• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1. Projekt / Wniosek Projekt Konstytucji Dziesięciolecia
#1
Wysokie Zgromadzenie,

przypada mi w udziale wyjątkowy przywilej przedstawienia Wysokiemu Zgromadzeniu projektu nowej Konstytucji Republiki Bialeńskiej. Jest on owocem konsultacji, które prowadziliśmy przez ostatni miesiąc z kawałkiem. Nie będę zatem formułował jakiegoś szerszego komentarza, a zamiast tego gorąco zachęcam do zapoznania się z treścią wspomnianej debaty, a także z samym projektem (głównie zaś z częścią ostatnią, którą dopisałem wczoraj). Zaznaczę jedynie trzy najistotniejsze aspekty:

1. postawiliśmy sobie za cel zwiększenie partycypacji obywateli w rządzeniu państwem - w związku z tym projekt przewiduje ograniczenie roli Prezydenta do spraw zagranicznych, reprezentacyjnych oraz wojska (tu akurat Konduktor ma zachować szerokie uprawnienia) i powierzenie znacznej części spraw Komitetom Ludowym;
2. chcieliśmy opanowania porządku prawnego stwierdzając, że nie wszystko musi dziś być uregulowane na mocy prawa stanowionego - projekt zakłada zniesienie wielu ustaw, a sam w sobie stanowi rodzaj zrozumiałej dla każdego instrukcji obsługi państwa i z tego względu wzorowaliśmy się częściowo na konstytucji Libii doby Patrona.

Chciałbym, aby właściwa dyskusja była dogłębna i nienacechowana pośpiechem. Proponuję, aby trwała co najmniej do Nowego Roku, a jeśli będzie trzeba to dłużej. Pamiętajmy przy tym, że do zniesienia poprzedniej i wprowadzenia nowej ustawy zasadniczej potrzeba większości kwalifikowanej dwóch trzecich. Głosowanie i sam akt przyjęcia nastąpiłby po 1 stycznia i w dziesiąty rok istnienia Republiki wkroczylibyśmy z nową konstytucją, którą będzie można nazywać symbolicznie Konstytucją Dziesięciolecia.

K O N S T Y T U C J A
REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

z dnia .. .. …. roku

W IMIĘ PATRONA I WIECZNEGO WEZYRA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ !

Naród Bialeński, będący od lat dziewięciu stałą częścią polskiego Mikroświata, w toku historii wielokrotnie mierzył się z trudnymi wyzwaniami, ale dzięki zdolnościom twórczym swoich najlepszych synów skutecznie stawiał im czoła. Republika Bialeńska pozostaje dziś dumna ze swojej nordackiej tożsamości i niezmiennie dąży do pokoju i współpracy całego kontynentu. W czasach obecnych Bialeńczycy widzą swoją rolę na poziomie regionalnym i światowym jako narodu budującego pokój oraz dążącego do wszechstronnego postępu. Społeczeństwo bialeńskie zdecydowane jest, by poprzez swoje demokratyczne instytucje zachować miejsce w historycznym pochodzie społeczności mikronautów w dziele dążenia ku lepszej, wspólnej przyszłości. Ogłoszenie nowej Konstytucji stanowi zwieńczenie dążeń całego różnorodnego ludu bialeńskiego do udoskonalenia własnych instytucji oraz pełniejszego wyrażenia swojej tożsamości.

Mając wszystko to na względzie MY, BIALEŃCZYCY, zobowiązujemy się do przekazania wolności następnym pokoleniom, chcąc budować społeczeństwo, w którym każdy lojalny obywatel ma prawo do samorealizacji, nieustannie zdecydowani przełamać ograniczenia, które utrudniają wzrost i rozwój. Gotowi stanąć z braćmi ze wszystkich części mikroświata w walce o przywrócenie świetności mikroświata i usunięcie wszelkich przeszkód ją powstrzymujących, wierząc, że sukcesu nie można osiągnąć bez współpracy, a także mając świadomość znaczenia zacieśnienia więzi, które jednoczą nas ze wszystkimi ludźmi świata walczącymi z imperializmem, w imię woli Ludu, wyrażonej 21 marca przez Powstańców Marcowych, którzy sprzeciwili się sarmackiej hegemonii i powołali do życia Zjednoczoną Dżamahiriję Narodów w celu ochrony i wzmocnienia Rewolucji, dopóki nie osiągną celów wolności, socjalizmu i jedności, USTANAWIAMY NINIEJSZĄ KONSTYTUCJĘ.

D E K L A R A C J A
WŁADZY I PRAW LUDU

1. Republika

Republika Bialeńska, stanowiąca prawną następczynię Królestwa Bialenii, Wolnego Miasta Króliska, Republiki Klume, Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów, Królewskiej Dżamahiriji Narodów, Wolnego Wolnogradu, Islamskiej Federacji Wolnego Wolnogradu, Regencji Wolnego Wolnogradu, Dżamahiriji Bialeńskiej, jest demokratycznym państwem, w którym cała władza należy do Ludu, rozumianego jako wspólnota wszystkich Obywateli.

Republika Bialeńska powołana została w celu ochrony Ludu, jego praw i dziedzictwa, szerzenia ideałów Zielonego Socjalizmu, zachowywania integralności i nienaruszalności terytorium, a także dobrej zabawy.

Republika Bialeńska może stowarzyszać się z innymi państwami wirtualnymi wyłącznie na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Powszechny Kongres Ludowy. Państwa stowarzyszone z Republiką Bialeńską mogą na określonych zasadach korzystać z jej infrastruktury informatycznej. Dopuszcza się także tworzenie instytucji międzynarodowych służących do koordynacji działań władz zwierzchnich Republiki Bialeńskiej z władzami państw z nią stowarzyszonych.

2. Wolności i prawa Ludu

Podstawowymi wolnościami i prawami Ludu są: wolność słowa i wyrażania swoich poglądów, wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych, wolność prasy, wolność wyznania, wolność osobista, równość wszystkich wobec prawa, prawo do udziału we władzy, w tym do członkostwa w Powszechnym Kongresie Ludowym i Komitetach Ludowych, prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji, prawo tajemnicy korespondencji, prawo równego dostępu do rzetelnej informacji publicznej, prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem, prawo nietykalności i nienaruszalności mienia, prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa oraz prawo do dobrej zabawy.

Ograniczenia w zakresie korzystania z ustawowych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

3. Obywatelstwo

W skład Ludu przyjmuje Prezydent Republiki nadając na wniosek kandydata Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, które rozumie się jako więź pomiędzy osobą fizyczną i państwem bialeńskim. Obywatelstwo może zostać odebrane przez Prezydenta Republiki jedynie na skutek nieobecności przekraczającej trzydzieści dni lub na wniosek właściwych organów sprawujących władzę sądowniczą. Obywatelstwo utracone na skutek nieobecności były Obywatel może odzyskać automatycznie na drodze jednostronnej deklaracji. Obywatel może także dobrowolnie zrzec się Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej zachowując prawo do jego odzyskania na drodze jednostronnej deklaracji.

Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie oraz przestrzeganie obowiązującego prawa. Każda osoba pragnąca uzyskać Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej zobowiązana jest złożyć publicznie przysięgę o następującej treści: „Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom i ideałom Republiki Bialeńskiej.” Treść przysięgi może zostać uzupełniona dowolną formułą religijną.

Obywatel Republiki Bialeńskiej posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Republiki Bialeńskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej i nie może wobec władz Republiki Bialeńskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

4. Powszechny Kongres Ludowy

Obywatele Republiki Bialeńskiej, którzy publicznie wyrażą taką wolę, tworzą Powszechny Kongres Ludowy stanowiący najwyższą reprezentację Ludu, emanację jego władzy oraz najwyższy organ państwa. Powszechny Kongres Ludowy podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów, o ile niniejsza Konstytucja nie stanowi inaczej.

Inicjatywa ustawodawcza w Powszechnym Kongresie Ludowym należy do każdego spośród Obywateli Republiki Bialeńskiej.

5. Prawo

Niniejsza Konstytucja stanowi najwyższe źródło prawa Republiki Bialeńskiej. Aktami normatywnymi niższego szczebla są, według hierarchii:

(1) umowy międzynarodowe,
(2) akty normatywne podjęte przez Powszechny Kongres Ludowy oraz podjęte w przeszłości przez Zgromadzenie Narodowe,
(3) akty normatywne podjęte przez ogólnokrajowe Komitety Ludowe oraz dekrety Prezydenta Republiki,
(4) akty prawa lokalnego,
(5) prawo zwyczajowe.

Akty podjęte w przeszłości przez Zgromadzenie Narodowe mogą zostać zmienione lub zniesione przez Powszechny Kongres Ludowy. Akty prawa lokalnego mogą zostać zniesione przez Ludowy Komitet Regionów pod warunkiem stwierdzenia ich niezgodności z aktem prawnym wyższego rzędu.

Prawo zwyczajowe, w tym nauczanie Patrona i Wiecznego Wezyra Republiki zawarte w Zielonej Książce, stosuje się w przypadku, gdy prawo stanowione nie reguluje jakiegoś obszaru życia w Republice Bialeńskiej.

D E K L A R A C J A
O SPOSOBIE SPRAWOWANIA ZWIERZCHNIEJ
WŁADZY WYKONAWCZEJ I SĄDOWNICZEJ

Władzę wykonawczą w wymiarze ogólnokrajowym sprawują w imieniu Ludu: Prezydent Republiki oraz Ludowy Komitet Regionów, zaś władzę sądowniczą: Ludowy Komitet Sprawiedliwości. Członkiem każdego spośród wymienionych wyżej Komitetów Ludowych może być każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej, który publicznie wyrazi taką wolę.

1. Prezydent Republiki

Prezydent Republiki Bialeńskiej, zwany także Konduktorem jako wybraniec Ludu oraz uczeń Patrona i Wiecznego Wezyra Republiki jest głową państwa i jego najwyższym reprezentantem. Jemu jako Najwyższemu Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Lud powierza pieczę nad obronnością i bezpieczeństwem ojczyzny. Do niego należy także prowadzenie polityki zagranicznej oraz sprawowanie nadzoru nad tymi aspektami polityki wewnętrznej, które nie zostały zastrzeżone dla któregoś spośród Komitetów Ludowych. Jest on ponadto źródłem zaszczytów i gwarantem dobrobytu Ludu. Prezydent Republiki wykonuje swoje uprawnienia wydając dekrety i postanowienia.

Prezydenta Republiki powołuje Powszechny Kongres Ludowy na okres sześciu miesięcy. Ustępującemu Konduktorowi przysługuje prawo do zaproponowania następcy – wówczas Powszechny Kongres Ludowy głosuje nad przyjęciem lub odrzuceniem kandydatury. Przyjęcie kandydatury jest równoznaczne z wyborem na urząd Prezydenta Republiki. W przypadku odrzucenia kandydatury przeprowadza się elekcję, w ramach której o urząd może ubiegać się każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej. Ustępujący Prezydent Republiki ma prawo zaproponować własną kandydaturę, ale może to uczynić tylko jednokrotnie.

Powszechny Kongres Ludowy wyda akt, na mocy którego dookreśli szczegółowe zasady przeprowadzania wyboru Prezydenta Republiki.

Osoba wybrana na urząd Prezydenta Republiki obejmuje urząd poprzez wygłoszenie wobec Powszechnego Kongresu Ludowego roty ślubowania o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Republiki Bialeńskiej, bronić jej niepodległości i suwerenności, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodu i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie.” Rota może zostać uzupełniona dowolną formułą religijną.

Ustępujący Prezydent Republiki sprawuje urząd do momentu objęcia go przez następcę lub do momentu utraty urzędu.

Prezydent Republiki traci urząd w przypadku niezapowiedzianej nieobecności na forum Republiki Bialeńskiej, o ile przekroczy ona piętnaście dni licząc od momentu napisania ostatniej wiadomości publicznej. Prezydent Republiki może także zostać odwołany przez Powszechny Kongres Ludowy z inicjatywy każdego spośród jego członków, o ile wniosek ten poprze co najmniej dwie trzecie członków Kongresu.

Prezydent Republiki może powierzyć część uprawnień Wiceprezydentowi Republiki, Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, a także powołanym przez siebie Ministrom. Osoby te wspólnie tworzą Gabinet Prezydenta Republiki. Wiceprezydent Republiki zastępuje Konduktora w przypadku każdej niezapowiedzianej nieobecności na forum Republiki Bialeńskiej przekraczającej czterdzieści osiem godzin, o ile zadanie to nie zostało powierzone innemu spośród członków Gabinetu.

Prezydent Republiki jest przewodniczącym Powszechnego Kongresu Ludowego. Może on powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu spośród Obywateli Republiki Bialeńskiej, nazywanemu Przewodniczącym Pro Tempore. W przypadku, gdy Prezydent Republiki utraci urząd jego obowiązki do czasu wyboru następcy wykonują kolejno: Wiceprezydent Republiki lub jeden z członków Gabinetu, uprzednio wyznaczony przez Prezydenta Republiki albo Przewodniczący Pro Tempore. W przypadku, gdy takiej osoby nie mianowano każdy spośród członków Powszechnego Kongresu Ludowego ma prawo przejąć przewodnictwo obrad, lecz wyłącznie w celu przeprowadzenia elekcji nowego Prezydenta Republiki.

2. Ludowy Komitet Regionów

Ludowy Komitet Regionów odpowiada za ogół spraw związanych z narracyjnym wymiarem życia w Republice Bialeńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury, gospodarki, edukacji i nauki, życia społecznego, środowiska naturalnego oraz infrastruktury. Ponadto sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem jednostek administracyjnych Republiki Bialeńskiej. Ma również prawo do ustanawiania świąt państwowych i wraz z Prezydentem Republiki organizuje ogólnokrajowe uroczystości oraz inne wydarzenia specjalne. Zadaniem Ludowego Komitetu Regionu jest troska o narracyjną spójność i ochronę klimatu w Republice Bialeńskiej, a także o zapewnienie Ludowi warunków do dobrej zabawy.

Pracami Ludowego Komitetu Regionów kieruje Prezydent Republiki lub wyznaczony przez niego Sekretarz. Ludowy Komitet Regionów ma także prawo samodzielnie powołać Sekretarza.

Ludowy Komitet Regionów wykonuje swoje uprawnienia na drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.

3. Ludowy Komitet Sprawiedliwości

Władzę sądowniczą w Republice Bialeńskiej Lud sprawuje poprzez Ludowy Komitet Sprawiedliwości. W jego skład może wejść każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej, który wyrazi taką wolę i w swoim przekonaniu cechuje się nieposzlakowaną opinią oraz autorytetem społecznym. Ludowy Komitet Sądowniczy wydaje w imieniu Republiki Bialeńskiej wyroki i orzeczeniach w następujących sprawach:

(1) orzekanie w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych;
(2) orzekanie o zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu;
(3) dokonywanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
(4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa.

Pracami Ludowego Komitetu Sprawiedliwości kieruje Sekretarz, wyłaniany przez członków spośród swojego grona. W przypadku każdej sprawy Sekretarz wyznacza spośród członków Komitetu skład orzekający, którego członek lub członkowie nie mogą być związani z daną sprawą, zaś w szczególności nie mogą pozostawać stroną bądź świadkiem w postępowaniu, wyrażać publicznie swojego zdania dotyczącego sprawy, ani też pozostawać autorem bądź współautorem aktu normatywnego, którego dotyczy sprawa. W przypadku, gdy ze sprawą związany jest Sekretarz skład orzekający wyznaczają kolektywnie wszyscy członkowie Komitetu, którzy nie są związani ze sprawą.

Instancję odwoławczą od wyroków i orzeczeń Ludowego Komitetu Sprawiedliwości jest Powszechny Kongres Ludowy, który na mocy odrębnego aktu określi szczegółowe zasady sprawowania władzy sądowniczej zarówno przez Ludowy Komitet Sprawiedliwości, jak i przez Powszechny Kongres Ludowy w ramach postępowań odwoławczych. Do tego czasu władza sądownicza sprawowana będzie w oparciu o Ustawę z dnia 19 marca 2020 roku o funkcjonowaniu Rady Republiki.

D E K L A R A C J A
O SPOSOBIE SPRAWOWANIA WŁADZY LOKALNEJ

1. Podział terytorialny

Republika Bialeńska pod względem administracyjnym dzieli się na regiony rozumiane jako terytorialne wspólnoty samorządowe, w których władza należy do miejscowego Ludu. Spod tej struktury mogą zostać wyłączone terytoria pozostające pod bezpośrednim zarządem Prezydenta Republiki lub Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Regiony powoływane są do życia przez Powszechny Kongres Ludowy. Powszechny Kongres Ludowy może przekazać to uprawnienie Prezydentowi Republiki lub Ludowemu Komitetowi Regionów.

2. Rola władz zwierzchnich w sprawowaniu władzy lokalnej

Ludowy Komitet Regionów we współpracy z Prezydentem Republiki sprawuje pieczę nad działalnością regionów, a także troszczy się o poszanowanie praw Ludu na terenach, które na zasadach opisanych powyżej nie wchodzą w skład żadnego regionu.

3. Lokalne Komitety Ludowe

Lud sprawuje władzę w regionach tworząc lokalne Komitety Ludowe. Członkiem takiego Komitetu może zostać każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej, uznający dany region za swoje miejsce zamieszkania, który złoży publicznie stosowną deklarację. Obywatel Republiki Bialeńskiej ma prawo do zamieszkiwania w dowolnej liczbie istniejących regionów, jak również do uczestnictwa w sprawowaniu tam władzy lokalnej.

4. Głowy regionów

Pracami każdego spośród lokalnych Komitetów Ludowych kieruje głowa regionu. Głowa regionu może zostać powołana przez Komitet Ludowy. Dopuszcza się również mianowanie głowy regionu przez Prezydenta Republiki, a także sytuację, w której to Prezydent Republiki będzie jednocześnie głową regionu. Głowa regionu kieruje bieżącą działalnością regionu kierując się wskazaniami Ludu, który tworzy lokalny Komitet Ludowy, a także reprezentuje region wobec władz zwierzchnich Republiki Bialeńskiej i jest odpowiedzialna za wprowadzanie w życie wybranych aktów normatywnych obowiązujących w całej Republice Bialeńskiej.

5. Nomenklatura lokalna

Dla podkreślenia różnorodności i wieloetniczności Republiki Bialeńskiej nomenklatura stosowana w odniesieniu do stanowisk głów poszczególnych regionów, jak również do poszczególnych lokalnych Komitetów Ludowych może być różna i odzwierciedlać lokalne uwarunkowania kulturowe.

D E K L A R A C J A
O USTANOWIENIU SYMBOLI PAŃSTWOWYCH ORAZ O MIEŚCIE STOŁECZNYM

1. Symbole Republiki

Ustanawia się symbole państwowe jako znak jedności Republiki Bialeńskiej jako wspólnoty tworzonej przez Lud. Symbole te podlegają ochronie prawnej przed znieważeniem, profanacją i przywłaszczeniem.

Do głównych symboli państwowych Republiki Bialeńskiej zalicza się:

a) Godło w postaci wizerunku srebrnego Sokoła Kurajszytów, na piersi którego znajduje się zielona, pięciokątna tarcza, pod którą umieszczony jest wieniec złożony z dwóch kłosów pszenicy srebrny. W szponach Sokoła znajduje się szara wstęga z napisem „BIALENIA”;
b) Flaga w postaci prostokąta o proporcjach 3:5, podzielonego na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej;
c) Hymn w postaci pieśni, której treść określa Załącznik do niniejszej Konstytucji, wykonywany do melodii Hymnu Państwowego Federacji Rosyjskiej.

Wizerunek Godła i Flagi określa Załącznik do niniejszej Konstytucji.

Dodatkowe symbole i znaki państwowe, a także święta państwowe ustanawiać mogą: Powszechny Kongres Ludowy, Prezydent Republiki oraz Ludowy Komitet Regionów. Ponadto ochronie prawnej podlegają symbole i znaki ustanawiane przez poszczególne instytucje państwowe, w tym władze regionów i innych części składowych Republiki Bialeńskiej.

2. Stolica Republiki

Miastem stołecznym Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd – główna siedziba władz zwierzchnich. Dopuszcza się jednak, że siedzibą niektórych spośród instytucji centralnych będzie inna miejscowość położona na terytorium Republiki Bialeńskiej.

D E K L A R A C J A
O STANACH NADZWYCZAJNYCH

Stany nadzwyczajne to okresy szczególnego zagrożenia dla stabilności lub bezpieczeństwa Republiki Bialeńskiej. W czasie ich trwania uprawnienia wszystkich organów władzy powierzane są Prezydentowi Republiki. Stany nadzwyczajne ogłasza Powszechny Kongres Ludowy na drodze uchwały, zaś w sytuacji niemożności jego zwołania – Prezydent Republiki pod warunkiem zatwierdzenia decyzji w czasie najbliższego posiedzenia Powszechnego Kongresu Ludowego. Dozwolony czas trwania stanów nadzwyczajnych, rodzaje stanów nadzwyczajnych i okoliczności uprawniające do ich wprowadzenia określa ustawa.

P O S T A N O W I E N I A   K O Ń C O W E

Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej przyjęciu przez Zgromadzenie Narodowe oraz podpisaniu przez Prezydenta Republiki. Kadencja urzędującego Prezydenta Republiki zakończy się sześć miesięcy od momentu objęcia przez niego urzędu.

Zmian w niniejszej Konstytucji może dokonać wyłącznie Powszechny Kongres Ludowy większością kwalifikowaną dwóch trzecich.

W momencie wejścia w życie niniejszej Konstytucji tracą moc:

(1) obowiązująca dotychczas Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 26 września 2020 roku;
(2) Ustawa – Ordynacja Wyborcza z dnia 17 marca 2020 roku;
(3) Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej;
(4) Ustawa z dnia 30 stycznia 2018 roku o symbolach państwowych.

Z A Ł Ą C Z N I K
do Konstytucji Republiki Bialeńskiej

Symbole państwowe Republiki Bialeńskiej


Godło

Kolor zielony (wypełnienie tarczy) - RGB - 0, 150, 50
Kolor szary (obramowanie godła) - RGB - 115, 115, 115
Kolor srebrny (wypełnienie tła) - RGB - 240, 240, 240
Kolor biały (napis „BIALENIA”) - RGB - 255, 255, 255

[Obrazek: bialenia-ikona.png]

Flaga

Kolor biały (górny pas) - RGB - 255, 255, 255
Kolor czarny (środkowy pas) - RGB - 0, 0, 0
Kolor zielony (dolny pas) - 0, 150, 50

[Obrazek: Flaga.png]

Hymn Republiki Bialeńskiej

Bialenio jedyna, Ojczyzno tak mężna
Tyś silna i wielka! Nam wiecznie się śnisz!
Wśród innych v-krajów prawdziwie potężna
Na górze zwycięzców odwiecznie Ty tkwisz!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Zielony jest sztandar jedności Narodów
Powstańców głos dumnie Nam w sercach wciąż brzmi!
To z Marcem związana jest klęska Twych wrogów
Wolnością, braterstwem, równością tu grzmi!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Idee Patrona rozjaśnią Nam drogę
Myśl Jego stanowi kierunek dla mas
Nie będzie Twa ziemia zajęta przez trwogę
Bo jesteś największą wartością dla Nas!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Wiceprezydent i Eksprezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,

[Obrazek: 85_13_12_22_10_32_48.png]
[-] 2 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Andrzej Płatonowicz Ordyński, Karol Medycejski
#2
Nie mam zastrzeżeń do projektu.
Wielce Błogosławiony Aleksander
Metropolita Wolnogradzki i całej Bialenii

[Obrazek: 819cd10cc1716d615ff1d342dcacadd9.png]


#3
W to nie wątpię. Może jednak się jakieś w międzyczasie pojawią. Nie chcemy wszak przepychać bubla, aby go zaraz potem zmieniać.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Wiceprezydent i Eksprezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,

[Obrazek: 85_13_12_22_10_32_48.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Andrzej Płatonowicz Ordyński
#4
Proporcje flagi lepiej zapisywać w konstytucji czy w załączniku?

W sumie to taka sama informacja techniczna, jak barwy RGB.
#5
Już od dawna chciałem to powiedzieć. Nie żeby Prezydent nie powiedział czegoś w ten deseń chwilę temu...

Otwieram debatę, która potrwa do 2 stycznia 2023 roku.
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Andrzej Płatonowicz Ordyński
#6
Przeczytałem raz jeszcze cały projekt i nie mam uwag. Myślę, że ta konstytucja stanowi krok w dobrym kierunku w rozwoju naszego państwa. Oby świeciła nam dłużej niż statystyczne 400 dni. Wink
ajatollah prof. Andrzej Płatonowicz Ordyński
#7
(26-12-2022 16:39)Joahim-von-R napisał(a): Już od dawna chciałem to powiedzieć. Nie żeby Prezydent nie powiedział czegoś w ten deseń chwilę temu...

Dziękuję, przepraszam za czynienie Cię bezrobotnym. Grunt, że pensję wypłacają Ci w terminie.

(26-12-2022 15:41)Hewret z Gerwenu napisał(a): Proporcje flagi lepiej zapisywać w konstytucji czy w załączniku?

Można w zasadzie w załączniku, chociaż proporcje zaliczają się do opisu. W zasadzie nic to nie zmieni, przynajmniej moim zdaniem.

Ja jeszcze tak sobie myślę, aby nawiązać w preambule bardziej do tegorocznego dziesięciolecia, a nie do minionych dziewięciu lat.

Dodatkowo zastanawiam się nad nazewnictwem szefa parlamentu. Przewodniczący Pro Tempore niby się przyjął, ale jest to nomenklatura hamerykańska. Powszechny Kongres Ludowy w Libii miał Sekretarza Generalnego. Może taki tytuł bardziej by pasował do naszego klimatu? Wtedy Komitetu Ludowe miałyby Sekretarzy, a PKL jako wyższy organ władzy - Sekretarza Generalnego.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Wiceprezydent i Eksprezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,

[Obrazek: 85_13_12_22_10_32_48.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Joahim-von-R
#8
Doskonale, ale myślę, że mierzymy za nisko. To powinna być konstytucja tysiąclecia. Czasy się zmieniają, ale Bialenia trwa i trwać będzie wiecznie.


Cytat:Hymn w postaci pieśni, której treść określa Załącznik do niniejszej Konstytucji, wykonywany do melodii Hymnu Państwowego Federacji Rosyjskiej.

Dyskutowaliśmy jakiś czas temu luźno o zmianie w tym zakresie. Myślę, że to wciąż dobry moment na ruch w tym kierunku. 

Cytat:Dodatkowe symbole i znaki państwowe, a także święta państwowe ustanawiać mogą: Powszechny Kongres Ludowy, Prezydent Republiki oraz Ludowy Komitet Regionów. 

Nie wiem, czy to nie za wiele. Pozostawiłbym konduktora i PKL, a zamiast LKR dałbym prawo ustanawiania świąt lokalnych regionom. I tak by je miały, ale myślę, że warto to wyraźnie podkreślić na poziomie konstytucyjnym. Wtedy trzeba też usunąc fragment z podrozdziału o LKR ([LKR] ma również prawo do ustanawiania świąt państwowych). Dostaniemy wówczas roztrojenia jaźni, gdy święta będą ustanawiane ustawą, dekretem i uchwałą...


Cytat:Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej przyjęciu przez Zgromadzenie Narodowe oraz podpisaniu przez Prezydenta Republiki. 

Moim zdaniem to za krótko, nawet jak na mirkonacje. Dajmy sobie co najmniej tydzień, jak nie dwa.Cytat:Zmian w niniejszej Konstytucji może dokonać wyłącznie Powszechny Kongres Ludowy większością kwalifikowaną dwóch trzecich.

Pytanie czy w tym konkretnym przypadku nie warto ustanowić choćby minimalnego kworum lub alternatywnego sposobu, gdyby był pomór całkowity. Permanentny stan nadzwyczajny i niemożność legalnej zmiany konstytucji w przypadku bardzo kryzysowej sytuacji demograficznej to patowe rozwiązanie.

Cytat:Miastem stołecznym Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd – główna siedziba władz zwierzchnich.

A moje miasto to Wolnograd,
A moje życie to Wolnograd,
A moja miłość to...
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta
كبير اللاهوت والساحر والفقيه
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ametyst Faradobus
#9
(27-12-2022 00:03)Karol Medycejski napisał(a): Dyskutowaliśmy jakiś czas temu luźno o zmianie w tym zakresie. Myślę, że to wciąż dobry moment na ruch w tym kierunku. 

No właśnie, po pierwsze trzeba się zastanowić na ile jest potrzeba. Jeśli się pojawią kolejne głosy polemiczne albo głosy za to zrobię tradycyjną ankietkę.

(27-12-2022 00:03)Karol Medycejski napisał(a): Nie wiem, czy to nie za wiele. Pozostawiłbym konduktora i PKL, a zamiast LKR dałbym prawo ustanawiania świąt lokalnych regionom. I tak by je miały, ale myślę, że warto to wyraźnie podkreślić na poziomie konstytucyjnym. Wtedy trzeba też usunąc fragment z podrozdziału o LKR ([LKR] ma również prawo do ustanawiania świąt państwowych). Dostaniemy wówczas roztrojenia jaźni, gdy święta będą ustanawiane ustawą, dekretem i uchwałą...

Niby spoko, ale czy nie lepiej aby to regiony same sobie ustanawiały święta? No chyba, że robimy tak:

Święta państwowe: PKL lub Prezydent
Święta regionalne: LKR lub regiony

(27-12-2022 00:03)Karol Medycejski napisał(a): Moim zdaniem to za krótko, nawet jak na mirkonacje. Dajmy sobie co najmniej tydzień, jak nie dwa.

Można i tak. Te trzy dni dałem tak czysto roboczo.

(27-12-2022 00:03)Karol Medycejski napisał(a): Pytanie czy w tym konkretnym przypadku nie warto ustanowić choćby minimalnego kworum lub alternatywnego sposobu, gdyby był pomór całkowity. Permanentny stan nadzwyczajny i niemożność legalnej zmiany konstytucji w przypadku bardzo kryzysowej sytuacji demograficznej to patowe rozwiązanie.

A jakie to by było kworum? Połowa członków PKL?
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Wiceprezydent i Eksprezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,

[Obrazek: 85_13_12_22_10_32_48.png]
#10
Swoją drogą jeszcze w temacie hymnu to mieliśmy wczoraj z @Andrzej Płatonowicz Ordyński i @Helwetyk ciekawą dyskusję na ten temat. Mianowicie: czy w czasach obecnych w zabawie takiej jak nasza hymn Rosji może budzić złe skojarzenia?

Ja sam jestem jak najbardziej daleki od podejścia, gdzie moja ulubiona musztarda z Rosyjskiej stała się Ostrą, a stanowiącego krytykę caratu Borysa Godunowa zdejmuje się z afisza. Już abstrahując od innych postaci i motywów, do których się odwołujemy i spoko, bo ja przynajmniej mikronację traktuję jako teatr, a nie odbicie realowych poglądów. Widzę natomiast dwa sensowne argumenty za poddaniem pod dyskusję kwestii ewentualnej zmiany:

a) ktoś nowy może faktycznie mieć złe skojarzenia i się zwyczajnie na starcie zniechęcić - pytanie, czy to wystarczający powód?

b) obecne słowa, moim zdaniem, pod względem jakości dorównują utworowi Siergieja Michałkowa, a na pewno go nie przewyższają. Być może jest to dobra okazja, aby postawić na coś bardziej oryginalnego, ciekawego, ładnego albo zwyczajnie zabawnego? Andrzej na przykład wspominał o czymś bardziej nawiązującym do arabsko-tureckiego klimatu i to też mnie by przekonywało. Nasza flaga i godło fajnie się w ów klimat wpisują, a hymn mimo wszystko jakoś odstaje.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Wiceprezydent i Eksprezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,

[Obrazek: 85_13_12_22_10_32_48.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości