• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2. Debata Debata nad nową Konstytucją
#31
Taką propozycję mogę z czystym sumieniem przyjąć.
prof. Andrzej Płatonowicz Ordyński
ajatollah Andraws ibn Aflatun Alqabilati 
#32
Bardzo dobry projekt. Mam tylko jedną uwagę techniczną.

Cytat:D E K L A R A C J A
O SPOSOBIE SPRAWOWANIA ZWIERZCHNIEJ WŁADZY WYKONAWCZEJ I SĄDOWNICZEJ

Władzę wykonawczą w wymiarze ogólnokrajowym sprawują w imieniu Ludu: [...] Ludowy Komitet Sprawiedliwości.

W tytule słusznie rozdzielono władze wykonawczą od sądowniczej, zaś w przepisie zlano ją w jedno. No chyba, że intencja była taka, że LKS poza stosowaniem prawa ma je także wykonywać poprzez poprzez uchwalanie jakichś aktów normatywnych (wykonawczych) i prowadzenie polityki. Aczkolwiek wątpię.
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta

[Obrazek: 1073.png]
#33
Dochodzi tu jeszcze jednak kwestia: kto w razie czego będzie znosił kodeksy i stanowił nowe?
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#34
Kodeks to ustawa, która kompleksowo reguluje dane zagadnienie (a przynajmniej powinna), więc PKL.
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta

[Obrazek: 1073.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Aleksander Czerepach
#35
Wprowadziłem poprawkę:

Cytat:
K O N S T Y T U C J A
REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

z dnia .. .. …. roku

W IMIĘ PATRONA I WIECZNEGO WEZYRA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ!
 
Naród Bialeński, będący od lat dziewięciu stałą częścią polskiego Mikroświata, w toku historii wielokrotnie mierzył się z trudnymi wyzwaniami, ale dzięki zdolnościom twórczym swoich najlepszych synów skutecznie stawiał im czoła. Republika Bialeńska pozostaje dziś dumna ze swojej nordackiej tożsamości i niezmiennie dąży do pokoju i współpracy całego kontynentu. W czasach obecnych Bialeńczycy widzą swoją rolę na poziomie regionalnym i światowym jako narodu budującego pokój oraz dążącego do wszechstronnego postępu. Społeczeństwo bialeńskie zdecydowane jest, by poprzez swoje demokratyczne instytucje zachować miejsce w historycznym pochodzie społeczności mikronautów w dziele dążenia ku lepszej, wspólnej przyszłości. Ogłoszenie nowej Konstytucji stanowi zwieńczenie dążeń całego różnorodnego ludu bialeńskiego do udoskonalenia własnych instytucji oraz pełniejszego wyrażenia swojej tożsamości.

Mając wszystko to na względzie MY, BIALEŃCZYCY, zobowiązujemy się do przekazania wolności następnym pokoleniom, chcąc budować społeczeństwo, w którym każdy lojalny obywatel ma prawo do samorealizacji, nieustannie zdecydowani przełamać ograniczenia, które utrudniają wzrost i rozwój. Gotowi stanąć z braćmi ze wszystkich części mikroświata w walce o przywrócenie świetności mikroświata i usunięcie wszelkich przeszkód ją powstrzymujących, wierząc, że sukcesu nie można osiągnąć bez współpracy, a także mając świadomość znaczenia zacieśnienia więzi, które jednoczą nas ze wszystkimi ludźmi świata walczącymi z imperializmem, w imię woli Ludu, wyrażonej 21 marca przez Powstańców Marcowych, którzy sprzeciwili się sarmackiej hegemonii i powołali do życia Zjednoczoną Dżamahiriję Narodów w celu ochrony i wzmocnienia Rewolucji, dopóki nie osiągną celów wolności, socjalizmu i jedności, USTANAWIAMY NINIEJSZĄ KONSTYTUCJĘ.

D E K L A R A C J A
WŁADZY I PRAW LUDU

1. Republika

Republika Bialeńska, stanowiąca prawną następczynię Królestwa Bialenii, Wolnego Miasta Króliska, Republiki Klume, Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów, Królewskiej Dżamahiriji Narodów, Wolnego Wolnogradu, Islamskiej Federacji Wolnego Wolnogradu, Regencji Wolnego Wolnogradu, Dżamahiriji Bialeńskiej, jest demokratycznym państwem, w którym cała władza należy do Ludu, rozumianego jako wspólnota wszystkich Obywateli.

Republika Bialeńska powołana została w celu ochrony Ludu, jego praw i dziedzictwa, szerzenia ideałów Zielonego Socjalizmu, zachowywania integralności i nienaruszalności terytorium, a także dobrej zabawy.

2. Wolności i prawa Ludu

Podstawowymi wolnościami i prawami Ludu są: wolność słowa i wyrażania swoich poglądów, wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych, wolność prasy, wolność wyznania, wolność osobista, równość wszystkich wobec prawa, prawo do udziału we władzy, w tym do członkostwa w Powszechnym Kongresie Ludowym i Komitetach Ludowych, prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji, prawo tajemnicy korespondencji, prawo równego dostępu do rzetelnej informacji publicznej, prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem, prawo nietykalności i nienaruszalności mienia, prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa oraz prawo do dobrej zabawy.

Ograniczenia w zakresie korzystania z ustawowych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

3. Obywatelstwo

W skład Ludu przyjmuje Prezydent Republiki nadając na wniosek kandydata Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, które rozumie się jako więź pomiędzy osobą fizyczną i państwem bialeńskim. Obywatelstwo może zostać odebrane przez Prezydenta Republiki jedynie na skutek nieobecności przekraczającej trzydzieści dni lub na wniosek właściwych organów sprawujących władzę sądowniczą. Obywatelstwo utracone na skutek nieobecności były Obywatel może odzyskać automatycznie na drodze jednostronnej deklaracji. Obywatel może także dobrowolnie zrzec się Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej zachowując prawo do jego odzyskania na drodze jednostronnej deklaracji.

Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie oraz przestrzeganie obowiązującego prawa. Każda osoba pragnąca uzyskać Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej zobowiązana jest złożyć publicznie przysięgę o następującej treści: „Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom i ideałom Republiki Bialeńskiej.” Treść przysięgi może zostać uzupełniona dowolną formułą religijną.

Obywatel Republiki Bialeńskiej posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Republiki Bialeńskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej i nie może wobec władz Republiki Bialeńskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

4. Powszechny Kongres Ludowy

Obywatele Republiki Bialeńskiej, którzy publicznie wyrażą taką wolę, tworzą Powszechny Kongres Ludowy stanowiący najwyższą reprezentację Ludu, emanację jego władzy oraz najwyższy organ państwa. Powszechny Kongres Ludowy podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów, o ile niniejsza Konstytucja nie stanowi inaczej.

Inicjatywa ustawodawcza w Powszechnym Kongresie Ludowym należy do każdego spośród Obywateli Republiki Bialeńskiej.
 
5. Prawo
 
Niniejsza Konstytucja stanowi najwyższe źródło prawa Republiki Bialeńskiej. Aktami normatywnymi niższego szczebla są, według hierarchii:
 
(1) umowy międzynarodowe,
(2) akty normatywne podjęte przez Powszechny Kongres Ludowy oraz podjęte w przeszłości przez Zgromadzenie Narodowe,
(3) akty normatywne podjęte przez ogólnokrajowe Komitety Ludowe oraz dekrety Prezydenta Republiki,
(4) akty prawa lokalnego,
(5) prawo zwyczajowe.
 
Akty podjęte w przeszłości przez Zgromadzenie Narodowe mogą zostać zmienione lub zniesione przez Powszechny Kongres Ludowy. Akty prawa lokalnego mogą zostać zniesione przez Ludowy Komitet Regionów pod warunkiem stwierdzenia ich niezgodności z aktem prawnym wyższego rzędu.
 
Prawo zwyczajowe, w tym nauczanie Patrona i Wiecznego Wezyra Republiki zawarte w Zielonej Książce, stosuje się w przypadku, gdy prawo stanowione nie reguluje jakiegoś obszaru życia w Republice Bialeńskiej.
 
D E K L A R A C J A
O SPOSOBIE SPRAWOWANIA ZWIERZCHNIEJ WŁADZY WYKONAWCZEJ I SĄDOWNICZEJ
 
Władzę wykonawczą w wymiarze ogólnokrajowym sprawują w imieniu Ludu: Prezydent Republiki oraz Ludowy Komitet Regionów, zaś władzę sądowniczą: Ludowy Komitet Sprawiedliwości. Członkiem każdego spośród wymienionych wyżej Komitetów Ludowych może być każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej, który publicznie wyrazi taką wolę.
 
1. Prezydent Republiki
 
Prezydent Republiki Bialeńskiej, zwany także Konduktorem jako wybraniec Ludu oraz uczeń Patrona i Wiecznego Wezyra Republiki jest głową państwa i jego najwyższym reprezentantem. Jemu jako Najwyższemu Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Lud powierza pieczę nad obronnością i bezpieczeństwem ojczyzny. Do niego należy także prowadzenie polityki zagranicznej oraz sprawowanie nadzoru nad tymi aspektami polityki wewnętrznej, które nie zostały zastrzeżone dla któregoś spośród Komitetów Ludowych. Jest on ponadto źródłem zaszczytów i gwarantem dobrobytu Ludu. Prezydent Republiki wykonuje swoje uprawnienia wydając dekrety i postanowienia.
 
Prezydenta Republiki powołuje Powszechny Kongres Ludowy na okres sześciu miesięcy. Ustępującemu Konduktorowi przysługuje prawo do zaproponowania następcy – wówczas Powszechny Kongres Ludowy głosuje nad przyjęciem lub odrzuceniem kandydatury. Przyjęcie kandydatury jest równoznaczne z wyborem na urząd Prezydenta Republiki. W przypadku odrzucenia kandydatury przeprowadza się elekcję, w ramach której o urząd może ubiegać się każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej. Ustępujący Prezydent Republiki ma prawo zaproponować własną kandydaturę, ale może to uczynić tylko jednokrotnie.
 
Powszechny Kongres Ludowy wyda akt, na mocy którego dookreśli szczegółowe zasady przeprowadzania wyboru Prezydenta Republiki.
 
Osoba wybrana na urząd Prezydenta Republiki obejmuje urząd poprzez wygłoszenie wobec Powszechnego Kongresu Ludowego roty ślubowania o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Republiki Bialeńskiej, bronić jej niepodległości i suwerenności, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodu i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie.” Rota może zostać uzupełniona dowolną formułą religijną.
 
Ustępujący Prezydent Republiki sprawuje urząd do momentu objęcia go przez następcę lub do momentu utraty urzędu.
 
Prezydent Republiki traci urząd w przypadku niezapowiedzianej nieobecności na forum Republiki Bialeńskiej, o ile przekroczy ona piętnaście dni licząc od momentu napisania ostatniej wiadomości publicznej. Prezydent Republiki może także zostać odwołany przez Powszechny Kongres Ludowy z inicjatywy każdego spośród jego członków, o ile wniosek ten poprze co najmniej dwie trzecie członków Kongresu.
 
Prezydent Republiki może powierzyć część uprawnień Wiceprezydentowi Republiki, Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, a także powołanym przez siebie Ministrom. Osoby te wspólnie tworzą Gabinet Prezydenta Republiki. Wiceprezydent Republiki zastępuje Konduktora w przypadku każdej niezapowiedzianej nieobecności na forum Republiki Bialeńskiej przekraczającej czterdzieści osiem godzin, o ile zadanie to nie zostało powierzone innemu spośród członków Gabinetu.
 
Prezydent Republiki jest przewodniczącym Powszechnego Kongresu Ludowego. Może on powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu spośród Obywateli Republiki Bialeńskiej, nazywanemu Przewodniczącym Pro Tempore. W przypadku, gdy Prezydent Republiki utraci urząd jego obowiązki do czasu wyboru następcy wykonują kolejno: Wiceprezydent Republiki lub jeden z członków Gabinetu, uprzednio wyznaczony przez Prezydenta Republiki albo Przewodniczący Pro Tempore. W przypadku, gdy takiej osoby nie mianowano każdy spośród członków Powszechnego Kongresu Ludowego ma prawo przejąć przewodnictwo obrad, lecz wyłącznie w celu przeprowadzenia elekcji nowego Prezydenta Republiki.
 
2. Ludowy Komitet Regionów
 
Ludowy Komitet Regionów odpowiada za ogół spraw związanych z narracyjnym wymiarem życia w Republice Bialeńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury, gospodarki, edukacji i nauki, życia społecznego, środowiska naturalnego oraz infrastruktury. Ponadto sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem jednostek administracyjnych Republiki Bialeńskiej. Ma również prawo do ustanawiania świąt państwowych i wraz z Prezydentem Republiki organizuje ogólnokrajowe uroczystości oraz inne wydarzenia specjalne. Zadaniem Ludowego Komitetu Regionu jest troska o narracyjną spójność i ochronę klimatu w Republice Bialeńskiej, a także o zapewnienie Ludowi warunków do dobrej zabawy.
 
Pracami Ludowego Komitetu Regionów kieruje Prezydent Republiki lub wyznaczony przez niego Sekretarz. Ludowy Komitet Regionów ma także prawo samodzielnie powołać Sekretarza.
 
Ludowy Komitet Regionów wykonuje swoje uprawnienia na drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
 
3. Ludowy Komitet Sprawiedliwości
 
Władzę sądowniczą w Republice Bialeńskiej Lud sprawuje poprzez Ludowy Komitet Sprawiedliwości. W jego skład może wejść każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej, który wyrazi taką wolę i w swoim przekonaniu cechuje się nieposzlakowaną opinią oraz autorytetem społecznym. Ludowy Komitet Sądowniczy wydaje w imieniu Republiki Bialeńskiej wyroki i orzeczeniach w następujących sprawach:
 
(1) orzekanie w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych;
(2) orzekanie o zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu;
(3) dokonywanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
(4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa.
 
Pracami Ludowego Komitetu Sprawiedliwości kieruje Sekretarz, wyłaniany przez członków spośród swojego grona. W przypadku każdej sprawy Sekretarz wyznacza spośród członków Komitetu skład orzekający, którego członek lub członkowie nie mogą być związani z daną sprawą, zaś w szczególności nie mogą pozostawać stroną bądź świadkiem w postępowaniu, wyrażać publicznie swojego zdania dotyczącego sprawy, ani też pozostawać autorem bądź współautorem aktu normatywnego, którego dotyczy sprawa. W przypadku, gdy ze sprawą związany jest Sekretarz skład orzekający wyznaczają kolektywnie wszyscy członkowie Komitetu, którzy nie są związani ze sprawą.
 
Instancję odwoławczą od wyroków i orzeczeń Ludowego Komitetu Sprawiedliwości jest Powszechny Kongres Ludowy, który na mocy odrębnego aktu określi szczegółowe zasady sprawowania władzy sądowniczej zarówno przez Ludowy Komitet Sprawiedliwości, jak i przez Powszechny Kongres Ludowy w ramach postępowań odwoławczych. Do tego czasu władza sądownicza sprawowana będzie w oparciu o Ustawę z dnia 19 marca 2020 roku o funkcjonowaniu Rady Republiki.

Rzecz jasna cały czas można zgłaszać kolejne uwagi, a ja w wolnej chwili nakreślę projekt deklaracji o władzy w terenie. Wcześniej będę miał jednak jedno pytanie: czy w Konstytucji ma być mowa po prostu o regionach, czy konkretnie o Emiracie, Wilajecie oraz Wyspach Przyjaźni?
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Karol Medycejski
#36
Cytat:Wcześniej będę miał jednak jedno pytanie: czy w Konstytucji ma być mowa po prostu o regionach, czy konkretnie o Emiracie, Wilajecie oraz Wyspach Przyjaźni?

To dobre pytanie. Z jednej strony istnieje ryzyko, że taki podział nam się znudzi lub zdezaktualizuje z innych powodów i trzeba będzie zmienić konstytucję. Z drugiej, to kolejna ustawa w dość ważkiej, niemal fundamentalnej kwestii. Z trzeciej znów, obecnie jest to uregulowane ustawą i jakoś z tym żyjemy. Poddaję to pod rozwagę.
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta

[Obrazek: 1073.png]
#37
To ja może puszczę ankietę do końca tygodnia
Czy Konstytucja powinna ustanawiać konkretne regiony (Emirat, Wilajet, Wyspy Przyjaźni)?
(4 głosów w sumie)
Tak
0 (0%)
Nie, powinna być mowa ogólnie o regionach, a konkretne powinny być ustanawiane na mocy ustawy
4 (100.0%)

prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#38
Zagłosowałem na drugą opcję. Choć liczę, że Emirat i Wilajet będą się dobrze rozwijać przez dłuższy czas, doświadczenie pokazuje, że co rok-dwa trochę zmienia się nam koncepcja, nie można więc wykluczyć, że pewnego dnia pojawi się ktoś z nowym pomysłem na samorząd. Zbyt częste zmiany w konstytucji nie świadczą dobrze o stabilności państwa, lepiej więc ich unikać.
prof. Andrzej Płatonowicz Ordyński
ajatollah Andraws ibn Aflatun Alqabilati 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: Robert Drenin, 3 gości