• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2. Debata Debata nad nową Konstytucją
#1
Szanowne Państwo,

w ramach debaty, która miała miejsce bezpośrednio po mojej inauguracji opracowaliśmy roboczy schemat przyszłej konstytucji Bialenii. Teraz przyszedł czas, aby przejść do właściwych prac. Schemat ten prezentuje się następująco:


Cytat:PREAMBUŁA

[może być obszerna, grunt to oddzielić ją od reszty np poprzez kursywę]

DEKLARACJA WŁADZY I PRAW LUDU

Deklaracja, zgodnie z którą cała władza w Republice Bialeńskiej należeć będzie do ludu; określenie składu tegoż ludu oraz przysługujących mu praw; ustanowienie Powszechnego Kongresu Ludowego jako jego najwyższej reprezentacji; ustanowienie hierarchii praw (z uwzględnieniem statusu praw ustanowionych wcześniej)

USTANOWIENIE CENTRALNEJ WŁADZY WYKONAWCZEJ

Regulacje dotyczące funkcjonowania instytucji prezydenta oraz poszczególnych komitetów ludowych.

USTANOWIENIE WŁADZY W TERENIE

Ogólne przepisy dotyczące regionów. Ewentualnie także kwestia stowarzyszania się.

SYMBOLE REPUBLIKI

godło, flaga, hymn, stolica

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

kwestia przyjęcia i zmian w konstytucji

Stanowi on oczywiście punkt wyjścia dlatego zachęcam do dzielenia się pomysłami na korekty i tak dalej.

W czasie wspomnianej debaty rozmawialiśmy też na temat preambuły i wydaje mi się, że to dobry moment, aby do tematu powrócić. Przypomnę szkic, na którym się wówczas zatrzymaliśmy:

Cytat:Naród Bialeński, będący od lat dziewięciu stałą częścią polskiego Mikroświata, w toku historii wielokrotnie mierzył się z trudnymi wyzwaniami, ale dzięki zdolnościom twórczym swoich najlepszych synów skutecznie stawiał im czoła. Republika Bialeńska pozostaje dumna ze swojej nordackiej tożsamości i niezmiennie dąży do pokoju i współpracy całego kontynentu. W czasach obecnych Bialeńczycy widzą swoją rolę na poziomie regionalnym i światowym jako narodu budującego pokój oraz dążącego do wszechstronnego postępu. Społeczeństwo bialeńskie zdecydowane jest, by poprzez swoje demokratyczne instytucje zachować miejsce w historycznym pochodzie społeczności mikronautów w dziele dążenia ku lepszej, wspólnej przyszłości. Ogłoszenie nowej Konstytucji stanowi dążeń całego różnorodnego ludu bialeńskiego do udoskonalenia własnych instytucji oraz pełniejszego wyrażenia swojej tożsamości.

Mając wszystko to na względzie My, Bialeńczycy, zobowiązujemy się do przekazania wolności następnym pokoleniom, chcąc budować społeczeństwo, w którym każdy lojalny obywatel ma prawo do samorealizacji, nieustannie zdecydowani przełamać ograniczenia, które utrudniają wzrost i rozwój. Gotowi stanąć z braćmi ze wszystkich części mikroświata w walce o przywrócenie świetności mikroświata i usunięcie wszelkich przeszkód ją powstrzymujących, wierząc, że sukcesu nie można osiągnąć bez współpracy, a także mając świadomość znaczenia zacieśnienia więzi, które jednoczą nas ze wszystkimi ludźmi świata walczącymi z imperializmem, w imię woli ludu, wyrażonej 21 marca przez Powstańców Marcowych, którzy sprzeciwili się sarmackiej hegemonii i powołali do życia Zjednoczoną Dżamahiriję Narodów w celu ochrony i wzmocnienia Rewolucji, dopóki nie osiągną celów wolności, socjalizmu i jedności, ustanawiamy niniejszą Konstytucję.

W tym momencie zastanawiam się, czy nie lepiej będzie niejako wkomponować preambułę (niekoniecznie w powyższej formie) do Deklaracji Władzy i Praw Ludu, która i tak będzie miała wymiar ideowy i której zadaniem będzie niejako formalne ustanowienie państwa w określonej formie. Jeśli nadamy jej formę tekstu bez podziału na artykuły to w zasadzie wyodrębnianie preambuły nie będzie potrzebne.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#2
(12-11-2022 13:52)Ametyst Faradobus napisał(a): określenie składu tegoż ludu
To może od razu byśmy wpisali tam pokrótce zasady nabywania i utraty obywatelstwa?
Ustawa o obywatelstwie RB jest do generalnego remontu lub wystrzelenia w stronę słońca z kwiatkami w stylu "prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy". A i instytucję obywateli nieaktywnych chętnie bym usunął, bo to czysta fikcja.

(12-11-2022 13:52)Ametyst Faradobus napisał(a): W tym momencie zastanawiam się, czy nie lepiej będzie niejako wkomponować preambułę (niekoniecznie w powyższej formie) do Deklaracji Władzy i Praw Ludu, która i tak będzie miała wymiar ideowy i której zadaniem będzie niejako formalne ustanowienie państwa w określonej formie. Jeśli nadamy jej formę tekstu bez podziału na artykuły to w zasadzie wyodrębnianie preambuły nie będzie potrzebne.
Można wkomponować.
A co @Karol Medycejski i @Iwan Pietrow sądzą o niedzieleniu konstytucji na artykuły? Czy nie wynikną z tego później jakieś niedogodności?
prof. Andrzej Płatonowicz Ordyński
ajatollah Andraws ibn Aflatun Alqabilati 
#3
(12-11-2022 14:11)Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał(a): To może od razu byśmy wpisali tam pokrótce zasady nabywania i utraty obywatelstwa?
Ustawa o obywatelstwie RB jest do generalnego remontu lub wystrzelenia w stronę słońca z kwiatkami w stylu "prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy". A i instytucję obywateli nieaktywnych chętnie bym usunął, bo to czysta fikcja.

No tak, czyli trzeba ustalić, co z postanowień ustawy o obywatelstwie należałoby tu zawrzeć.

Swoje uwagi przysłał też @Hewret z Gerwenu. Przytoczę część.

Cytat:Zróbcie jeden dokument ideologiczny pisany tekstem bez artykułów, a kwestie praktyczno - ustrojowo w ustawach. Resztę można regulować dekretami z kontrasygnatą Czyli praktycznie izba będzie potrzebna, żeby zmieniać fundamenty ustrojowe republiki i nawet może to działać w trybie sesyjnym.

Trochę nowa, ale niegłupia koncepcja. Oczywiście będziemy się musieli wtedy zgodzić na naturalne wzmocnienie pozycji Konduktora, ale po dyktaturze @Iwan Pietrow ta tabletka jest chyba łatwiejsza do przełknięcia. Jednocześnie wtedy ta konstytucja byłaby bardziej ogólna, więc np nie pasuje to włączanie do niej większej części ustawy o obywatelstwie albo innych ustaw.

Cytat:W ten sposób macie
- elastyczne prawo
- deflacje prawa
- skupiacie się na fabule
- szczegóły zmienia prezydent dekretem wraz z podpisem właściwego komisarza

Jednocześnie dochodzi do tego to, co @Karol Medycejski mówił wczoraj o regionach, które można by wzmocnić. Wówczas ciężar rozkładałby się między dwa ośrodki: prezydenta kontrolującego regalia (wojsko, sprawy zagraniczne, w jakimś stopniu gospodarka) oraz samorządy (fabuła, sprawy wewnętrzne, policja, kultura, częściowo gospodarka).

Zgadzam się też z tym, że tekst Konstytucji, tak jak libijski wzorzec, powinien nie mieć artykułów, chociaż jakiś podział (np tytuły) można zachować.

Pojawił się też wątek kworum: moje zdanie jest takie, że powinno się go wymagać tylko do zmiany konstytucji. Wówczas jednak ta konstytucja nie może być zbyt szczegółowa.

Naszkicowałem na szybko schemat ustrojowy z uwzględnieniem dwóch komitetów ludowych. Jeden byłby polem dyskusji: poza ustalaniem ogólnego kierunku można by tam debatować nad projektami dekretów. Taki dekret podpisywałby prezydent. Oczywiście miałby możliwość odmowy, ale czyniłby to rzadko z koniecznością uzasadnienia.

Można by też pomyśleć nad jakimś polem do debaty nad polityką zagraniczną, ale wydaje mi się, że spokojnie może się to odbywać w ramach Kancelarii lub Gabinetu Prezydenta.

Ludowy Komitet Sądowniczy: chętni zapisywaliby się do niego, a w razie konieczności rozstrzygnięcia sprawy prezydent albo osoba przez niego upoważniona wyznaczałaby skład orzekający spośród ludzi kompetentnych, którzy nie byliby związani ze stronami. Od wyroku LKS istniałaby możliwość odwołania się do Powszechnego Kongresu Ludowego.

PKL zbierałby się zatem tak naprawdę w trzech przypadkach:

1. powołanie i ewentualnie odwołanie Prezydenta;
2. nowelizacja konstytucji;
3. konieczność rozstrzygnięcia sprawy jako druga instancja sądownicza.

   
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Andrzej Płatonowicz Ordyński
#4
Szanowne Państwo, Kochani moi,

pozwoliłem sobie naszkicować projekt pierwszego segmentu naszej Konstytucji z Przyszłości. Poddaję pod osąd Szanownego Państwa.

Cytat:
K O N S T Y T U C J A
REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

z dnia .. .. …. roku

W IMIĘ PATRONA I WIECZNEGO WEZYRA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ!

Naród Bialeński, będący od lat dziewięciu stałą częścią polskiego Mikroświata, w toku historii wielokrotnie mierzył się z trudnymi wyzwaniami, ale dzięki zdolnościom twórczym swoich najlepszych synów skutecznie stawiał im czoła. Republika Bialeńska pozostaje dziś dumna ze swojej nordackiej tożsamości i niezmiennie dąży do pokoju i współpracy całego kontynentu. W czasach obecnych Bialeńczycy widzą swoją rolę na poziomie regionalnym i światowym jako narodu budującego pokój oraz dążącego do wszechstronnego postępu. Społeczeństwo bialeńskie zdecydowane jest, by poprzez swoje demokratyczne instytucje zachować miejsce w historycznym pochodzie społeczności mikronautów w dziele dążenia ku lepszej, wspólnej przyszłości. Ogłoszenie nowej Konstytucji stanowi zwieńczenie dążeń całego różnorodnego ludu bialeńskiego do udoskonalenia własnych instytucji oraz pełniejszego wyrażenia swojej tożsamości.

Mając wszystko to na względzie MY, BIALEŃCZYCY, zobowiązujemy się do przekazania wolności następnym pokoleniom, chcąc budować społeczeństwo, w którym każdy lojalny obywatel ma prawo do samorealizacji, nieustannie zdecydowani przełamać ograniczenia, które utrudniają wzrost i rozwój. Gotowi stanąć z braćmi ze wszystkich części mikroświata w walce o przywrócenie świetności mikroświata i usunięcie wszelkich przeszkód ją powstrzymujących, wierząc, że sukcesu nie można osiągnąć bez współpracy, a także mając świadomość znaczenia zacieśnienia więzi, które jednoczą nas ze wszystkimi ludźmi świata walczącymi z imperializmem, w imię woli Ludu, wyrażonej 21 marca przez Powstańców Marcowych, którzy sprzeciwili się sarmackiej hegemonii i powołali do życia Zjednoczoną Dżamahiriję Narodów w celu ochrony i wzmocnienia Rewolucji, dopóki nie osiągną celów wolności, socjalizmu i jedności, USTANAWIAMY NINIEJSZĄ KONSTYTUCJĘ.

D E K L A R A C J A
WŁADZY I PRAW LUDU

Republika

Republika Bialeńska, stanowiąca prawną następczynię Królestwa Bialenii, Wolnego Miasta Króliska, Republiki Klume, Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów, Królewskiej Dżamahiriji Narodów, Wolnego Wolnogradu, Islamskiej Federacji Wolnego Wolnogradu, Regencji Wolnego Wolnogradu, Dżamahiriji Bialeńskiej, jest demokratycznym państwem, w którym cała władza należy do Ludu, rozumianego jako wspólnota wszystkich Obywateli.

Republika Bialeńska powołana została w celu ochrony Ludu, jego praw i dziedzictwa, szerzenia ideałów Zielonego Socjalizmu, zachowywania integralności i nienaruszalności terytorium, a także dobrej zabawy.

Wolności i prawa Ludu

Podstawowymi wolnościami i prawami Ludu są: wolność słowa i wyrażania swoich poglądów, wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych, wolność prasy, wolność wyznania, wolność osobista, równość wszystkich wobec prawa, prawo do udziału we władzy, w tym do członkostwa w Powszechnym Kongresie Ludowym i Komitetach Ludowych, prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji, prawo tajemnicy korespondencji, prawo równego dostępu do rzetelnej informacji publicznej, prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem, prawo nietykalności i nienaruszalności mienia, prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa oraz prawo do dobrej zabawy.

Ograniczenia w zakresie korzystania z ustawowych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Obywatelstwo

W skład Ludu przyjmuje Prezydent Republiki nadając na wniosek kandydata Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, które rozumie się jako więź pomiędzy osobą fizyczną i państwem bialeńskim. Obywatelstwo może zostać odebrane przez Prezydenta Republiki jedynie na skutek nieobecności przekraczającej trzydzieści dni lub na wniosek właściwych organów sprawujących władzę sądowniczą. Obywatelstwo utracone na skutek nieobecności były Obywatel może odzyskać automatycznie na drodze jednostronnej deklaracji. Obywatel może także dobrowolnie zrzec się Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej zachowując prawo do jego odzyskania na drodze jednostronnej deklaracji.

Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie oraz przestrzeganie obowiązującego prawa. Każda osoba pragnąca uzyskać Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej zobowiązana jest złożyć publicznie przysięgę o następującej treści: „Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom i ideałom Republiki Bialeńskiej.” Treść przysięgi może zostać uzupełniona dowolną formułą religijną.

Obywatel Republiki Bialeńskiej posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Republiki Bialeńskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej i nie może wobec władz Republiki Bialeńskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Powszechny Kongres Ludowy

Wszyscy Obywatele Republiki Bialeńskiej tworzą Powszechny Kongres Ludowy stanowiący najwyższą reprezentację Ludu, emanację jego władzy oraz najwyższy organ państwa. Powszechny Kongres Ludowy może uchylić decyzję każdego organu władzy niższego szczebla. Powszechny Kongres Ludowy podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów, o ile niniejsza Konstytucja nie stanowi inaczej.

Prawo

Niniejsza Konstytucja stanowi najwyższy akt prawny Republiki Bialeńskiej. Aktami prawnymi niższego szczebla są, według hierarchii: umowy międzynarodowe, ustawy Powszechnego Kongresu Ludowego, dekrety Prezydenta Republiki, uchwały Komitetów Ludowych i decyzje organów administracji Prezydenta Republiki, akty prawa lokalnego.

Ustawy obowiązujące w chwili wejścia w życie niniejszej Konstytucji posiadają rangę równą dekretom Prezydenta Republiki. Mogą one zostać zmienione lub zniesione na drodze dekretu Prezydenta Republiki bądź też ustawy Powszechnego Kongresu Ludowego.

W przypadku, gdy prawo stanowione nie reguluje jakiegoś obszaru życia w Republice Bialeńskiej stosuje się zasady prawa zwyczajowego.  
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#5
Tak szczerze trzeba to wprowadzic to jest nawet dobre
Właściciel przedsiębiorstwa "Przemysł Mały" 
Error2246

[Obrazek: 3_21_03_20_5_47_04.png][Obrazek: 85_17_11_22_7_17_16.png]
#6
Dodałem jeszcze jeden fragment, wydaje mi się, że istotny:

Ustawy obowiązujące w chwili wejścia w życie niniejszej Konstytucji posiadają rangę równą dekretom Prezydenta Republiki. Mogą one zostać zmienione lub zniesione na drodze dekretu Prezydenta Republiki bądź też ustawy Powszechnego Kongresu Ludowego.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#7
1. Zauważyłem lukę:

Cytat:Ogłoszenie nowej Konstytucji stanowi zwieńczenie dążeń całego różnorodnego ludu bialeńskiego do udoskonalenia własnych instytucji oraz pełniejszego wyrażenia swojej tożsamości.

2. Czy nie trzeba tego doprecyzować?
Cytat:Obywatelstwo może zostać odebrane przez Prezydenta Republiki jedynie na skutek nieobecności przekraczającej trzydzieści dni
3.

Cytat:Wszyscy Obywatele Republiki Bialeńskiej tworzą Powszechny Kongres Ludowy
Wszyscy, czy wszyscy chętni? Z doświadczeń Zgromadzenia Narodowego wynika, że nie wszyscy chcą uczestniczyć we władzy ustawodawczej. Może lepiej przyjąć model traumlandzki?

4.

Cytat:Powszechny Kongres Ludowy może uchylić decyzję każdego organu władzy niższego szczebla.
Czy to nie stoi w sprzeczności z samorządnością Emiratu i Anatolii? Pewnie praktycznego znaczenia to nie będzie miało, ale możemy trochę podywagować, jeśli nie macie nic przeciwko. @Karol Medycejski @Iwan Pietrow czy tak sformułowany przepis nie wprowadza teoretycznie totalitarnej demokracji a la Rousseau?

5.

Cytat:W przypadku, gdy prawo stanowione nie reguluje jakiegoś obszaru życia w Republice Bialeńskiej stosuje się zasady prawa zwyczajowego. 
Może dopiszemy przed prawem zwyczajowym Zieloną Książkę?
prof. Andrzej Płatonowicz Ordyński
ajatollah Andraws ibn Aflatun Alqabilati 
#8
(22-11-2022 21:16)Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał(a): Wszyscy, czy wszyscy chętni? Z doświadczeń Zgromadzenia Narodowego wynika, że nie wszyscy chcą uczestniczyć we władzy ustawodawczej. Może lepiej przyjąć model traumlandzki?

Przyjąłem założenie, że nie będziemy w ramach PKL tworzyli kworów (po prostu: kto chce ten głosuje, a samo spędzanie ludzi na ważniejsze głosowania mogłoby być ciekawą praktyką), ale można i tak. Na pewno co do zasady dla chętnych będą Komitety.

(22-11-2022 21:16)Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał(a): Czy to nie stoi w sprzeczności z samorządnością Emiratu i Anatolii? Pewnie praktycznego znaczenia to nie będzie miało, ale możemy trochę podywagować, jeśli nie macie nic przeciwko. @Karol Medycejski @Iwan Pietrow czy tak sformułowany przepis nie wprowadza teoretycznie totalitarnej demokracji a la Rousseau?

No ale co ile ten Kongres będzie się zbierał? Takie uchylanie byłoby sytuacją zupełnie nadzwyczajną i bardzo rzadką. W praktyce PKL będzie się gromadził, aby wybrać lub odwołać konduktora, zmienić konstytucję albo jako instancja odwoławcza w co ważniejszych procesach.

(22-11-2022 21:16)Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał(a): Może dopiszemy przed prawem zwyczajowym Zieloną Książkę?

Nie mam nic przeciwko.

Przy okazji tak się zastanawiam, czy nie lepiej odróżnić jakoś ustawy PKL od starych ustaw, które będzie mógł nowelizować i znosić prezydent? Tak dla porządku. Może niech PKL podejmuje ustawy nadzwyczajne, deklaracje albo prawa powszechne?
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#9
(22-11-2022 21:55)Ametyst Faradobus napisał(a): Przy okazji tak się zastanawiam, czy nie lepiej odróżnić jakoś ustawy PKL od starych ustaw, które będzie mógł nowelizować i znosić prezydent? Tak dla porządku. Może niech PKL podejmuje ustawy nadzwyczajne, deklaracje albo prawa powszechne?

Ewentualnie mam jeszcze taką propozycję:

Niniejsza Konstytucja stanowi najwyższy akt prawny Republiki Bialeńskiej. Aktami prawnymi niższego szczebla są, według hierarchii: umowy międzynarodowe, akty prawne podjęte przez Powszechny Kongres Ludowy, dekrety Prezydenta Republiki oraz podjęte w przeszłości przez Zgromadzenie Narodowe, uchwały ogólnokrajowych Komitetów Ludowych i akty wykonawcze Prezydenta Republiki oraz organów jego administracji, akty prawa lokalnego.

Ustawy Zgromadzenia Narodowego obowiązujące w chwili wejścia w życie niniejszej Konstytucji mogą one zostać zmienione lub zniesione na drodze dekretu Prezydenta Republiki bądź też ustawy Powszechnego Kongresu Ludowego.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#10
Co do kwestii członkostwa w PKL to wpadłem na pomysł, aby w tej sprawie przeprowadzić głosowanie. Proszę Obywateli o wypowiedzenie się do pojutrza do wieczora.
Kto powinien być członkiem Powszechnego Kongresu Ludowego?
(6 głosów w sumie)
Wszyscy obywatele RB z automatu (wówczas bez kworum)
1 (16.7%)
Wszyscy obywatele RB z automatu (dopuszcza się kworum)
2 (33.3%)
Chętni obywatele RB
3 (50.0%)

prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości