• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
I Konstytucja RB
#1
Uzupełnienie do wczorajszego wykładu. Konstytucja 28 grudnia 2013 r. 
Cytat:Konstytucja Republiki Bialeńskiej
My, Naród Bialeński, zjednoczony pod sztandarami republikanizmu, wolności i sprawiedliwości, w obliczu pracy mającej na celu doprowadzenie Republiki Bialeńskiej do świetności i wielkości, a także chcąc jak najlepiej sprawować swe obywatelskie obowiązki, jako gwarant ciągłości Państwa, swobód obywatelskich i praworządności ustanawiamy niniejszą Konstytucję.
ROZDZIAŁ I
Art. 1
Republika Bialeńska jest suwerennym państwem prawa, którego celem jest ochrona, obrona i popieranie wolności w obrębie jego granic.
Art. 2
Wszyscy obywatele Republiki Bialeńskie są równi wobec prawa.
Art. 3
Prawo bialeńskie stanowią, według ważności: niniejsza konstytucja, ustawy przyjęte przez Parlament Republiki Bialeńskiej, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia wydane z upoważnienia ustaw, prawo zwyczajowe i naturalne oraz prawo lokalne, na terenach nim objętych.
Art. 4
1. Władza w Republice Bialeńskiej należy do Narodu- wszystkich obywateli bialeńskich.
2. Władzę ustawodawczą jest Parlament Republiki Bialeńskiej, wykonawczą- Prezydent i Rada Ministrów, a sądowniczą- Sąd Najwyższy i Sąd Ludowy.
Art. 5
1. Językiem urzędowym Republiki BIaleńskiej jest język polski.
2. Stolicą Republiki Bialeńskiej jest Miasto Stołeczne Wolnograd.
3. Barwą Republiki Bialeńskiej jest kolor zielony.
4. Godłem Republiki Bialeńskiej jest zwrócony w prawo biały orzeł libijski z zieloną pięciokątną tarczą na klatce piersiowej, umieszczony na półkulistym piedestale.
ROZDZIAŁ II
Art. 6
1. Głową państwa bialeńskiego jest Prezydent.
2. Szefem Rady Ministrów jest Prezydent lub powołany przez niego Premier.
Art. 7
Prezydent Republiki Bialeńskiej jest wybierany przez każdy następny Parlament Republiki Bialeńskiej.
Art. 8
Prezydent Republiki Bialeńskiej:
a) Reprezentuje Republikę Bialeńską poza granicami kraju.
b) Podpisuje umowy międzynarodowe.
c) Powołuje i odwołuje ambasadorów.
d) Powołuje i odwołuje ministrów.
e) Jest zwierzchnikiem wojska.
f) Stosuje prawo łaski.
g) Nadaje tytuły szlacheckie oraz odznaczenia.
Art. 9
1. W skład Rady Ministrów Republiki BIaleńskie wchodzą powoływani i odwoływani przez Prezydenta ministrowie.
2. Prezydent ma prawo do powołania Premiera, w charakterze Szefa Rady Ministrów.
Art. 10
Rada Ministrów:
a) Decyduje o udzieleniu dotacji.
b) Organizuje uroczystości państwowe.
c) Organizuje i wspiera inicjatywy kulturalne, sportowe, naukowe i inne.
d) Kieruje życiem gospodarczym kraju, ustalając podatki i linię polityki gospodarczej rządu.
e) Prowadzi politykę zagraniczną i wewnętrzną w zakresie i na zasadach ustalonych przez Prezydenta.
Art. 11
Prezydent, Premier i Ministrowie maja obowiązek odpowiedzenia na interpelacje poselskie w ciągu siedmiu dni.
Art. 12
Parlament Republiki Bialeńskiej może wyrazić Radzie Ministrów lub pojedynczemu Ministrowi wotum nieufności większością dwóch trzecich głosów.
ROZDZIAŁ III
Art. 13
1. Parlament składa się z nieparzystej liczby posłów, nie mniejszej od trzech.
2. Liczba wybieranych posłów zależna jest od liczby obywateli
a) Jeśli jest mniej niż 10 obywateli- wybiera się 3 posłów.
b) Jeśli pomiędzy 10, a 15 obywateli- 5 posłów
c) Jeśli pomiędzy 16, a 25 obywateli- 7 posłów
d) Jeśli pomiędzy 26, a 50 obywateli- 9 posłów
e) Jeśli pomiędzy 51, a 75 obywateli- 11 posłów
f) Jeśli powyżej 76 obywateli- 13 posłów.
Art. 14
1. Wybory parlamentarne są tajne, równe i powszechne.
2. Szczegóły wyborów określa Ordynacja Wyborcza z dnia 28 listopada 2013.
Art. 15
1. Parlament może zostać rozwiązany przed upływem kadencji, w przypadku:
a) Ogłoszenia stanu wyjątkowego.
b) Samorozwiązania.
c) Niemożliwości wybrania Prezydenta przez 10 dni.
2. W przypadku rozwiązania Parlamentu niezwłocznie ogłoszone zostają nowe wybory.
3. Do czasu wyboru nowego Parlamentu, wciąż działa rozwiązany, z wyjątkiem ust. A, § 1, art. 3., w przypadku którego stosuje się przepisy dotyczące stanu wyjątkowego.
Art. 16
Prace Parlamentu reguluje Regulamin Parlament z dnia 11 grudnia 2013.
Art. 17
Do wyłącznych kompetencji Parlamentu Republiki Bialeńskiej należy :
a) Ustawodawstwo,
b) Uchwałodawstwo
c) Kontrola nad Radą Ministrów i Prezydentem,
d) Ratyfikacja umów międzynarodowych,
e) Reprezentowanie Narodu- wszystkich obywateli bialeńskich.
Art. 18
Inicjatywę posiada Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz każdy z posłów.
Art. 19
Parlament Republiki Bialeńskiej podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
Art. 20
1. Prezydent ma obowiązek podpisania ustawy w ciągu 7 dni od przyjęcia jej przez Parlament.
2. W przypadku nie uczynienia tego przez Prezydenta, ustawę podpisuje Marszałek Parlamentu.
ROZDZIAŁ IV
Art. 21
Władza sądownicza jest sprawowana przez Sąd Ludowy oraz Sąd Najwyższy.
Art. 22
Działalność sądów określa oddzielna ustawa.
Art. 23
Przepisy regulujące odpowiedzialność cywilną i karną określa oddzielna ustawa.
ROZDZIAŁ V
Art. 24
Na wniosek Prezydenta Republiki Bialeńskiej, złożony na ręce Marszałka Parlamentu, Parlament może ogłosić stan wyjątkowy lub stan wojenny większością dwóch trzecich głosów.
Art. 25
Stan wyjątkowy może zostać ogłoszony, gdy:
a) Następuje znaczne załamanie aktywności.
b) Następuje zawieszenie systemów informatycznych.
c) Nieaktywność którejś z głównych osób w państwie uniemożliwia przeprowadzanie procedur zgodnych z prawem.
d) Wybucha powstanie, którego nie może opanować Policja Krajowa, a władze nie mogą porozumieć się z protestującymi.
Art. 26
W przypadku stanu wyjątkowego:
1. Prezydent rozwiązuje Parlament.
2. Prezydent powołuje Komitet Nadzwyczajny, w skład którego wchodzą wszyscy obywatele bialeńscy.
3. Komitet Nadzwyczajny dąży do zlikwidowania przyczyny i skutków trudnej sytuacji, a w następnej kolejności do rozpisania wyborów parlamentarnych.
4. Zawieszone są wolności obywatelskie.
Art. 27
Stan wojenny może zostać ogłoszony, gdy:
a) Obce państwo wypowiada wojnę Republice Bialeńskiej i istnieje obiektywne niebezpieczeństwo.
b) Siły obcego państwa lub niezidentyfikowani agresorzy przekraczają nienaruszalne granice Republiki Bialeńskiej.
c) Wewnątrz państwa wynika rewolucja kierowana z zewnątrz, np. przez obce państwo.
Art. 27
W przypadku stanu wojennego:
1. Rada Ministrów zostaje zawieszona.
2. Funkcje Rady Ministrów pełni Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, z Prezydentem Republiki Bialeńskiej, jako zwierzchnikiem wojska, na czele.
3. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego kieruje działaniami obronnymi i odwetowymi kraju.
4. W przypadku § c art. 27 Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego może ograniczyć niektóre wolności obywatelskie.
5. W przypadku sytuacji krytycznej istnieje możliwość poszerzenia stanu wojennego na stan wyjątkowy. Wówczas Komitet Nadzwyczajny podlega Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego i ma ograniczone uprawnienia.
ROZDZIAŁ VI
Art. 28
Obywatel bialeński ma prawo do:
a) Wyznawania dowolnej religii lub bezwyznaniowości,
b) Wypowiadania się na dowolny temat,
c) Pracy,
d) Przynależności do organizacji, które nie zagrażają konstytucyjnemu porządkowi w Republice,
e) Podróży zagranicznych,
f) Rozporządzania swoją własnością,
g) Tajemnicy korespondencji,
h) Wchodzenia w wiążące umowy,
i) Uprawiania sztuki,
j) Nauki i nauczania,
k) Pokojowych zgromadzeń,
l) Wnoszenia petycji,
m) Dostępu do informacji,
n) Wpływania na władze kraju i współrządzenia,
o) Wyrażania i rozpowszechniania opinii, poglądów i wierzeń,
p) Nietykalności ,
q) Domniemania niewinności,
r) Bezpieczeństwa własnego majątku,
s) Wchodzenia w związki małżeńskie, rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet.
Art. 29
Obywatel bialeński ma obowiązek:
a) Wierności Republice Bialeńskiej,
b) Poszanowania symboli państwowych,
c) Przestrzegania prawa,
d) Troski o wspólne dobro Narodu,
e) Dbania o miejsca publiczne,
f) Poszanowania własności prywatnej i społecznej.
Art. 30
Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Art. 31
Zmiana w Konstytucji może zajść w przypadku uchwalenia jej przez Parlament Republiki Bialeńskiej większością dwóch trzecich głosów.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości