• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nowelizacja systemu tytułów
#21
Jedna uwaga... Tytuły, które ulegają zmianie są umieszczone w innych ustawach. Trzeba dodać w projektowanym akcie prawnym od razu zmiany w tych aktach prawnych, które tegoż nazewnictwa używają. Inaczej trzeba będzie w zwykłym trybie zmieniać te akty prawne czyli z projektem, debatą oraz głosowaniem - co kompletnie moją się z celem.
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#22
Cytat:Art. 10.
2. Ilekroć w innych aktach prawnych mowa jest o tytułach lorda, granda, para lub elektora należy rozumieć przez to odpowiednio: landgrafa (bojara), najwyższego kniazia, despotę lub sebastokratora.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#23
Zacytuję samego siebie sprzed paru dni:

Cytat:Ja osobiście nie mam z tym problemu. Nie uważam też, by było to rozmywanie tych nadań. Natomiast zastanawiam się nad wymiernością zaproponowanego systemu dla DB i mam też jedną uwagę: kodeks karny przewiduje odebranie folwarków jako środek karny - moim zdaniem pociąga to za sobą odebranie tytułu, jako że w projekcie nie ma dawnej instytucji "szlachty-gołoty". Trzeba by jednak zmienić treść artykułu 4, który mówi, że tytuł nie może zostać odebrany i odpowiednio znowelizować KK, by nie mówił tylko o folwarkach, ale o tytułach w ogólności. Wyobrażam sobie takie przypadki, w których komuś ten tytuł jednak powinien zostać odebrany przez władzę sądowniczą w związku z popełnieniem przestępstwa. Można doprecyzować wówczas, że środek ten stosuje się wyłącznie do osób skazanych za przestępstwa przeciwko Republice.


#24
Ja właśnie myślałem o takim rozwiązaniu, gdzie samego tytułu nie będzie się dało odebrać, a co najwyżej lenno tak, aby nie mogło posłużyć za narzędzie w rękach Dostojewskiej 2.0. Nasza tradycja prawna dotychczas szła właśnie tą ścieżką: nawet po utracie folwarków można pozostać w gołocie zachowując tytuł. Niemniej można i takie środki karne przewidzieć, ale zgłosiłbym to jako poprawkę, a nie autopoprawkę.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#25
To ja tak może niemerytorycznie powiem, że nie chcę być sebastokratorem.

Natomiast odbierania tytułów nie popieram, nawet wrony i burboniści za coś je dostali.
#26
No dobra, to jeśli nie ma kontrpropozycji to zostawię te stare tytuły. I tak kamień z serca, że nie będę musiał być dłużej grandem.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#27
To trzeba będzie to dopisać o tej gołocie, jakkolwiek tego nie nazwiemy, bo obecnie norma prawna wygląda tak, że tytuł przysługuje wyłącznie posiadaczowi folwarków, a zatem, jeśli je traci, to traci również tytuł.

>Natomiast odbierania tytułów nie popieram, nawet wrony i burboniści za coś je dostali.

No a potem się sprzeniewierzyli. WRoniarze to stracili przede wszystkim honor, więc i tytuły tym bardziej.


#28
Tutaj się zgadzam - zdrajcom Narodu żadne tytuły nie powinny przysługiwać.
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#29
To chyba ostatnia kwestia: czy będziemy mogli głosować jednocześnie nad kilkoma aktami (tzn. projekt plus nowelizacja innych ustaw i KK), czy lepiej wszystko wrzucić do jednego?
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#30
Cytat:
USTAWA

z dnia .. .. ....

o tytułach honorowych


Art. 1.
Tytuły honorowe są, obok orderów i odznaczeń państwowych, formą uznania i nagrody dla osób zasłużonych dla Republiki Bialeńskiej.

Art. 2.
1. Tytuły honorowe oraz związane z nimi folwarki nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej.
2. Tytuły honorowe odbiera Rada Republiki przy poparciu wszystkich swoich członków i na wniosek Prezydenta Republiki Bialeńskiej w wyniku pozbawienia posiadacza praw publicznych lub, w przypadku posiadaczy tytułów lennych, pozbawienia folwarków. W drugim przypadku Rada Republiki może orzec obniżenie posiadanego tytułu do tytułu odpowiadającego liczbie folwarków nieodebranych.
3. W przypadku, gdy po pozbawieniu danej osoby folwarków Rada Republiki nie pozbawi jej posiadanego tytułu honorowego osoba ta używa go w dalszym ciągu z dopiskiem "gołoty".

Art. 3.
Tytułem honorowym może zostać nagrodzony każdy obywatel Republiki Bialeńskiej, a także, w wyjątkowych przypadkach, osoba nieposiadająca obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

Art. 4.
Tytuły honorowe nie mogą zostać odebrane, natomiast posiadacz może się ich zrzec za zgodą Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który ma także prawo przywrócić takiej osobie, na jej wniosek, posiadany dawniej tytuł honorowy wraz z folwarkami.

Art. 5.
Tytuły honorowe dzielą się na: tytuły lenne, zwane także szlacheckimi, oraz tytuły rewolucyjne.

Art. 6.
1. Tytuły lenne nadaje się osobom działającym lub wyrażającym wolę działania w ramach Rzeszy Bialeńskiej. Posiadanie odpowiedniego tytułu lennego zależy od liczby nadanych danej osobie folwarków lennych. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby folwarków tytuł zostaje nadany automatycznie, bez konieczności dodatkowego potwierdzenia.
2. Posiadacze folwarków lennych mają prawo do utworzenia lenna na terytorium Rzeszy Bialeńskiej, którym zarządzają oni na prawie dzierżonii. Lenna takie eryguje, nadaje i odbiera Prezydent Republiki Bialeńskiej po zasięgnięciu opinii Lwa Wolnogradu lub innego właściwego organu samorządowego. Szczegóły związane z procedurą erygowania i nadawania lenna rozstrzyga Prezydent Republiki Bialeńskiej lub, za jego upoważnieniem, Lew Wolnogradu albo inny właściwy organ.
3. Osobom posiadającym kilka lenn przysługuje odpowiednia ilość tytułów z zastrzeżeniem, że pierwszy uzależniony jest od ogólnej liczby folwarków nadanych danej osobie, a pozostałe - od liczby folwarków, na których osadzone są drugie i kolejne lenna. Szczegóły związane ze stosowaniem tytulatury lennej rozstrzygają właściwe organy Rzeszy Bialeńskiej.
4. Tytułami lennymi są, począwszy od najniższego:
- Szlachcic (Szlachcianka) - przysługuje posiadaczom od trzech do pięciu folwarków;
- Baron (Baronessa) - przysługuje posiadaczom od sześciu do jedenastu folwarków;
- Wicehrabia (Wicehrabina) - przysługuje posiadaczom od dwunastu do siedemnastu folwarków;
- Hrabia (Hrabina) - przysługuje posiadaczom od osiemnastu do dwudziestu dziewięciu folwarków;
- Margrabia (Margrabina), zwany też Markizem (Markizą) - przysługuje posiadaczom od trzydziestu do czterdziestu dziewiewięciu folwarków;
- Lord, (Lordessa), zwany też Landgrafem (Landgrabiną) lub Bojarem (Bojarynią) - przysługuje posiadaczom od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu czterech folwarków;
- Kniaź (Kniagini), zwany też Księciem (Księżną) - przysługuje posiadaczom od siedemdziesięciu pięciu do dziewięćdziesięciu dziewięciu folwarków;
- Wielki Kniaź (Wielka Kniagini), zwany też Wielkim Księciem (Wielką Księżną) - przysługuje posiadaczom od stu do stu czterdziestu dziewięciu folwarków;
- Grand (Grandessa), zwany też Najwyższym Kniaziem (Najwyższą Kniaginią) lub Najwyższym Księciem (Najwyższą Księżną) - przysługuje posiadaczom od stu pięćdziesięciu do stu dziewięćdziesięciu dziewięciu folwarków;
- Par (Parissa) - przysługuje posiadaczom od dwustu do dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu folwarków;
- Elektor (Elektorka) - przysługuje posiadaczom od trzystu do trzystu dziewięćdziesięciu dziewięciu folwarków;;
- Katechon (Katechonka) - przysługuje posiadaczom co najmniej czterystu folwarków.
5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby noszącej tytuł lenny, Lew Wolnogradu może zezwolić jej na używanie odpowiednika tytułu pochodzącego z innego kręgu kulturowego, z uwzględnieniem jego kulturowych, społecznych i politycznych konotacji oraz pozycji w hierarchii. W świetle prawa posiadacz państwowego nadal nosić będzie stosowny tytuł przewidziany przez niniejszą Ustawę. Lew Wolnogradu może też wprowadzać kompleksowe zestawy odpowiedników tytułów lennych.
6. Prezydent Republiki Bialeńskiej, względnie inny właściwy organ, zobowiązany jest do prowadzenia publicznego Rejestru Nadań Lennych.

Art. 7.
1. Tytuły rewolucyjne nadawane są osobom zaangażowanym w działalność Dżamahiriji Bialeńskiej, a także zasłużonym dla propagowania idei rewolucyjno-republikańskich.
2. Tytułami rewolucyjnymi są, począwszy od najniższego:
- Strażnik Rewolucji,
- Komisarz Rewolucji,
- Sekretarz Rewolucji,
- Honorowy Wiceprzewodniczący,
- Honorowy Przewodniczący,
- Komendant Rewolucji,
- Przywódca Rewolucji,
- Brat Lider Rewolucji.
3. Tytuł Brata Lidera Rewolucji Prezydent Republiki Bialeńskiej nadaje wyłącznie na wniosek Ludowego Komitetu Dżamahirji poparty głosami wszystkich jego członków. Tytuł ten może w danym momencie nosić tylko jedna żyjąca osoba. Ponadto tytuł Brata Lidera Rewolucji przysługuje pośmiertnie: Patronowi Republiki Bialeńskiej oraz Janowi Kaniewskiemu.

Art. 8.
1. Możliwe jest równoczesne posiadanie tytułu lennego oraz rewolucyjnego.
2. W przypadku, gdy osoba posiadająca jedynie tytuł rewolucyjny zapragnie zaangażować się w działalność Rzeszy Bialeńskiej, wówczas będzie jej przysługiwać odpowiednia, ustalona przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej, liczba folwarków wraz z odpowiadającym jej tytułem lennym i wszystkimi przywilejami.

Art. 9.
1. Osoby posiadające w chwili wejścia w życie niniejszej Ustawy tytuły lorda, granda, para lub elektora otrzymują właściwy tytuł równoważny.
2. Osoby, które w chwili wejścia w życie niniejszej Ustawy posiadały tytuł stachanowski, ale nie posiadały lenna mają prawo zwrócić się do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu rewolucyjnego.

Art. 10.
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy traci ważność Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej o Tytułach Szlacheckich i Stachanowcach z dnia 12 maja 2019.
2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji.

Kolejne podejście. Po pierwsze wprowadziłem rozwiązania dotyczące procedury pozbawienia tytułu pozostawiając tę możliwość Radzie Republiki. Uwzględniłem też uwagę Andrzeja co do tytułów najwyższych, jako że w chwili obecnej to on posiada najwyższą szarżę lenną. Pozostawiłem natomiast najwyższego księcia, ale jako równoważnik granda, bo jednak par jest w pewnym sensie synonimem granda, oraz landgrafa i bojara jako odpowiedniki lorda. Nie wiem natomiast, czy konieczne będzie natychmiastowe nowelizowanie KK i innych aktów prawnych.
prof. net. dr h. c. lic. generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Lew Wolnogradu,
Kedyw Faradobaju, Margrabia Jaruzelimy, Sędzia V-Świata Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości