależności władz. Władze Republiki Bialeńskiej respektują prawa i wolności człowieka i obywatela, które podlegają ścisłej ochronie. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym kraju, zaś wyłącznie obywatele bialeńscy mają prawo do sprawowania funkcji publicznych. Szczegółowe regulacje związane z obywatelstwem, a w szczególności sposób jego nabywania i utraty, określa ustawa.

Artykuł 3.
[Prawo]

W Republice Bialeńskiej obowiązuje następująca hierarchia aktów prawnych:
1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej;
2) umowy międzynarodowe;
3) ustawy;
4) akty wykonawcze;
5) prawo lokalne;
6) prawo zwyczajowe.

Artykuł 4.
[Symbole państwa i stolica]

1. Symbolami Republiki Bialeńskiej są: godło, flaga oraz hymn, które określa ustawa. Symbole te podlegają ochronie prawnej.
2. Stolicą Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd. 

Artykuł 5.
[Zasada Incompatibilitas]

Zabrania się równoczesnego sprawowania funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej i członka Rady Republiki.

ROZDZIAŁ II - ZGROMADZENIE NARODOWE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 6.
[Zgromadzenie Narodowe]

Zgromadzenie Narodowe Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. Składa się ze wszystkich Obywateli.

Artykuł 7.
[Prawodawstwo]

Zgromadzenie Narodowe podejmuje ustawy i uchwały większością bezwzględną, należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Obywateli biorących udział w głosowaniu, z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę liczby Obywateli, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Ustawy i uchwały są podpisywane przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Szczegółowe zasady funkcjonowania władzy ustawodawczej, a w szczególności czas trwania i sposób przeprowadzania debat i głosowań, określa Regulamin Postępowania Legislacyjnego Republiki Bialeńskiej będący ustawą. Prawo do inicjatywy ustawodawczej przysługuje każdemu Obywatelowi.

Artykuł 8.
[Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego]

Zgromadzeniu Narodowemu Republiki Bialeńskiej przewodniczy Prezydent Republiki Bialeńskiej, który ma obowiązek powołać Przewodniczącego pro tempore Zgromadzenia Narodowego Republiki Bialeńskiej zastępującego go w przewodniczeniu Parlamentowi w trakcie nieobecności. Przewodniczący pro tempore musi zostać wyznaczony z grona Obywateli, lecz nie może być członkiem Rady Państwa.

ROZDZIAŁ III - PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Artykuł 9.
[Prezydent Republiki Bialeńskiej]

Prezydent Republiki Bialeńskiej jest głową państwa, przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego i posiada pełnię władzy wykonawczej. Do zadań Prezydenta Republiki Bialeńskiej należą w szczególności: prowadzenie polityki zagranicznej, przeprowadzanie wyborów i referendów, nadawanie folwarków, nagród i odznaczeń państwowych oraz reprezentowanie państwa na arenie międzynarodowej. Prezydent Republiki Bialeńskiej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Ponadto, ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą danej czynności, obowiązek ten nakłada się na Prezydenta.

Artykuł 10.
[Kadencja]

Kadencja Prezydenta trwa 6 miesięcy i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej. Do momentu wyboru nowego Prezydenta jego obowiązki pełni dotychczasowa głowa państwa. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych i jawnych. Prezydent posiada wszystkie uprawnienia przewidziane dla Prezydenta oraz Posła za wyjątkiem prawa do głosowania. Prezydent Republiki Bialeńskiej może zostać postawiony w stan oskarżenia wyłącznie za zgodą Zgromadzenia Narodowego wyrażoną w uchwale. W razie postawienia Prezydenta lub osoby pełniącej jego obowiązki w stan oskarżenia, do momentu zakończenia postępowania jego obowiązki pełni Przewodniczący pro tempore Zgromadzenia Narodowego lub kolejne osoby przewidziane w sukcesji prezydenckiej. Prezydent Republiki Bialeńskiej utracić swój urząd może wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie lub poprzez odwołanie przez Zgromadzenie Narodowe.

Artykuł 11.
[Sukcesja]

W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, obowiązki Prezydenta do chwili wyboru nowej głowy państwa pełni Przewodniczący pro tempore Zgromadzenia Narodowego Republiki Bialeńskiej. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Przewodniczącego, obowiązki Prezydenta pełnią kolejno: członkowie Rady Państwa według czasu posiadania obywatelstwa, a następnie Obywatele według czasu posiadania obywatelstwa. Każda z tych osób ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej.

Artykuł 12.
[Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej]

Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej, na czele którego stoi Prezydent Republiki Bialeńskiej, tworzą Ministrowie oraz Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Ministrowie są powoływani przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia. Zgromadzenie Narodowe może wyrazić wotum nieufności względem ministra na drodze uchwały. W przypadku wyrażenia wotum nieufności względem któregokolwiek z nich, Prezydent Republiki Bialeńskiej jest zobowiązany do jego odwołania. Kadencja ministrów kończy się w momencie zakończenia kadencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Prezydentowi i ministrom przysługuje prawo wydawania rozporządzeń oraz postanowień. Każdy z ministrów stoi na czele kancelarii. Członkiem kancelarii zostać może każdy obywatel Republiki Bialeńskiej. Kancelaria pełni funkcję doradczą wobec ministra oraz pomaga mu realizować zadania. Kancelarie tworzone są na podstawie rozporządzenia Prezydenta lub danego ministra.

ROZDZIAŁ IV - RADA REPUBLIKI

Artykuł 13.
[Rada Państwa]

Rada Republiki sprawuje pełnię władzy sądowniczej na terenie Republiki Bialeńskiej, a także może decyzją Prezydenta przejąć władze ustawodawczą w czasie stanów nadzwyczajnych lub w sytuacjach gdy Zgromadzenie Narodowe nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować na skutek niemożliwości zebrania odpowiedniej liczby członków do przeprowadzenia głosowania. Szczegóły sprawowania przez Radę Republiki władzy sądowniczej i ustawodawczej określa ustawa.

Artykuł 14.
[Skład]
1. W skład Rady Republiki wchodzi trzech obywateli powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej, władze Rzeszy Bialeńskiej oraz władze Dżamahiriji Bialeńskiej.
2. Członkowie Rady Republiki wybierają Przewodniczącego spośród swojego grona.
3. Kadencja Rady Republiki trwa 3 miesiące. 
4. Zgromadzenie Narodowe, na wniosek Prezydenta, uzupełnia skład Rady Republiki, jeśli właściwy organ Rzeszy Bialeńskiej lub Dżamahiriji Bialeńskiej nie wywiąże się z tego obowiązku w ciągu 14 dni od upływu poprzedniej kadencji Rady Republiki lub opróżnienia funkcji członka Rady Państwa wybranego przez dany samorząd.
5. Do czasu uzupełnienia składu Rady Republiki obowiązki jej tymczasowego członka pełni osoba wyznaczana przez Prezydenta.


ROZDZIAŁ V -WZAJEMNA KONTROLA WŁADZ

Artykuł 15.
[Weto ustawodawcze]

Weto ustawodawcze, to jest sprzeciw wobec podpisania lub przyjęcia ustawy przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Bialeńskiej, przysługuje: Prezydentowi Republiki Bialeńskiej oraz Radzie Republiki. Ustawy mogą zostać zawetowane przez Radę Republiki większością zwykłą. Weto może zostać złamane przez Zgromadzenie Narodowe większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów, przy udziale co najmniej połowy Obywateli. Weto Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać przełamane wyłącznie przez Zgromadzenie Narodowe w ten sam sposób. Prezydenckie weto ustawodawcze jest odmową podpisania ustawy. Rada Republiki może zastosować weto ustawodawcze, które może być zgłoszone wyłącznie w czasie trwania vacatio legis, a jeśli vacatio legis jest krótsze niż 48 godzin - w ciągu 48 godzin od momentu opublikowania ustawy w Biuletynie Ustaw. Głosowanie w sprawie przełamania weta musi odbyć się w ciągu pierwszego miesiąca od momentu dostarczenia Zgromadzeniu Narodowemu informacji o odmowie podpisania ustawy lub uchwały. Zawetowana ustawa może wejść w życie nie wcześniej niż w momencie ogłoszenia wyników głosowania, o ile obywatele zdecydują o jej przyjęciu.

Artykuł 16.
[Interpelacja]

Każdemu Obywatelowi przysługuje prawo zadawania Prezydentowi oraz członkom Gabinetu pytań w formie interpelacji. Interpelacje dotyczyć mogą spraw związanych z funkcjonowaniem władzy wykonawczej i podejmowanych działań, a Prezydent oraz członkowie Gabinetu mają obowiązek udzielić na nie odpowiedzi w ciągu 7 dni od momentu otrzymania zapytania.

ROZDZIAŁ VI - STANY NADZWYCZAJNE

Artykuł 17.
[Stany nadzwyczajne]

Stany nadzwyczajne to okresy szczególnego zagrożenia dla stabilności lub bezpieczeństwa Republiki Bialeńskiej. W czasie ich trwania uprawnienia organów władzy powierzane są Prezydentowi Republiki Bialeńskiej. Stany nadzwyczajne ogłasza: Zgromadzenie Narodowe Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały lub Prezydent Republiki Bialeńskiej za zgodą Rady Republiki wyrażoną w uchwale. Dozwolony czas trwania stanów nadzwyczajnych, rodzaje stanów nadzwyczajnych i okoliczności uprawniające do ich wprowadzenia określa ustawa.

ROZDZIAŁ VII - ADMINISTRACJA

Artykuł. 18.
[Podział administracyjny]
 
Republika Bialeńska składa się z dwóch wspólnot samorządowych: Rzeszy Bialeńskiej i Dżamahiriji Bialeńskiej oraz podległego bezpośrednio władzy centralnej terytorium Wysp Przyjaźni. Ich funkcjonowanie określają odrębne ustawy oraz prawo lokalne.


ROZDZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Artykuł 19.

Zmiany Konstytucji Republiki Bialeńskiej dokonać może Zgromadzenie Narodowe większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów.

Artykuł 20.

Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie po 7 dniach od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

Artykuł 21.

Z chwilą wejście w życie Konstytucji traci moc:
a) Konstytucja Republiki Bialeńskiej z 1 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami.
b) Ustawa o incompatibilitas z 27 grudnia 2018 r. 
c) Ustawa o sądownictwie z 28 marca 2019 r. 
d) Ustawa o udziale obywateli w sprawowaniu władzy z 27 grudnia 2018 r. 
e) Regulamin Parlamentu Republiki Bialeńskiej z 13 września 2019 r. 
f) Ordynacja wyborcza z 27 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami.

Artykuł 21.

Z chwilą wejścia w życie Konstytucji skróceniu ulega kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej. Niezwłocznie zwołać należy Zgromadzenie Narodowe. Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz właściwe organy samorządowe zobowiązane są do niezwłocznego wyboru członków Rady Państwa.

[Obrazek: 3_28_10_19_9_28_25.png]
Zostanie dzisiaj wydane stosowne postanowienie.
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości