• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4b. Projekt / wniosek przyjęty Projekt ustawy o gwardiach jednostek administracyjnych
#21
za
#22
Za
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#23
Za.
[Obrazek: 98_12_01_22_7_46_37.png]

IWAN PIETROW

Jego Imperatorska Mość Car Brodrii, Ojciec Etnosów Nordackich, Wyjątkowy 33. Prezydent Bialenii, Półbóg

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_24_45.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_21_03_20_6_14_59.png][Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png][Obrazek: 3_11_10_20_6_48_19.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_48_05.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_11.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_32.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_47.png]
#24
Wstrzymuję się
#25
Wstrzymuję się.
/-/Thomas von Lisendorff - Dostojewski
carewicz brodryjski 
Grand Lisendorff 
Admirał MW SZ RB 
 Prezes BZS
[Obrazek: AG106.png]
#26
Poprawka przyjęta, ja swoją wycofuję jako sprzeczną z tą Ronona i w związku z tym bezprzedmiotową. Głosujemy nad całością do końca niedzieli (3 kwietnia). 

Ustawa 
z dnia ... kwietnia 2022 roku
o gwardiach jednostek administracyjnych


Artykuł 1.

Wspólnoty samorządowe, obszary podlegające bezpośrednio władzy centralnej, terytoria zależne oraz inne terytoria powołane jako jednostki administracyjne Republiki Bialeńskiej mają prawo do utworzenia swoich gwardii.

Artykuł 2.

1. Właściwe władze jednostki administracyjnej decydują o organizacji i przeznaczeniu gwardii jednostki administracyjnej.

2. Dopuszczalne uzbrojenie gwardii jednostki administracyjnej, w drodze postanowienia, ustala Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w porozumieniu z właściwymi władzami jednostki administracyjnej lub organem naczelnym danej gwardii, w przypadku jego powołania.

3. Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez gwardie jednostek administracyjnych warunków określonych w postanowieniu, o którym mowa w ust. 2.

Artykuł 3.

1. Gwardia jednostki administracyjnej działa na obszarze jednostki administracyjnej, w której została utworzona.

2. Za obszar, o którym mowa w ust. 1, uznaje się terytorium lądowe danej jednostki administracyjnej oraz przyległe do niego wody przybrzeżne.

3. Dopuszczalne jest działanie gwardii danej jednostki administracyjnej na obszarze innej jednostki administracyjnej za zgodą właściwych władz tej jednostki oraz za uprzednim powiadomieniem Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, któremu przysługuje prawo sprzeciwu.

Artykuł 4.

W trakcie obowiązywania stanu nadzwyczajnego lub wojny gwardie zostają podporządkowane Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej z zachowaniem swojego wewnętrznego dowództwa i struktur organizacyjnych.

Artykuł 5.

1. W przypadku naruszenia prawa Republiki Bialeńskiej, warunków postanowienia Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, o którym mowa w art. 2 ust. 2, a także w przypadku stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, gwardia jednostki administracyjnej może zostać rozwiązana postanowieniem Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, Prezydent wydaje z inicjatywy własnej lub na wniosek Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 6

W ustawie o gwardiach lennych dodaje się artykuł 5a o następującym brzmieniu:

"Artykuł 5a.

1. Lennicy wystawiający kontyngenty do Gwardii Rzeszy mają prawo do zwiększenia swoich gwardii o 20%, a uprawnienia dotyczące sprzętu dla tych kontyngentów są zgodne z ustawą o gwardiach lennych i podniesione o jeden poziom w stosunku do posiadanego tytułu.

2. Jeżeli lennik posiada najwyższy możliwy tytuł – zwiększone uprawnienia sprzętowe określa indywidualnie Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej."

Artykuł 7.

1. Traci moc ustawa z dnia 11 września 2019 o gwardiach regionów.

2. Gwardie jednostek administracyjnych istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują swoją ciągłość prawną, strukturę organizacyjną, wyposażenie, uzbrojenie oraz inne aspekty powiązane z ich funkcjonowaniem, chyba że właściwe władze jednostki administracyjnej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy postanowią inaczej.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Głosuję ZA.
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta

[Obrazek: 1073.png]
#27
Za.
[Obrazek: 98_12_01_22_7_46_37.png]

IWAN PIETROW

Jego Imperatorska Mość Car Brodrii, Ojciec Etnosów Nordackich, Wyjątkowy 33. Prezydent Bialenii, Półbóg

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_24_45.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_21_03_20_6_14_59.png][Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png][Obrazek: 3_11_10_20_6_48_19.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_48_05.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_11.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_32.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_47.png]
#28
Za
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#29
Za.
#30
za
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości