• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Konstytucja Brodrii
#1
Cytat:
KONSTYTUCJA BRODRII
z 12 czerwca 2021 r.
na podstawie artykułu 7. Najwyższego Aktu Tymczasowego


Art. 1.
Brodria jest państwem niepodległym, strzegącym nienaruszalności swojego terytorium oraz otaczającym opieką dziedzictwo historyczne.

Art. 2.
Władza w Brodrii należy do Cara i Narodu, wzajemnie się wspomagających.

Art. 3. [Hierarchia aktów prawnych]
W Brodrii obowiązuje następująca hierarchia aktów prawnych:
1) Konstytucja Brodrii,
2) ustawy,
3) umowy międzynarodowe,
4) akty wykonawcze,
5) prawo lokalne,
6) prawo zwyczajowe.

Art. 4. [Car]
1. Car stoi ponad wszystkimi obywatelami Brodrii. Strzeże spójności i nierozerwalności Państwa Brodryjskiego. Dba, aby wyroki wydawane w Brodrii były sprawiedliwe. Car nadaje i odbiera obywatelstwo brodryjskie. Ma prawo nadawania i odbierania odznaczeń. Do jego kompetencji należy realizacja polityki zagranicznej, w tym zawieranie i wypowiadanie umów międzynarodowych między Brodrią a innymi państwami, a także mianowanie i przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych.
2. Car może wyznaczyć regenta, sprawującego władzę w jego imieniu, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Car nie może ogłosić regencji w okresie miesiąca od zakończenia regencji poprzedniej.
3. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Cara trwającej jeden tydzień, funkcję regenta obejmuje Premier. Niezapowiedzianą nieobecność rozumie się jako brak opublikowania na forum Brodrii co najmniej jednego posta we wskazanym okresie liczonym od momentu opublikowania ostatniego posta.
4. W przypadku miesięcznej niezapowiedzianej nieobecności Cara, traci on tron, a Premier działając jako regent ma obowiązek przeprowadzenia elekcji nowego Cara.
5. W przypadku abdykacji Cara przeprowadza się elekcję jego następcy. W elekcji mogą wziąć udział wszyscy obywatele Brodrii. Do czasu wyboru nowego Cara jego funkcje obejmuje Premier jako regent, który odpowiedzialny jest za przeprowadzenie elekcji.
6. W sytuacjach nadzwyczajnych Wiec lub Duma mogą odebrać Carowi tron, jednak decyzja ta musi zostać poprzedzona co najmniej dwutygodniową debatą, a głosowanie musi trwać co najmniej tydzień.

Art. 5. [Wiec i Duma]
1. Władzę ustawodawczą sprawuje Wiec złożony ze wszystkich obywateli brodryjskich. Jeżeli liczba obywateli wynosi powyżej dziesięciu, Car przeprowadza wybory do Dumy.
2. Kadencja Dumy trwa dwa miesiące i nie ulega skróceniu w przypadku spadku liczby obywateli.
3. Carowi przysługuje prawo weta wstrzymującego od decyzji organu ustawodawczego, które działo w ten sposób, że głosowanie powtarzane jest po miesiącu.

Art. 6. [Proces legislacyjny]
1. Prawo do inicjatywy ustawodawczej przysługuje każdemu Obywatelowi.
2. Projekt ustawy zgłasza się Premierowi, który poddaje projekt pod I czytanie na najbliższej sesji.
3. Organ ustawodawczy ustawy większością zwykłą, należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę uprawnionych uczestników głosowania. Debata powinna trwać co najmniej trzy doby i tyleż następujące po niej głosowanie.
3. W I czytaniu organ ustawodawczy decyduje o kontynuowaniu prac nad projektem ustawy, bądź jego odrzuceniem większością względną.
4. Jeśli organ ustawodawczy zdecyduje się na kontynuowanie prac nad projektem ustawy, w wyznaczonym terminie deputowanym przysługuje prawo zgłoszenia poprawek.
5. W II czytaniu ustawodawczy rozpatruje każdą poprawkę indywidualnie, głosując nas jej przyjęciem, bądź odrzuceniem.
6 Po przyjęciu poprawek Premier publikuje projekt ustawy uwzględniający przyjęte poprawki i poddaje go pod III czytanie.
7. W przypadku braku poprawek projekt ustawy przechodzi do III czytania.
8. W III czytaniu organ ustawodawczy decyduje o przyjęciu ustawy lub odrzuceniu.
9. Car podpisuje projekt ustawy i publikuje go w Dzienniku Ustaw, bądź składa weto. Jeśli Car w ciągu tygodnia nie podpisze ustawy, ani jej nie zawetuje, podpis składa Premier.

Art. 7. [Władza sądownicza]
1. Władza sądownicza należy do organu ustawodawczego.
2. Organ ustawodawczy może powołać Sędziego na trzymiesięczną kadencję, a tym samym przekazać mu swoje kompetencje sądowniczego. Raz powołanego Sędziego nie można odwołać do końca kadencji, chyba, że po dwutygodniowej nieobecności.
3. W przypadku podejmowania decyzji przez organ ustawodawczy, Carowi przysługuje weto wstrzymujące, jak w przypadku władzy ustawodawczej. W przypadku decyzji Sędziego, takie prawo nie przysługuje.
4. Car może złagodzić wyrok w sprawach karnych o połowę. Nie może go zaostrzyć.

Art. 8. [Premier]
1. Organ ustawodawczy wybiera Premiera, który jest zarazem szefem rządu i przewodniczy obradom organu ustawodawczego.
2. Kadencja Premiera trwa dwa miesiące i może zostać skrócona przez organ ustawodawczy.
3. W przypadku braku premiera i niewyznaczenia osoby czasowo pełniącej jego obowiązki, obowiązki te pełni Car.
4. W przypadku nieobecności Premiera i Cara, przewodniczyć obradom organu ustawodawczego może każdy jego członek.

Art. 9. [Samorządy]
1. Grupa co najmniej dwóch obywateli brodryjskich może utworzyć samorząd o dowolnej nazwie.
2. Decyzję o wyznaczeniu terytorium powierzonego samorządowi podejmuje Car.
3. Szczegóły funkcjonowania samorządów reguluje ustawa.

Art. 10. [Kontrola nad systemami informatycznymi]
1. Kontrola nad systemami informatycznymi należy do Cara. Car zobowiązany jest do konsultowania swoich działań z Premierem oraz udzielania mu wszelkich niezbędnych informacji.
2. Car może, za zgodą Wiecu lub Dumy, powołać Administratora Technicznego, który sprawować będzie kontrolę nad systemami informatycznymi.

Art. 11. [Przepisy końcowe]
1. Konstytucja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
2. Carem Brodrii zostaje Piotr Pawłow.
3. Kadencja dotychczasowej Dumy trwa do 17 lipca.
4. Konstytucja może zostać zmieniona przez Wiec lub Dumę na podstawie zwykłej procedury legislacyjnej, z tym, że zarówno debata, jak i głosowanie muszą trwać co najmniej po tygodniu każde. 
5.  Wszystkie dotychczasowe akty prawne wymagają ponownego zatwierdzenia przez organ prawodawczy.


/-/ Andrzej Swarzewski, Administrator Brodrii
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości