• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ustawa konstytucyjna o zmianie Konstytucji i Ordynacji
#1

U S T A W A  K O N S T Y T U C Y J N A

o zmianie Konstytucji i Ustawy - Ordynacji wyborczej

z dnia 29 października 2021 roku

Artykuł 1.

Artykuł 14. Konstytucji przyjmuje brzmienie:
"1. W skład Rady Republiki wchodzi trzech aktywnych obywateli wybieranych przez obywateli bialeńskich w wyborach tajnych, powszechnych, równych i bezpośrednie.

2. Członkowie Rady Republiki wybierają Przewodniczącego spośród swojego grona.
3. Kadencja Rady Republiki trwa cztery miesiące. 
4. Członkostwo w Radzie Republiki utracić można jedynie na skutek utraty obywatelstwa, rezygnacji lub śmierci.
5. W przypadku opróżnienia mandatu w Radzie Republiki, Zgromadzenie Narodowe wybiera nowego członka Rady
5. Do czasu uzupełnienia składu Rady Republiki przez Zgromadzenie Narodowe obowiązki jej tymczasowego członka pełni osoba wyznaczana przez Prezydenta, nie dłużej jednak niż przez miesiąc."

Artykuł 2. 

Artykuł 4. Ustawy - Ordynacji wyborczej przyjmuje brzmienie:
"1. Wybory do Rady Republiki są tajne, powszechne, równe i bezpośrednie. Głosowanie w wyborach do Rady Republiki trwa 48 godzin.
2. Członkami Rady Republiki zostają trzej kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3. W przypadków równej liczby głosów, decyzję o tym, kto obejmie mandat w Radzie Republiki, podejmuje Zgromadzenie Narodowe.
4. W przypadku zgłoszenia się trzech kandydatów, wyborów nie przeprowadza się.
5. W przypadku zgłoszenia się mniej niż trzech kandydatów, wyborów nie przeprowadza się, a Prezydent uzupełnia brakujące miejsca poprzez wyznaczenie tymczasowych członków Rady Republiki na okres miesiąca. Po miesiącu Zgromadzenie Narodowe zobowiązane jest do uzupełnienia składu Rady Republiki".

Artykuł 3. 

Artykuł 5. Ustawy - Ordynacji wyborczej przyjmuje brzmienie:
"Czynne i bierne prawo wyborcze (prawo wybierania) posiada każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej, o ile posiada pełnię praw publicznych."

Artykuł 4.

Artykuł 6. Ustawy - Ordynacji wyborczej przyjmuje brzmienie:
"1. Prezydent wydaje postanowienie dotyczące wyborów do Rady Republiki nie później niż 14 dni przed końcem kadencji Rady Republiki.
2. Postanowienie Prezydenta określa:
a) termin wyborów;
b) spis osób posiadających czynne i bierne prawo wyborcze;
c) termin przedstawienia kandydatów na członków Rady Republiki.
3. Termin zgłaszania kandydatur trwa od momentu wejścia w życie postanowienia o ogłoszeniu wyborów do Rady Republiki do 48 godzin przed rozpoczęciem głosowania w zarządzonych wyborach.
4. Kandydaci do Rady Republiki zgłaszają się indywidualnie. 
5. Po zakończeniu zgłaszania się kandydatów, Prezydent ogłasza listę kandydatów. 
6. Po przeprowadzeniu wyborów Prezydent wydaje postanowienie, w którym ogłasza skład Rady Republiki na daną kadencję."

Artykuł 5. 

Skreśla się artykuł 7. Ustawy - Ordynacji wyborczej.

Artykuł 6.

1. Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.
2. Pierwsze wybory powszechne do Rady Republiki odbędą się w dniach 11-12 grudnia 2021 r. 

/-/ Andrzej Płatonowicz Ordyński, praeses et conducator 

[Obrazek: 3_28_03_20_9_15_10.png]

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości