• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1. Projekt / Wniosek Projekt Konstytucji Dziesięciolecia
#51
Jeszcze słowo i pałuję.
[Obrazek: 98_12_01_22_7_46_37.png]

IWAN PIETROW

Jego Imperatorska Mość Car Brodrii, Ojciec Etnosów Nordackich, Wyjątkowy 33. Prezydent Bialenii, Półbóg
Prezes Policji Krajowej Bialenii

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_24_45.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_21_03_20_6_14_59.png][Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png][Obrazek: 3_11_10_20_6_48_19.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_48_05.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_11.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_32.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_47.png]
#52
Pomidor.
prof. Andrzej Płatonowicz Ordyński
ajatollah Andraws ibn Aflatun Alqabilati 
#53
(18-01-2023 19:11)Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał(a): Przedłużanie kadencji w ten sposób jest dość oryginalną praktyką. Ruch na rzecz Dżamahiriji chciałby poznać uzasadnienie tego kroku.

Wiecie, ja tam się nie upieram. Jeśli wolicie to możemy ustalić termin wyborów na np 14 dni po wprowadzeniu nowej konstytucji w życie.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#54
Dzień dobry, Panie Prezydencie, podobno odniósł się Pan Prezydent do tego co napisałem, Panie Prezydencie.

Ja też się nie upieram. Nie planuję wystawiać swojej kandydatury w najbliższych wyborach, ani za pół miesiąca, ani za dwa i pół miesiąca. Nie jest to więc kwestia parcia na władzę i chęci odebrania Panu Prezydentowi tej władzy, Panie Prezydencie. Po prostu nieco zdziwił mnie ten przepis i stwierdziłem, że fajnie byłoby go jeszcze przedyskutować i poznać argumenty Pana Prezydenta.

Przepraszam, Panie Prezydencie. Do widzenia, Panie Prezydencie
prof. Andrzej Płatonowicz Ordyński
ajatollah Andraws ibn Aflatun Alqabilati 
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ametyst Faradobus
#55
(19-01-2023 18:59)Ametyst Faradobus napisał(a):
(18-01-2023 19:11)Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał(a): Przedłużanie kadencji w ten sposób jest dość oryginalną praktyką. Ruch na rzecz Dżamahiriji chciałby poznać uzasadnienie tego kroku.

Wiecie, ja tam się nie upieram. Jeśli wolicie to możemy ustalić termin wyborów na np 14 dni po wprowadzeniu nowej konstytucji w życie.

A byliście na wprowadzeniu konstytucji w wasze rzycie?

A tak w ogóle to gratuluję projektu. Od razu widać, że doświadczony legislator.
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta
كبير اللاهوت والساحر والفقيه
#56
Zamieniłem zapis o mojej kadencji w postanowieniach końcowych:

K O N S T Y T U C J A
REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

z dnia .. .. …. roku

W IMIĘ PATRONA I WIECZNEGO WEZYRA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ !

Naród Bialeński, stojący obecnie na progu jubileuszu dziesięciolecia bycia stałą częścią polskiego Mikroświata, w toku historii wielokrotnie mierzył się z trudnymi wyzwaniami, lecz dzięki zdolnościom twórczym swoich najlepszych synów skutecznie stawiał im czoła. Republika Bialeńska pozostaje dziś dumna ze swojej nordackiej tożsamości i niezmiennie dąży do pokoju i współpracy całego kontynentu. W czasach obecnych Bialeńczycy widzą swoją rolę na poziomie regionalnym i światowym jako narodu budującego pokój oraz dążącego do wszechstronnego postępu. Społeczeństwo bialeńskie zdecydowane jest, by poprzez swoje demokratyczne instytucje zachować miejsce w historycznym pochodzie społeczności mikronautów w dziele dążenia ku lepszej, wspólnej przyszłości. Ogłoszenie nowej Konstytucji w roku jubileuszowym stanowi zwieńczenie dążeń całego różnorodnego ludu bialeńskiego do udoskonalenia własnych instytucji oraz pełniejszego wyrażenia swojej tożsamości.

Mając wszystko to na względzie MY, BIALEŃCZYCY, zobowiązujemy się do przekazania wolności następnym pokoleniom, chcąc budować społeczeństwo, w którym każdy lojalny obywatel ma prawo do samorealizacji, nieustannie zdecydowani przełamać ograniczenia, które utrudniają wzrost i rozwój. Gotowi stanąć z braćmi ze wszystkich części mikroświata w walce o przywrócenie świetności mikroświata i usunięcie wszelkich przeszkód ją powstrzymujących, wierząc, że sukcesu nie można osiągnąć bez współpracy, a także mając świadomość znaczenia zacieśnienia więzi, które jednoczą nas ze wszystkimi ludźmi świata walczącymi z imperializmem, w imię woli Ludu, wyrażonej 21 marca przez Powstańców Marcowych, którzy sprzeciwili się sarmackiej hegemonii i powołali do życia Zjednoczoną Dżamahiriję Narodów w celu ochrony i wzmocnienia Rewolucji, dopóki nie osiągną celów wolności, socjalizmu i jedności, USTANAWIAMY NINIEJSZĄ KONSTYTUCJĘ.

D E K L A R A C J A
WŁADZY I PRAW LUDU

1. Republika

Republika Bialeńska, stanowiąca prawną następczynię Królestwa Bialenii, Wolnego Miasta Króliska, Republiki Klume, Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów, Królewskiej Dżamahiriji Narodów, Wolnego Wolnogradu, Islamskiej Federacji Wolnego Wolnogradu, Regencji Wolnego Wolnogradu, Dżamahiriji Bialeńskiej, jest demokratycznym państwem, w którym cała władza należy do Ludu, rozumianego jako wspólnota wszystkich Obywateli.

Republika Bialeńska powołana została w celu ochrony Ludu, jego praw i dziedzictwa, szerzenia ideałów Zielonego Socjalizmu, zachowywania integralności i nienaruszalności terytorium, a także dobrej zabawy.

Republika Bialeńska może stowarzyszać się z innymi państwami wirtualnymi wyłącznie na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Powszechny Kongres Ludowy. Państwa stowarzyszone z Republiką Bialeńską mogą na określonych zasadach korzystać z jej infrastruktury informatycznej. Dopuszcza się także tworzenie instytucji międzynarodowych służących do koordynacji działań władz zwierzchnich Republiki Bialeńskiej z władzami państw z nią stowarzyszonych.

2. Wolności i prawa Ludu

Podstawowymi wolnościami i prawami Ludu są: wolność słowa i wyrażania swoich poglądów, wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych, wolność prasy, wolność wyznania, wolność osobista, równość wszystkich wobec prawa, prawo do udziału we władzy, w tym do członkostwa w Powszechnym Kongresie Ludowym i Komitetach Ludowych, prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji, prawo tajemnicy korespondencji, prawo równego dostępu do rzetelnej informacji publicznej, prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem, prawo nietykalności i nienaruszalności mienia, prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa oraz prawo do dobrej zabawy.

Ograniczenia w zakresie korzystania z ustawowych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

3. Obywatelstwo

W skład Ludu przyjmuje Prezydent Republiki nadając na wniosek kandydata Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, które rozumie się jako więź pomiędzy osobą fizyczną i państwem bialeńskim. Obywatelstwo może zostać odebrane przez Prezydenta Republiki jedynie na skutek nieobecności przekraczającej trzydzieści dni lub na wniosek właściwych organów sprawujących władzę sądowniczą. Obywatelstwo utracone na skutek nieobecności były Obywatel może odzyskać automatycznie na drodze jednostronnej deklaracji. Obywatel może także dobrowolnie zrzec się Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej zachowując prawo do jego odzyskania na drodze jednostronnej deklaracji.

Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela jest wierna służba narodowi i ojczyźnie oraz przestrzeganie obowiązującego prawa. Każda osoba pragnąca uzyskać Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej zobowiązana jest złożyć publicznie przysięgę o następującej treści: „Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom i ideałom Republiki Bialeńskiej.” Treść przysięgi może zostać uzupełniona dowolną formułą religijną.

Obywatel Republiki Bialeńskiej posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Republiki Bialeńskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej i nie może wobec władz Republiki Bialeńskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

4. Powszechny Kongres Ludowy

Obywatele Republiki Bialeńskiej, którzy publicznie wyrażą taką wolę, tworzą Powszechny Kongres Ludowy stanowiący najwyższą reprezentację Ludu, emanację jego władzy oraz najwyższy organ państwa. Powszechny Kongres Ludowy podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów, o ile niniejsza Konstytucja nie stanowi inaczej.

Inicjatywa ustawodawcza w Powszechnym Kongresie Ludowym należy do każdego spośród Obywateli Republiki Bialeńskiej.

5. Prawo

Niniejsza Konstytucja stanowi najwyższe źródło prawa Republiki Bialeńskiej. Aktami normatywnymi niższego szczebla są, według hierarchii:

(1) umowy międzynarodowe,
(2) akty normatywne podjęte przez Powszechny Kongres Ludowy oraz podjęte w przeszłości przez Zgromadzenie Narodowe,
(3) akty normatywne podjęte przez ogólnokrajowe Komitety Ludowe oraz dekrety Prezydenta Republiki,
(4) akty prawa lokalnego,
(5) prawo zwyczajowe.

Akty podjęte w przeszłości przez Zgromadzenie Narodowe mogą zostać zmienione lub zniesione przez Powszechny Kongres Ludowy. Akty prawa lokalnego mogą zostać zniesione przez Ludowy Komitet Regionów pod warunkiem stwierdzenia ich niezgodności z aktem prawnym wyższego rzędu.

Prawo zwyczajowe, w tym nauczanie Patrona i Wiecznego Wezyra Republiki zawarte w Zielonej Książce, stosuje się w przypadku, gdy prawo stanowione nie reguluje jakiegoś obszaru życia w Republice Bialeńskiej.

D E K L A R A C J A
O SPOSOBIE SPRAWOWANIA ZWIERZCHNIEJ
WŁADZY WYKONAWCZEJ I SĄDOWNICZEJ

Władzę wykonawczą w wymiarze ogólnokrajowym sprawują w imieniu Ludu: Prezydent Republiki oraz Ludowy Komitet Regionów, zaś władzę sądowniczą: Ludowy Komitet Sprawiedliwości. Członkiem każdego spośród wymienionych wyżej Komitetów Ludowych może być każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej, który publicznie wyrazi taką wolę.

1. Prezydent Republiki

Prezydent Republiki Bialeńskiej, zwany także Konduktorem jako wybraniec Ludu oraz uczeń Patrona i Wiecznego Wezyra Republiki jest głową państwa i jego najwyższym reprezentantem. Jemu jako Najwyższemu Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Lud powierza pieczę nad obronnością i bezpieczeństwem ojczyzny. Do niego należy także prowadzenie polityki zagranicznej oraz sprawowanie nadzoru nad tymi aspektami polityki wewnętrznej, które nie zostały zastrzeżone dla któregoś spośród Komitetów Ludowych. Jest on ponadto źródłem zaszczytów i gwarantem dobrobytu Ludu. Prezydent Republiki wykonuje swoje uprawnienia wydając dekrety i postanowienia.

Prezydenta Republiki powołuje Powszechny Kongres Ludowy na okres sześciu miesięcy. Ustępującemu Konduktorowi przysługuje prawo do zaproponowania następcy – wówczas Powszechny Kongres Ludowy głosuje nad przyjęciem lub odrzuceniem kandydatury. Przyjęcie kandydatury jest równoznaczne z wyborem na urząd Prezydenta Republiki. W przypadku odrzucenia kandydatury przeprowadza się elekcję, w ramach której o urząd może ubiegać się każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej. Ustępujący Prezydent Republiki ma prawo zaproponować własną kandydaturę, ale może to uczynić tylko jednokrotnie.

Powszechny Kongres Ludowy wyda akt, na mocy którego dookreśli szczegółowe zasady przeprowadzania wyboru Prezydenta Republiki.

Osoba wybrana na urząd Prezydenta Republiki obejmuje urząd poprzez wygłoszenie wobec Powszechnego Kongresu Ludowego roty ślubowania o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Republiki Bialeńskiej, bronić jej niepodległości i suwerenności, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodu i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie.” Rota może zostać uzupełniona dowolną formułą religijną.

Ustępujący Prezydent Republiki sprawuje urząd do momentu objęcia go przez następcę lub do momentu utraty urzędu.

Prezydent Republiki traci urząd w przypadku niezapowiedzianej nieobecności na forum Republiki Bialeńskiej, o ile przekroczy ona piętnaście dni licząc od momentu napisania ostatniej wiadomości publicznej. Prezydent Republiki może także zostać odwołany przez Powszechny Kongres Ludowy z inicjatywy każdego spośród jego członków, o ile wniosek ten poprze co najmniej dwie trzecie członków Kongresu.

Prezydent Republiki może powierzyć część uprawnień Wiceprezydentowi Republiki, Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, a także powołanym przez siebie Ministrom. Osoby te wspólnie tworzą Gabinet Prezydenta Republiki. Wiceprezydent Republiki zastępuje Konduktora w przypadku każdej niezapowiedzianej nieobecności na forum Republiki Bialeńskiej przekraczającej czterdzieści osiem godzin, o ile zadanie to nie zostało powierzone innemu spośród członków Gabinetu.

Prezydent Republiki jest Przewodniczącym Powszechnego Kongresu Ludowego. Może on powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu spośród Obywateli Republiki Bialeńskiej, nazywanemu Sekretarzem Generalnym. W przypadku, gdy Prezydent Republiki utraci urząd jego obowiązki do czasu wyboru następcy wykonują kolejno: Wiceprezydent Republiki lub jeden z członków Gabinetu, uprzednio wyznaczony przez Prezydenta Republiki albo Sekretarz Generalny. W przypadku, gdy takiej osoby nie mianowano każdy spośród członków Powszechnego Kongresu Ludowego ma prawo przejąć przewodnictwo obrad, lecz wyłącznie w celu przeprowadzenia elekcji nowego Prezydenta Republiki.

2. Ludowy Komitet Regionów

Ludowy Komitet Regionów odpowiada za ogół spraw związanych z narracyjnym wymiarem życia w Republice Bialeńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury, gospodarki, edukacji i nauki, życia społecznego, środowiska naturalnego oraz infrastruktury. Ponadto sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem jednostek administracyjnych Republiki Bialeńskiej. Wraz z Prezydentem Republiki organizuje ogólnokrajowe uroczystości oraz inne wydarzenia specjalne. Zadaniem Ludowego Komitetu Regionu jest troska o narracyjną spójność i ochronę klimatu w Republice Bialeńskiej, a także o zapewnienie Ludowi warunków do dobrej zabawy.

Pracami Ludowego Komitetu Regionów kieruje Prezydent Republiki lub wyznaczony przez niego Sekretarz. Ludowy Komitet Regionów ma także prawo samodzielnie powołać Sekretarza.

Ludowy Komitet Regionów wykonuje swoje uprawnienia na drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.

3. Ludowy Komitet Sprawiedliwości

Władzę sądowniczą w Republice Bialeńskiej Lud sprawuje poprzez Ludowy Komitet Sprawiedliwości. W jego skład może wejść każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej, który wyrazi taką wolę i w swoim przekonaniu cechuje się nieposzlakowaną opinią oraz autorytetem społecznym. Ludowy Komitet Sądowniczy wydaje w imieniu Republiki Bialeńskiej wyroki i orzeczeniach w następujących sprawach:

(1) orzekanie w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych;
(2) orzekanie o zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu;
(3) dokonywanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
(4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa.

Pracami Ludowego Komitetu Sprawiedliwości kieruje Sekretarz, wyłaniany przez członków spośród swojego grona. W przypadku każdej sprawy Sekretarz wyznacza spośród członków Komitetu skład orzekający, którego członek lub członkowie nie mogą być związani z daną sprawą, zaś w szczególności nie mogą pozostawać stroną bądź świadkiem w postępowaniu, wyrażać publicznie swojego zdania dotyczącego sprawy, ani też pozostawać autorem bądź współautorem aktu normatywnego, którego dotyczy sprawa. W przypadku, gdy ze sprawą związany jest Sekretarz skład orzekający wyznaczają kolektywnie wszyscy członkowie Komitetu, którzy nie są związani ze sprawą.

Instancję odwoławczą od wyroków i orzeczeń Ludowego Komitetu Sprawiedliwości jest Powszechny Kongres Ludowy, który na mocy odrębnego aktu określi szczegółowe zasady sprawowania władzy sądowniczej zarówno przez Ludowy Komitet Sprawiedliwości, jak i przez Powszechny Kongres Ludowy w ramach postępowań odwoławczych. Do tego czasu władza sądownicza sprawowana będzie w oparciu o Ustawę z dnia 19 marca 2020 roku o funkcjonowaniu Rady Republiki.

D E K L A R A C J A
O SPOSOBIE SPRAWOWANIA WŁADZY LOKALNEJ

1. Podział terytorialny

Republika Bialeńska pod względem administracyjnym dzieli się na regiony rozumiane jako terytorialne wspólnoty samorządowe, w których władza należy do miejscowego Ludu. Spod tej struktury mogą zostać wyłączone terytoria pozostające pod bezpośrednim zarządem Prezydenta Republiki lub Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Regiony powoływane są do życia przez Powszechny Kongres Ludowy. Powszechny Kongres Ludowy może przekazać to uprawnienie Prezydentowi Republiki lub Ludowemu Komitetowi Regionów.

2. Rola władz zwierzchnich w sprawowaniu władzy lokalnej

Ludowy Komitet Regionów we współpracy z Prezydentem Republiki sprawuje pieczę nad działalnością regionów, a także troszczy się o poszanowanie praw Ludu na terenach, które na zasadach opisanych powyżej nie wchodzą w skład żadnego regionu.

3. Lokalne Komitety Ludowe

Lud sprawuje władzę w regionach tworząc lokalne Komitety Ludowe. Członkiem takiego Komitetu może zostać każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej, uznający dany region za swoje miejsce zamieszkania, który złoży publicznie stosowną deklarację. Obywatel Republiki Bialeńskiej ma prawo do zamieszkiwania w dowolnej liczbie istniejących regionów, jak również do uczestnictwa w sprawowaniu tam władzy lokalnej.

4. Głowy regionów

Pracami każdego spośród lokalnych Komitetów Ludowych kieruje głowa regionu. Głowa regionu może zostać powołana przez Komitet Ludowy. Dopuszcza się również mianowanie głowy regionu przez Prezydenta Republiki, a także sytuację, w której to Prezydent Republiki będzie jednocześnie głową regionu. Głowa regionu kieruje bieżącą działalnością regionu kierując się wskazaniami Ludu, który tworzy lokalny Komitet Ludowy, a także reprezentuje region wobec władz zwierzchnich Republiki Bialeńskiej i jest odpowiedzialna za wprowadzanie w życie wybranych aktów normatywnych obowiązujących w całej Republice Bialeńskiej.

5. Nomenklatura lokalna

Dla podkreślenia różnorodności i wieloetniczności Republiki Bialeńskiej nomenklatura stosowana w odniesieniu do stanowisk głów poszczególnych regionów, jak również do poszczególnych lokalnych Komitetów Ludowych może być różna i odzwierciedlać lokalne uwarunkowania kulturowe.

D E K L A R A C J A
O USTANOWIENIU SYMBOLI PAŃSTWOWYCH ORAZ O MIEŚCIE STOŁECZNYM

1. Symbole Republiki

Ustanawia się symbole państwowe jako znak jedności Republiki Bialeńskiej jako wspólnoty tworzonej przez Lud. Symbole te podlegają ochronie prawnej przed znieważeniem, profanacją i przywłaszczeniem.

Do głównych symboli państwowych Republiki Bialeńskiej zalicza się:

a) Godło w postaci wizerunku srebrnego Sokoła Kurajszytów, na piersi którego znajduje się zielona, pięciokątna tarcza, pod którą umieszczony jest wieniec złożony z dwóch kłosów pszenicy srebrny. W szponach Sokoła znajduje się szara wstęga z napisem „BIALENIA”;
b) Flaga w postaci prostokąta o proporcjach 3:5, podzielonego na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej;


Wizerunek Godła i Flagi określa Załącznik do niniejszej Konstytucji.

Dodatkowe symbole i znaki państwowe, a także święta państwowe ustanawiać mogą: Powszechny Kongres Ludowy oraz  Prezydent Republiki. Ponadto ochronie prawnej podlegają symbole i znaki ustanawiane przez poszczególne instytucje państwowe, w tym władze regionów i innych części składowych Republiki Bialeńskiej.

2. Stolica Republiki

Miastem stołecznym Republiki Bialeńskiej jest Wolnograd – główna siedziba władz zwierzchnich. Dopuszcza się jednak, że siedzibą niektórych spośród instytucji centralnych będzie inna miejscowość położona na terytorium Republiki Bialeńskiej.

D E K L A R A C J A
O STANACH NADZWYCZAJNYCH

Stany nadzwyczajne to okresy szczególnego zagrożenia dla stabilności lub bezpieczeństwa Republiki Bialeńskiej. W czasie ich trwania uprawnienia wszystkich organów władzy powierzane są Prezydentowi Republiki. Stany nadzwyczajne ogłasza Powszechny Kongres Ludowy na drodze uchwały, zaś w sytuacji niemożności jego zwołania – Prezydent Republiki pod warunkiem zatwierdzenia decyzji w czasie najbliższego posiedzenia Powszechnego Kongresu Ludowego. Dozwolony czas trwania stanów nadzwyczajnych, rodzaje stanów nadzwyczajnych i okoliczności uprawniające do ich wprowadzenia określa ustawa.

P O S T A N O W I E N I A   K O Ń C O W E

Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie czternastego dnia po jej przyjęciu przez Zgromadzenie Narodowe oraz podpisaniu przez Prezydenta Republiki. Po upływie dwóch tygodni od wejścia w życie niniejszej Konstytucji urzędujący Prezydent Republiki przeprowadzi wybór swojego następcy.

Zmian w niniejszej Konstytucji może dokonać wyłącznie Powszechny Kongres Ludowy większością kwalifikowaną dwóch trzecich pod warunkiem, że w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa jego aktualnych członków.

W momencie wejścia w życie niniejszej Konstytucji tracą moc:

(1) obowiązująca dotychczas Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 26 września 2020 roku;
(2) Ustawa – Ordynacja Wyborcza z dnia 17 marca 2020 roku;
(3) Ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej;
(4) Ustawa z dnia 30 stycznia 2018 roku o symbolach państwowych.

Z A Ł Ą C Z N I K
do Konstytucji Republiki Bialeńskiej

Symbole państwowe Republiki Bialeńskiej

Godło

Kolor zielony (wypełnienie tarczy) - RGB - 0, 150, 50
Kolor szary (obramowanie godła) - RGB - 115, 115, 115
Kolor srebrny (wypełnienie tła) - RGB - 240, 240, 240
Kolor biały (napis „BIALENIA”) - RGB - 255, 255, 255

[Obrazek: bialenia-ikona.png]

Flaga

Kolor biały (górny pas) - RGB - 255, 255, 255
Kolor czarny (środkowy pas) - RGB - 0, 0, 0
Kolor zielony (dolny pas) - 0, 150, 50

[Obrazek: Flaga.png]

Jeśli nie będzie uwag to jutro o tej porze zarządzę głosowanie, które potrwa tydzień.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#57
Szanowne Państwo, Wysokie Zgromadzenie,

wobec braku uwag zarządzam głosowanie nad przedstawionym projektem, które zakończy się 30 stycznia o północy. Do udziału wzywam z całego serca, z całej duszy wszystkich aktywnych Obywateli.

@Akrypa Ali Shariati
@Bajtuś
@Hewret z Gerwenu
@Thomas von Lisendorff
@Karol Medycejski
@AleksanderNovak
@Iwan Pietrow
@Joahim-von-R
@Aleksander (Czerepach)
@Error2246
@Zdenek Smetana
@Andrzej Płatonowicz Ordyński

Głosuję ZA.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#58
W imię Boga miłosiernego litościwego,

Głosuję ZA.
prof. Andrzej Płatonowicz Ordyński
ajatollah Andraws ibn Aflatun Alqabilati 
#59
ZA.
Wielce Błogosławiony Aleksander
Metropolita Wolnogradzki i całej Bialenii

[Obrazek: 819cd10cc1716d615ff1d342dcacadd9.png]


#60
Za.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości