• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wprowadzanie w życie postanowień nowej ustawy
#1
Drodzy Kuledzy,

nowe prawo o szkolnictwie wyższym weszło w życie i w związku z tym należy podjąć pewne przewidziane przez ustawę kroki. Najważniejszym z nich będzie oczywiście opracowanie nowego Statutu UB i w sporej mierze temu służyć ma niniejszy wątek. Poza tym do opracowania pozostają inne kwestie, takie jak zasady nadawania stopni, regulamin prac Senatu i ewentualny wybór nowego Rektora. Proponuję zatem następujący plan działania:

- w najbliższym czasie postaram się opracować i przedstawić roboczą wersję Statutu, aby poddać ją pod przewidziane ustawą konsultacje; po wprowadzeniu ewentualnych poprawek Statut zostanie nadany,
- następnie sporządzony zostanie spis członków Senatu i zwołane jego pierwsze posiedzenie, uzgodnimy czy jest konieczność wybierania Rektora czy też ja nadal mam pełnić jego obowiązki.
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst von und zu Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_20_11_20_5_58_19.png]
#2
Kuledzy,

zgodnie z zapowiedzią przedstawiam wstępny projekt nowego Statutu:


Cytat:Artykuł 1.
1. Uniwersytet Bialeński, zwany dalej Uniwersytetem, jest wiodącą uczelnią państwową Republiki Bialeńskiej działającą w oparciu o przepisy Ustawy o systemie szkolnictwa wyższego z dnia 26 października 2020 roku, zwana dalej Ustawą. Niniejszy Statut stanowi wypełnienie postanowień, o których mowa jest w artykule 3. Ustawy.
2. Niniejszy Statut jest najwyższym aktem wewnętrznego prawa uniwersyteckiego.
3. Misją Uniwersytetu jest kształcenie obywateli Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemców, a także prowadzenie działalności naukowej, w tym popularyzacja nauki i integracja środowiska akademickiego.

Artykuł 2.
1. Siedzibą Uniwersytetu jest Wolnograd - stolica Republiki Bialeńskiej. Dopuszcza się istnienie siedzib filii i poszczególnych jednostek Uniwersytetu w innych miejscowościach, w tym poza granicami Republiki Bialeńskiej.
2. Głównym symbolem Uniwersytetu jest znak określony w załączniku do niniejszego Statutu. Pozostałe symbole oraz znaki przysługujące członkom władz Uniwersytetu i poszczególnych jednostek oraz pracownikom naukowym, a także symbole samych jednostek Uniwersytetu ustanawia Rektor Uniwersytetu na drodze zarządzenia.
3. Głównym świętem społeczności Uniwersytetu jest rocznica jego założenia - dzień 10 stycznia, zwany także Świętem Nauki.

Artykuł 3.
1. Uniwersytet kształci na dwóch poziomach studiów wyższych: na poziomie studiów magisterskich, zwanych także studiami pierwszego stopnia, oraz na poziomie studiów doktorskich, zwanych także studiami drugiego stopnia. Studenci studiów drugiego stopnia nazywani są także doktorantami. Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego (w przypadku studiów magisterskich) lub naukowego (w przypadku studiów doktorskich) w konkretnej dyscyplinie.
2. Studentem lub doktorantem Uniwersytetu może zostać każda osoba spełniająca wymagania określone w odrębnych aktach prawnych. Wnioski o przyjęcie na studia rozpatrywane są przez Rektora. Rektor przyjmując studenta lub doktoranta wskazuje samodzielną jednostkę Uniwersytetu, w której ten podejmuje studia.
3. Tytuły zawodowe oraz tytuł naukowy doktora net. nadaje Rektor na drodze postanowienia, który może powierzyć to zadanie Prorektorowi.  
4. W przypadku, gdy Senat Uniwersytetu nadaje urzędującemu Rektorowi tytuł naukowy profesora net. czyni to na drodze uchwały.
5. W przypadku, gdy Rektor nadaje urzędującemu Prezydentowi Republiki Bialeńskiej tytuł naukowy profesora net. czyni to na drodze postanowienia.
6. Zasady nadawania tytułów zawodowych osobom, które nie są absolwentami studiów wyższych oraz nostryfikacji tytułów naukowych i zawodowych uzyskanych w zagranicznych instytucjach naukowych określa Rektor na drodze zarządzenia.

Artykuł 4.
1. Na czele Uniwersytetu stoi Rektor powoływany w oparciu o przepisy Ustawy.
2. Rektor kieruje bieżącym życiem Uniwersytetu, sprawuję pieczę nad jego majątkiem i dysponuje jego finansami oraz rozstrzyga kwestie niezastrzeżone przez Ustawę, niniejszy Statut lub uchwałę Senatu. Każda decyzja Rektora może zostać uchylona przez Senat na drodze uchwały podjętej większością zwykłą.
3. Rektor wydaje postanowienia oraz zarządzenia.
4. Rektor pełni funkcję sędziego dyscyplinarnego dla pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu, a także dba o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej. Instancję odwoławczą od decyzji Rektora w tym zakresie stanowi Senat.
5. Rektor jest wyłącznym dysponentem prawa patronatu Uniwersytetu nad różnego rodzaju przedsięwzięciami oraz inicjatywami.
6. Rektor powołuje: Prorektorów, Dziekanów oraz kierowników tych jednostek Uniwersytetu, które nie są częścią żadnego wydziału, określanych dalej mianem samodzielnych. Rektor ma prawo odwołać kierownika każdej jednostki Uniwersytetu.
7. Rektor przyjmuje w poczet studentów i doktorantów, a w uzasadnionych okolicznościach także skreśla z list studentów i doktorantów.
8. Rektor zatrudnia i zwalnia pracowników naukowych.
9. W przypadku wakansu na stanowisku kierownika samodzielnej jednostki Uniwersytetu jego obowiązki czasowo pełni Rektor.

Artykuł 5.
Funkcję zastępcy Rektora pełni Prorektor. Zakres kompetencji Prorektora określa Rektor na drodze zarządzenia.

Artykuł 6.
1. Jako wydział rozumie się samodzielną jednostkę Uniwersytetu najwyższego rzędu prowadzącą kształcenie i działalność naukową w co najmniej dwóch dyscyplinach. Wydział oraz jednostki wchodzące w jego skład powołuje do życia oraz likwiduje Rektor na drodze zarządzenia.
2. Na czele wydziału stoi Dziekan powoływany przez Rektora, któremu podlegają wszyscy pracownicy danego Wydziału. Dziekan koordynuje bieżącą działalność wydziału i nadzoruje działalność pomniejszych jednostek wchodzących w jego skład.
3. Dziekan w porozumieniu z Rektorem ustala program studiów prowadzonych na danym wydziale oraz występuje do Rektora o nadanie absolwentowi tytułu zawodowego lub naukowego.
4. Dziekan wydaje postanowienia i zarządzenia.
5. Funkcję zastępcy Dziekana pełni Prodziekan powoływany i odwoływany przez Dziekana. Zakres kompetencji Prodziekana określa Dziekan na drodze zarządzenia.
6. Dziekan na drodze postanowienia powołuje i odwołuje kierowników jednostek wchodzących w skład danego wydziału: instytutów oraz katedr.
7. W przypadku wakansu na stanowisku kierownika jednostki Uniwersytetu wchodzącej w skład wydziału jego obowiązki czasowo pełni Dziekan.

Artykuł 7.
1. Szczególnym rodzajem wydziału jest Wydział Wojskowy, którego misją jest kształcenie kadry dowódczej Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej oraz innych formacji mundurowych.
2. Dziekana Wydziału Wojskowego powołuje Rektor w porozumieniu z Dowódcą Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. W przypadku wakansu na stanowisku Dziekana jego obowiązki pełni Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.
3. Wydział Wojskowy prowadzi kształcenie oraz działalność naukową w dyscyplinie "nauki wojskowe", względnie także w innych dyscyplinach.
4. Rektor sprawuje nadzór nad Wydziałem Wojskowym wspólnie z Dowódcą Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 8.
1. Jako instytut rozumie się jednostkę Uniwersytetu prowadzącą kształcenie i działalność naukową w co najmniej jednej dyscyplinie. Instytut może być jednostką samodzielną lub wchodzić w skład wydziału. Decyzję o powołaniu do życia lub likwidacji instytutu podejmują odpowiednio: Rektor lub Dziekan na drodze zarządzenia.
2. Na czele instytutu stoi Dyrektor powoływany przez Rektora lub Dziekana. Dyrektor koordynuje bieżącą działalnośc instytutu.
3. Dyrektor samodzielnego instytutu w porozumieniu z Rektorem ustala program studiów prowadzonych w danym instytucie oraz występuje do Rektora o nadanie absolwentowi tytułu zawodowego lub naukowego.
4. Dyrektor wydaje postanowienia i zarządzenia.

Artykuł 9.
1. Jako katedrę, zwaną też pracownią, rozumie się jednostkę Uniwersytetu specjalizującą się w konkretnej tematyce, węższej niż zakres pojedynczej dyscypliny, i prowadzącą w jej ramach działalność naukową. Katedry wchodzą w skład wydziałów.
2. Na czele katedry stoi Kierownik powoływany i odwoływany przez dziekana na drodze zarządzenia. Kierownik koordynuje działalność katedry.
3. Katedry powoływane są do życia oraz likwidowane przez Dziekana na drodze zarządzenia.

Artykuł 10.
1. Dopuszcza się tworzenie poza granicami Republiki Bialeńskiej Filii Uniwersytetu - jednostek grupujących kilka wydziałów lub instytutów, działających w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu oraz prawodawstwo danego państwa.
2. Filie tworzone są i likwidowane przez Senat na drodze uchwały.
3. Filie kierowane są przez właściwego Prorektora, który w odniesieniu do jednostek wchodzących w skład danej filii posiada kompetencje analogiczne do tych, którymi dysponuje Rektor.
4. Do pozostałych jednostek Uniwersytetu zalicza się:  Bialeńską Uniwersytecką Bibliotekę imienia Rewolucjonistów i Postępowych Intelektualistów, inicjatywę "Colloquia Bialenica" oraz instytucje tworzone i likwidowane przez Rektora na drodze zarządzenia. Zasady funkcjonowania tych instytucji określa Rektor na drodze zarządzenia.

Artykuł 11.
1. Na mocy przepisów Ustawy wszyscy pracownicy naukowi oraz studenci Uniwersytetu tworzą Senat. Senat podejmuje decyzje na drodze uchwał.
2. Obradom Sentatu przewodniczy Rektor lub wyznaczony przez niego Prorektor.
3. Senat obraduje w trybie permanentnym. Każdy członek Senatu ma prawo zgłosić propozycję podmiotu pracy Senatu w postaci projektu uchwały lub wniosku o debatę tematyczną.
4. Senat może uchylić każdą decyzję Rektora, Dziekana lub Dyrektora.

Artykuł 12.
1. Pracownikiem naukowym Uniwersytetu może zostać każda osoba spełniające określone wymagania.
2. Pracownicy naukowi Uniwersytetu mogą zostać zatrudnieni na stanowiskach:
a) asystenta;
b) docenta;
c) profesora.
3. Asystentem jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się tytułem zawodowym magistra net. lub równoważnym. Zajmuje się dalszym zdobywaniem wiedzy, prowadzeniem badań naukowych, przygotowywaniem wykładów oraz pomocą profesorom. W wyjątkowych wypadkach może pełnić rolę promotora dla studentów.
4. Docentem jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się tytułem naukowym doktora net. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.
5. Profesorem jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się tytułem naukowym profesora net. W drodze wyjątku na stanowisku profesora może zostać zatrudniona osoba posiadająca jedynie tytuł naukowy doktora net. Profesor zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych i sympozjów oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.

Artykuł 13.
1. Uniwersytet nadaje wyróżnienia honorowe osobom zasłużonym dla mikronacyjnego życia intelektualnego.
2. Najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Uniwersytet jest tytuł Doktora Honoris Causa, zwany także doktoratem honorowym, o którego przyznaniu decyduje Senat. Do podjęcia przez Senat uchwały o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa wymagana jest większość o łącznej wadze co najmniej 2/3 głosów.
3. Pozostałe wyróżnienia ustanawia i nadaje Rektor.

Artykuł 14.
Zmian w niniejszym Statucie dokonuje się na podstawie przepisów Ustawy.

Artykuł 15.
Statut wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej.


Główną zmianą jest możliwość powoływania instytutów zarówno samodzielnych, jak i tych stanowiących część jakiegoś wydziału. Wydaje mi się, że będzie to rozwiązanie elastyczne i korzystne. Wprowadzono oczywiście zapisy o Senacie, którego działalność też raczej będzie warunkowana bieżącymi potrzebami, a nie ścisłymi obwarowaniami. Będzie on pełnił przede wszystkim funkcję kontrolną. Nowością jest też dodanie przepisów o specyfice Wydziału Wojskowego, filiach zagranicznych (tak na wszelki wypadek) oraz innych instytucjach uniwersyteckich (biblioteka, Colloquia Bialenica). Proponuję też, aby doktorat honorowy nadawał odtąd Senat większością kwalifikowaną, a także aby w drodze wyjątku można było zatrudnić doktora na stanowisku profesora.
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst von und zu Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_20_11_20_5_58_19.png]
#3
Minęło już sporo czasu, więc po raz ostatni przypominam o możliwości oceny projektu. Jeśli nikt się nie odezwie to uznam, że statut jest godny i nadam go na dniach.

Przy okazji przyszedł mi do głowy pewien pomysł: mianowicie planuję otwarcie na Wydziale Humanistycznym dwóch jednostek - Katedry Nauk Pomocniczych Historii oraz Instytut Archeologii. W pierwszej moglibyśmy zajmować się sprawami takimi jak pieczęci, herby, ordery, stare dokumenty (zamiast jak obecnie w Administracji Lwa). Sam jestem z realowego wykształcenia enpehowcem, więc jakoś to bym koordynował, ale zapraszając do współpracy wszystkie zainteresowane osoby. Mielibyśmy więcej przestrzeni niż w jednym wątki w siedzibie Lwa. Z kolei IA UB prowadziłby wykopaliska i projekty na terenie różnych części Bialenii, co samo w sobie daje duży potencjał rozwojowy w zakresie badania przeszłości.
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst von und zu Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_20_11_20_5_58_19.png]
#4
Cytat:przypominam o możliwości oceny projektu

Nie znasz, nie oceniaj!

Ja, mimo że nie jestem zaangażowany w mirkonacyjny ruch naukowy, pozwolę sobie zabrać głos od strony techniczno-prawnej. Otóż, nie ma zastrzeżeń w tym obszarze - statut jest napisany dobrze.

Wtrancajonc się jednak w meritum, zastanawiam się, czy trójstopniowy podział wydział-instytut-katedra ma sens w warunkach mirkonacyjnych. No i zmieniłbym oczywiście doktora net. na doktora nauk.
Nie będzie niczego!
#5
Te instytuty i katedry to różne opcje tego samego. Raczej widzę to w ten sposób, że mamy przede wszystkim wydziały odpowiedzialne za poszczególne dziedziny nauk (Humanistyczny, Społeczny itp). W ramach humanistycznego chciałbym na przykład teraz otworzyć Instytut Archeologii (instytut, bo archeologia to pojedyncza dyscyplina), gdzie będzie można prowadzić relacje z wykopalisk. W przypadku takiego NPH to będzie katedra - w praktyce to samo co instytut, a więc część wydziału, ale o innej nazwie bo NPH to nie jest osobna dyscyplina tylko część historii.

Będzie można oczywiście tworzyć instytuty niewchodzące w skład żadnego wydziału. Dajmy na to pojawia się u nas zapalony fizyk, ale nie mamy wydziału nauk ścisłych. Nie ma po co tworzyć go dla jednej dyscypliny, więc utworzy się w takim wypadku samodzielni Instytut Fizyki.
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst von und zu Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lew Wolnogradu,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Nieustająco Król
Hirschbergii i Weerlandu, Uosobienie Pracowitości Etc.
[Obrazek: 85_20_11_20_5_58_19.png]
#6
Faktycznie, nie zauważyłem zdania drugiego w art. 9 ust. 1. Nie mam w takim razie dalszych uwag.
Nie będzie niczego!
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości