• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Akty uchwalone przez Sejm Rzeszy
#21
[Obrazek: 16bOy1y.png]
U S T A W A
Sejmu Rzeszy Bialeńskiej

z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie nowelizacji Ustawy o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej

Artykuł 1.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy artykuł 7. Ustawy z dnia 11 listopada 2019 roku o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej zyskuje następujące brzmienie:

Cytat:Art. 7.

1. W wojskach wchodzących w skład elementu centralnego obowiązują stopnie Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Stopnie te nadaje Najwyższy Dowódca, a w przypadku stopni podoficerskich i żołnierskich: dowódca jednostki.
2. Stopniami najwyższej kadry Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: Marszałek Rzeszy Bialeńskiej, generał-pułkownik (z odpowiednikiem "admirał), generał-porucznik (z odpowiednikiem "wiceadmirał"), generał-brygadier (z odpowiednikiem "kontradmirał").
3. Stopniami oficerskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: pułkownik (z odpowiednikiem "komandor"), podpułkownik (z odpowiednikiem "komandor-porucznik"), major (z odpowiednikiem "komandor-podporucznik"), kapitan, porucznik, podporucznik.
3. Stopniami podoficerskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: starszy chorąży, chorąży, sierżant sztabowy (z odpowiednikiem "bosman sztabowy"), starszy sierżant (z odpowiednikiem "starszy bosman"), sierżant (z odpowiednikiem "bosman"), kapral (z odpowiednikiem "mat").
4. Stopniami żołnierskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: starszy gwardzista, gwardzista, młodszy gwardzista.
5. Lennicy oraz żołnierze wchodzący w skład gwardii lennych posiadają stopnie obowiązujące w ramach danej gwardii lennej. Dopuszcza się jednak jednoczesne posiadanie przez nich stopnia Gwardii Rzeszy.

Artykuł 2.
Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_26.png]
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
#22
[Obrazek: 16bOy1y.png]
U S T A W A
Sejmu Rzeszy Bialeńskiej

z dnia 24 stycznia 2022 roku

w sprawie nowelizacji Prawa miejskiego

Artykuł 1.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy artykuł 4. Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 14 stycznia 2020 roku Prawo miejskie zyskuje następujące brzmienie:

Cytat:art. 4.
1. Wolne miasta Rzeszy Bialeńskiej są autonomicznymi wspólnotami złożonymi z jednej, względnie kilku miejscowości, rządzonymi przede wszystkim według prawa lokalnego oraz postanowień niniejszej Ustawy. Wolne miasta mogą przyjąć dla siebie dowolną formę ustrojową. Działalność władz wolnego miasta podlega kontroli Lwa Wolnogradu oraz, w przypadku wolnych miast położonych na Anatolii, Miecznika Portu Arthurberg.
2. Status wolnego miasta Rzeszy Bialeńskiej przyznawany jest na wniosek osoby, zwanej dalej Założycielem, względnie grupy osób, miejscowości położonej na terenie Rzeszy Bialeńskiej, która w danej chwili nie wchodzi w skład żadnego lenna lub innego wolnego miasta. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokację wolnego miasta na surowym korzeniu.
3. W celu erygowania wolnego miasta Założyciel przedstawia Lwu Wolnogradu wniosek zawierający w szczególności: nazwę wolnego miasta, krótki opis przyszłego organizmu wraz z zasadami ustroju lokalnego, a także mapę z zaznaczonym proponowanym zasięgiem terytorialnym wolnego miasta. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Lew Wolnogradu eryguje wolne miasto, o czym zobowiązany jest poinformować Sejm Rzeszy Bialeńskiej w trakcie jego najbliższej sesji.
4. Zamiast opisu Założyciel może przedstawić Lwu Wolnogradu gotowy projekt statutu lub innego dokumentu określającego zasady ustroju lokalnego - w przeciwnym razie Lew Wolnogradu określa te zasady w tekście aktu erygującego wolne miasto z możliwością ich zmiany na poziomie wspólnoty.
5. Plenipotenci wolnych miast Rzeszy Bialeńskiej mają prawo do aktywnego udziału w pracach Sejmu Rzeszy Bialeńskiej. Plenipotentem wolnego miasta jest osoba pełniąca urząd zwierzchnika wspólnoty albo inna osoba określona przez przepisy prawa miejscowego.
6. Jedna osoba może być jednocześnie zameldowanym mieszkańcem dowolnej liczby wolnych miast. Władze wolnego miasta zobowiązane są do przekazania każdemu zameldowanemu mieszkańcowi lokalu mieszkaniowego na czas pozostawania mieszkańcem danego wolnego miasta.

Artykuł 3.
Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_26.png]

 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości