• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Akty wydane przez Lwa Wolnogradu
#31
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]
 
Rozporządzenie Lwa Wolnogradu

z dnia 29 września 2020 roku

ws. nadania praw miejskich

Na podstawie postanowień Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 14 stycznia 2020 roku Prawo miejskie

Art. 1.
Nadaję osadom Chylonia, Mikkelborgia oraz Sateda, położonym na terenie Anatolii, status miasta Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 2.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#32
Cytat:
[Obrazek: 85_11_09_20_1_32_41.png]
 
Postanowienie

z dnia 11 października 2020 roku

ws. nadania odznaczeń Rzeszy

Na podstawie Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku o orderze i odznaczeniach Rzeszy Bialeńskiej

Art. 1.
Nadaję Rononowi Dexowi Krzyż Stalowy pierwszej klasy.

Art. 2.
Nadaję Thomasowi von Lisendorffowi Krzyż Stalowy drugiej klasy.

Art. 3.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#33
[Obrazek: 85_11_09_20_1_32_41.png]

Rozporządzenie

z dnia 21 listopada 2020 roku

ws. nadania praw miejskich

Na podstawie postanowień Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 14 stycznia 2020 roku Prawo miejskie

Art. 1.
Nadaję miejscowości Sączyn status i prawa Miasta Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 2.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]

prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#34
[Obrazek: 85_11_09_20_1_32_41.png]

Postanowienie

z dnia 21 grudnia 2020 roku

ws. nadania orderu i odznaczeń Rzeszy

Na podstawie Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku
o orderze i odznaczeniach Rzeszy Bialeńskiej


Artykuł 1.
1. Wynoszę Ronona DEXA do godności Komandora Orderu Rzeszy.
2. Wynoszę Karola MEDYCEJSKIEGO oraz Jana SAPIEHĘ do godności Oficerów Orderu Rzeszy.
3. Zaliczam Iwana PIETROWA w poczet kawalerów Orderu Rzeszy.

Artykuł 2.
Nadaję Rononowi DEXOWI, Karolowi MEDYCEJSKIEMU oraz Janowi SAPIESZE Odznakę "Zasłużony Prawodawca Rzeszy Bialeńskiej".

Artykuł 3.
Nadaję Karolowi MEDYCEJSKIEMU, Piotrowi PAWŁOWOWI oraz Iwanowi PIETROWOWI Odznakę "Zasłużony Lennik Rzeszy Bialeńskiej".

Artykuł 4.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]

prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#35
[Obrazek: 85_11_09_20_1_32_41.png]
A  M  E  T  Y  S  T

z rodu Faradobusów, Pierwszy Tego Imienia z woli Ludu i Sejmu Rzeszy Bialeńskiej L E W  W O L N O G R A D U - Głowa Kolosalnego Związku Obszarników, Sułtan Faradobaju, Knaiź Jaruzelimy Etc., Prezydent Republiki Bialeńskiej wszystkim Lennikom, Plenipotentom i Mieszkańcom Wolnych Miast Rzeszy Bialeńskiej oraz każdemu, komu będzie to niezbędne do życia gorące pozdrowienie:
dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry!

Ja, Ametyst wiele razy nauczałem już, że dwa płuca ma Rzesza Bialeńska, z których jednym są lennicy i gospodarze - szlachta naszej Najzieleńszej Republiki, a drugim ludność miejska, zaś Miasto Lenne jest jakoby połączeniem tychże dwóch pierwiastków. Dzisiaj mam okazję i pragniemy z całego serca i całej duszy wszystkim przypomnieć tamte, moje - Ametysta, słowa. Z wielką radością dostrzegam bowiem, że ufundowane przeze mnie niedawno w Socjalistycznym Sułtanacie Faradobaju, którego gospodarzem jestem z łaski Ludu Bialenii, rajskie miasto przemysłowe Azbest rozwinęło się u zarania swej historii tak bardzo, że zasługuje ponad wszelką wątpliwość na miano Miasta Lennego Rzeszy Bialeńskiej.

Nim zatem wszystkie zakłady będące w budowie zaczną pracować i jeszcze zanim zaczną plonować rosnące nakłady tegoż Sułtanatu na rolnictwo pragnę obwieścić, że na mocy Ustawy Sejmu Rzeszy z dnia 14 stycznia tego roku Prawo miejskie począwszy od dnia dzisiejszego miejscowość A Z B E S T położona w lennie "Faradobaj" znanym także jako Socjalistyczny Sułtanat Faradobaju może szczycić się statusem Miasta Lennego Rzeszy Bialeńskiej. Niech Wezyr Republiki i jej Wieczysty Patron ma w swojej opiece Azbest, jego mieszkańców oraz całą żyzną ziemię faradobajską!

[Obrazek: 85_03_01_21_5_33_40.png]

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]

Działo się dziewiątego dnia stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku w Domu Lewskim w Wolnym Mieście Stołecznym "Wolnograd"
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#36
[Obrazek: 85_11_09_20_1_32_41.png]

Postanowienie

z dnia 12 stycznia 2021 roku

ws. nadania odznaczenia Rzeszy

Na podstawie Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku
o orderze i odznaczeniach Rzeszy Bialeńskiej


Artykuł 1.
Odznaczam Iwana PIETROWA Krzyżem Stalowym drugiej klasy.

Artykuł 2.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]

prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#37
[Obrazek: 85_11_09_20_1_32_41.png]

Rozporządzenie

z dnia 7 kwietnia 2021 roku

ws. organizacji pracy Kolei Rzeszy

(z uwzględnieniem zmiany z dnia 8 kwietnia 2021 roku)

Artykuł 1.
Niniejsze rozporządzenie reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem Kolei Rzeszy - przedsiębiorstwa regionalnego Rzeszy Bialeńskiej zarejestrowanego decyzją Prezydenta Republiki Bialeńskiej z dnia 7 kwietnia 2021 roku.

Artykuł 2.
Koleje Rzeszy zarządzane są przez Lwa Wolnogradu, który może sprawować zarząd osobiście lub za pośrednictwem Dyrektora Generalnego. Ilekroć w niniejszym Rozporządzeniu mowa jest o "Zarządzie" rozumie się przez to "Lwa Wolnogradu lub Dyrektora Generalnego". Dodatkowo powołuje się do życia Zarząd Kolei Rzeszy jako kolektywny organ doradczy Lwa Wolnogradu lub Dyrektora Generalnego, w którego skład wchodzą: Lew Wolnogradu, Dyrektor Generalny (o ile został powołany) oraz zarządcy poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Kolei Rzeszy

Artykuł 3.
Podmioty tworzące Koleje Rzeszy zarządzane są bezpośrednio przez Zarząd lub przez wyznaczoną do tego osobę (lennika, zarządcę wolnego miasta lub inną), która posiada w tym zakresie dowolność ograniczoną wskazaniami Zarządu.

Artykuł 4.
Ustala się główny znak Kolei Rzeszy według załącznika do niniejszego rozporządzenia. Zaleca się, aby podmioty tworzące Koleje Rzeszy używały znaków zbliżonych graficznie do znaku Kolei Rzeszy.

Artykuł 5.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]ZAŁĄCZNIK

Znak Kolei Rzeszy

[Obrazek: 3_05_04_21_5_23_47.png]
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#38
[Obrazek: 85_11_09_20_1_32_41.png]

Rozporządzenie

z dnia 8 kwietnia 2021 roku

ws. zmiany treści rozporządzenia

Artykuł 1.
W Rozporządzeniu Lwa Wolnogradu z dnia 7 kwietnia 2021 roku ws. organizacji racy Kolei Rzeszy wprowadza się następujące zmiany:

(1) Ilekroć w Rozporządzeniu pada nazwa "Kolej Rzeszy" ulega ona zmianie na "Koleje Rzeszy" wraz ze zmianą formy towarzyszących słów na pierwszą osobę liczby mnogiej.
(2) Treść artykułu 2. zyskuje brzmienie:

"Koleje Rzeszy zarządzane są przez Lwa Wolnogradu, który może sprawować zarząd osobiście lub za pośrednictwem Dyrektora Generalnego. Ilekroć w niniejszym Rozporządzeniu mowa jest o "Zarządzie" rozumie się przez to "Lwa Wolnogradu lub Dyrektora Generalnego". Dodatkowo powołuje się do życia Zarząd Kolei Rzeszy jako kolektywny organ doradczy Lwa Wolnogradu lub Dyrektora Generalnego, w którego skład wchodzą: Lew Wolnogradu, Dyrektor Generalny (o ile został powołany) oraz zarządcy poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Kolei Rzeszy."

Artykuł 2.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]

prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#39
[Obrazek: 85_11_09_20_1_32_41.png]
A  M  E  T  Y  S  T

z rodu Faradobusów, Pierwszy Tego Imienia z woli Ludu i Sejmu Rzeszy Bialeńskiej L E W  W O L N O G R A D U - Głowa Kolosalnego Związku Obszarników, Sułtan Faradobaju, Knaiź Jaruzelimy Etc., Prezydent Republiki Bialeńskiej wszystkim Lennikom, Plenipotentom i Mieszkańcom Wolnych Miast Rzeszy Bialeńskiej oraz każdemu, komu będzie to niezbędne do życia gorące pozdrowienie:
dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry!

Jest powszechnie wiadome, że Polesie to nie tylko serce Republiki oraz Rzeszy, ale także jądro wszystkiego co najlepsze. Z tego względu także władze Kolosalnego Związku z najwyższą troską przyglądają się temu wszystkiemu, co ma miejsce w tym szczodrym swoimi plonami regionie i z wielką radością przyjmują wszelkie wieści, które są świadectwem potężnej mocy oraz dobrobytu miejscowych mieszkańców. Błogosławię zatem wszystkim tym lennikom i ludziom dobrej woli, którzy codziennie przyczyniają się do tych pięknych rezultatów.

A ponieważ sam jestem gospodarzem Kniaźstwa Jaruzelimy, pięknej i kraśnej ziemi w Puszczy Kościeliskiej, to na własne oczy oglądam ów rozkwit tysiąca kwiatów ponad poleskimi bagnami. Tak też się stało, że z mym skromnym udziałem wyrósł tam kwiat jeszcze jeden - osada Jaruzelima, w której od początku oddawana jest cześć osobie wyjątkowej i ważnej - Wspaniałemu Generałowi, Szlachcicowi Podlaskiemu, Przyjacielowi Patrona Republiki, Mówcy Wspaniałemu, Wielkiemu Erudycie (Prawdziwej Elicie) Wojciechowi J A R U Z E L S K I E M U. On to sprawił z Wezyrową pomocą, że ci ludzie, którzy mieszkają w miejscowości nazwanej Jego Czcigodnym Imieniem żyją w pokoju i bogactwie. Ponieważ zaś tak się stało to ogłaszam wszem i wobec, że na mocy Ustawy Sejmu Rzeszy z dnia 14 stycznia tego roku Prawo miejskie począwszy od dnia dzisiejszego miejscowość J A R U Z E  L I M A położona w lennie "Jaruzelima" znanym także jako Kniaźstwo Jaruzelimy może szczycić się statusem Miasta Lennego Rzeszy Bialeńskiej. Niech Wezyr Republiki i jej Wieczysty Patron, a także Patron Lenny Wspaniały Pierwszy Prezydent Wolnej Polski kolektywnie mają w swojej opiece to miasto, jego mieszkańców, całe lenno i wszystkie zakątki Polesia Bialeńskiego!

[Obrazek: 85_10_04_21_4_51_32.png]

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]

Działo się jedenastego dnia kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku w Domu Lewskim w Wolnym Mieście Stołecznym "Wolnograd"
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

#40
[Obrazek: 85_11_09_20_1_32_41.png]

Rozporządzenie

z dnia 17 kwietnia 2021 roku

ws. unieważnienia rozporządzenia

Artykuł 1.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Rozporządzenia traci ważność Rozporządzenie Lwa Wolnogradu o Administracji Lwa Wolnogradu wydane w Wolnogradzie dnia 31 maja 2019 roku

Artykuł 2.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]

prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej,
Lider Nacji, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości
[Obrazek: 1018.png]

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości