• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dziennik Praw Rzeszy Bialeńskiej
#1
Cytat:
ROZPORZĄDZENIE LWA WOLNOGRADU
o Administracji Lwa Wolnogradu

wydane w Wolnogradzie dnia 31 maja 2019 roku

Art. 1.
1. Lwa Wolnogradu w sprawowaniu władzy i wykonywaniu powierzonych mu zadań i obowiązków wspiera Administracja Lwa Wolnogradu.
2. Zwierzchnikiem Administracji Lwa Wolnogradu jest Lew Wolnogradu. Może on sprawować tę zwierzchność bezpośrednio lub za pośrednictwem mianowanego przez siebie na czas nieokreślony Dyrektora. Pozostali pracownicy Administracji Lwa Wolnogradu powoływani są przez Lwa na mocy zarządzeń.

Art. 2.
Administracja Lwa Wolnogradu składa się z wydziałów tworzonych przez Lwa na mocy rozporządzenia.

Art. 3.
Tworzy się następujące wydziały w ramach Administracji Lwa Wolnogradu:
1. Wydział Związkowy- odpowiedzialny za sprawy związane z lennami, wolnymi miastami i sprawowaniem przez Lwa Wolnogradu funkcji głowy Rzeszy Bialeńskiej.
2. Wydział Stołeczny - odpowiedzialny za sprawy związane ze sprawowaniem przez Lwa Wolnogradu funkcji głowy Wolnego Miasta Stołecznego Wolnograd.

Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.

(-) Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WLK. KN. MF, BAR. JA., OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#2
Cytat:Ustawa Sejmu Rzeszy Bialeńskiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

o symbolach Rzeszy Bialeńskiej

Art. 1.
1. Ustanawia się symbole Rzeszy Bialeńskiej jako jej szczególne znaki podlegające ochronie prawnej.
2. Lew Wolnogradu oraz Sejm Rzeszy mają prawo ustanawiać dodatkowe znaki władzy, symbole i emblematy ze szczególnym uwzględnieniem sztandarów, proporców i pieczęci, również podlegające ochronie prawnej.
3. Prawo ustanawiania symboli lokalnych należy do gospodarzy lenn i wolnych miast Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 2.
Głównym symbolem Rzeszy Bialeńskiej jest jej godło: wyobrażenie złotej głowy orła na tle skrzyżowanych klucza i miecza, nad którą widniej korona zamknięta. W niektórych przypadkach dopuszcza się użycie wyobrażenia w kolorze innym niż złoty.

Art. 3.
Flagą Rzeszy Bialeńskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeszy Bialeńskiej i proporcji 5:8. Barwami Rzeszy Bialeńskiej są kolory purpurowy w odmianie tyreńskiej i zielony, ułożone w dwóch poziomych pasach, z których górny jest koloru purpurowego i zajmuje 2/3 powierzchni flagi, a dolny koloru zielonego i zajmuje 1/3 powierzchni flagi. W lewym górnym rogi pasa purpurowego umieszczone jest godło Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 4.
Herbem małym Rzeszy Bialeńskiej jest godło Rzeszy Bialeńskiej umieszczone nad złotym wieńcem laurowym. Nad godłem znajduje się siedem złotych gwiazd symbolizujących siedem głównych miast oraz siedmiu założycieli II Rzeszy Bialeńskiej. Tarcza herbowa jest tarczą hiszpańską w barwach odpowiadającej tym umieszczonym na fladze Rzeszy Bialeńskiej z tą różnicą, że granica barw przebiega pośrodku tarczy. Dopuszcza się użycie tarczy w kształcie innym niż hiszpańska.

Art. 5.
Wzorzec symboli Rzeszy Bialeńskiej, o których mowa jest w art. 2, 3 i 4, określa załącznik do niniejszej ustawy.

Art. 6.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej publikacji.


Cytat:
ZAŁĄCZNIK

Symbole Rzeszy Bialeńskiej

Godło Rzeszy Bialeńskiej

[Obrazek: 16bOy1y.png]

[Obrazek: S033XnJ.png]

Flaga Rzeszy Bialeńskiej

[Obrazek: W25UxNO.png]

Herb mały Rzeszy Bialeńskiej

[Obrazek: eXi8stQ.png]


DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WLK. KN. MF, BAR. JA., OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#3
Cytat:[Obrazek: 16bOy1y.png]

Ustawa Sejmu Rzeszy Bialeńskiej

z dnia 15 czerwca 2019 roku

o zastępcy Lwa Wolnogradu

Art. 1.
1. W przypadku absencji Lwa Wolnogradu jego obowiązki wypełnia gospodarz wolnego miasta Port Arthurberg noszący tytuł Miecznika Portu Arthurberg.
2. Miecznik Portu Arthurberg jest też stałym zastępcą Lwa Wolnogradu i wspomaga go w zakresie bieżących obowiązków. W tym przypadku jego obowiązki i kompetencje określa szczegółowo Lew Wolnogradu.
3. Miecznik Portu Arthurberg ma obowiązek troski o dobro wolnego miasta Port Arthurberg. W przypadku nienależytego wypełniania obowiązków gospodarza wolnego miasta instancję odwoławczą dla jego mieszkańców stanowią kolejno: Lew Wolnogradu oraz Sejm Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 2.
Miecznik Portu Arthurberg powoływany jest przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej na wniosek Lwa Wolnogradu na czas trwania jego kadencji. Miecznika Portu Arthurberg odwołać może przedterminowo Lew Wolnogradu lub Sejm Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 3.
1. Miecznik Portu Arthurberg przejmuje pełnię kompetencji Lwa Wolnogradu w przypadku zapowiedzianej publicznie na czas określony lub nieokreślony absencji Lwa Wolnogradu na forum Republiki Bialeńskiej. W przypadku niezapowiedzianej absencji  Lwa Wolnogradu Miecznik Portu Arthurberg przejmuje obowiązki Lwa Wolnogradu za zgodą Prezydenta Republiki Bialeńskiej - Wikariusza Rzeszy Bialeńskiej.
2. W przypadku wakansu na stanowisku Miecznika Portu Arthurberg Lwa Wolnogradu zastępuje Prezydent Republiki Bialeńskiej - Wikariusz Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej publikacji.


DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WLK. KN. MF, BAR. JA., OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#4
Cytat:
[Obrazek: 16bOy1y.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu

z dnia 17 czerwca 2019 roku

o powołaniu Rady ds. Symboliki przy Lwie Wolnogradu


Art. 1.

1. Powołuje się Radę do spraw Symboliki przy Lwie Wolnogradu, zwanej dalej Radą, jako kolektywny organ konsultacyjny władz Rzeszy Bialeńskiej, którego zadaniem jest praca nad warstwą symboliczną działalności Rzeszy ze szczególnym uwzględnieniem sfragistyki, heraldyki i weksykologii, a także tytulatury oraz tradycji wynalezionych. Rada ma prawo rozszerzyć zakres swojej działalności w oparciu o bieżące zapotrzebowanie i sytuację.
2. Rada ma prawo wydawania opinii w sprawach wchodzących w zakres jej działalności.

Art. 2.
1. Rada obraduje w trybie permanentnym z prawem samodzielnego określania szczegółowego sposobu swojej działalności.
2. Radzie przewodniczy Lew Wolnogradu.
3. W skład Rady wejść mogą wszyscy obywatele bialeńscy i zagraniczni, którzy uważają się za wystarczająco kompetentnych. Dokładny skład Rady określa Lew Wolnogradu w formie dowolnej.

Art. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WLK. KN. MF, BAR. JA., OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#5
Cytat:[Obrazek: 16bOy1y.png]

Uchwała Sejmu Rzeszy

z dnia 20 czerwca 2019 roku

o powołaniu Miecznika Portu Arthurberg.

Art. 1.
Sejm Rzeszy Bialeńskiej w oparciu o przepisy Ustawy Sejmu Rzeszy z dnia 15 czerwca 2019 roku o zastępcy Lwa Wolnogradu
powołuje barona Bartłomieja Demiatycza na stanowisko Miecznika Portu Arthurberg na okres kadencji Lwa Wolnogradu Ametysta Faradobusa.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej publikacji.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WLK. KN. MF, BAR. JA., OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#6
Cytat:
[Obrazek: 16bOy1y.png]

USTAWA SEJMU RZESZY - STATUT WOLNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WOLNOGRAD

z dnia 24 czerwca 2019 rokuArtykuł 1.
Wolnograd, stolica Republiki Bialeńskiej, posiada status wolnego miasta Rzeszy Bialeńskiej, w którym władza należy do Lwa Wolnogradu i jego mieszkańców. Oficjalna nazwa miasta brzmi: Wolne Miasto Stołeczne Republiki Bialeńskiej "Wolnograd".

Artykuł 2.
1. Lew Wolnogradu sprawuje zwierzchnią władzę w mieście i sprawuje ją bezpośrednio lub przez powoływanego przez siebie Gubernatora.
2. W przypadku powołania Gubernatora Lew Wolnogradu ustala szczegółowy zakres jego obowiązków w zakresie zarządzania miastem.

Artykuł 3.
W zarządzaniu miastem wspomaga Lwa Wolnogradu Senat, będący organem doradczym. Członków Senatu powołuje Lew Wolnogradu na czas nieokreślony, przy czym powołanie Senatu nie jest obligatoryjne. Senat obraduje pod przewodnictwem Lwa Wolnogradu lub Gubernatora.

Artykuł 4.
Pod względem administracyjnym miasto podzielone jest na dzielnice tworzone na mocy decyzji Lwa Wolnogradu. Władzę w dzielnicach sprawują naczelnicy powoływani przez Lwa Wolnogradu. W przypadku, gdy dana dzielnica posiada co najmniej trzech stałych mieszkańców Lew Wolnogradu chcąc powołać naczelnika musi uzyskać zgodę większości z nich.

Artykuł 5.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WLK. KN. MF, BAR. JA., OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#7
Cytat:
[Obrazek: 16bOy1y.png]

[b]Uchwała Sejmu Rzeszy[/b]

z dnia x września 2019 roku

[i]o tymczasowym zastępstwie Lwa Wolnogradu[/i]

Art. 1.
Sejm Rzeszy Bialeńskiej w oparciu o art. 4 ust. 4 ustawy o
utworzenie Kolosalnego Związku Obszarników z terenów Polesia, Pomorza, Oceanii, Półwyspu Lisewskiego i Anatolii o nazwie Rzesza Bialeńska, oraz o utworzeniu Związku Regionalnych Komitetów Ludowych z terenów Dżamahiriji Bengazilijskiej, Autonomi Jahołdajewszyzny i Ajszaburgii o nazwie Dżamahiriji Bialeńskiej postanawia, że Wikariusz Rzeszy Bialeńskiej w osobie Prezydenta Republiki Bialeńskiej Andrzeja Swarzewskiego będzie pełnił obowiązki Lwa Wolnogradu aż do czasu wyboru nowego Lwa Wolnogradu, który nastąpi w czasie październikowej sesji Sejmu Rzeszy. Tym samym odstępuje się dokonania wyboru w czasie obecnej sesji. 

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej publikacji.
#8
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu

z dnia 19 października 2019 roku

o ustanowieniu znaków Lwa Wolnogradu

Art. 1.
1. W oparciu o przepisy art. 1. ust. 2. Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 14 czerwca 2019 roku o symbolach Rzeszy Bialeńskiej ustanawiam znaki - symbole urzędu Lwa Wolnogradu, zwane dalej znakami Lwa Wolnogradu.
2. Znakami Lwa Wolnogradu posługuje się Lew Wolnogradu oraz, za jego zgodą, Administracja Lwa Wolnogradu.

Art. 2.
1. Znakiem głównym Lwa Wolnogradu jest złote wyobrażenie lwiej głowy na tle skrzyżowanych kluczy oraz umieszczonego między nimi miecza, według załącznika do niniejszego Rozporządzenia.
2. Do pozostałych znaków Lwa Wolngoradu zalicza się insygnia w postaci Korony Cesarskiej Cesarstwa Valhalli, której Lew Wolnogradu jest wieczystym strażnikiem, oraz Łańcucha Lewskiego. Insygnia są przechowywane w Domu Lewskim - oficjalnej siedzibie Lwa Wolnogradu.

Art. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
Cytat:
ZAŁĄCZNIK - WYOBRAŻENIE ZNAKU GŁÓWNEGO LWA WOLNOGRADU

[Obrazek: jPoFMeh.png]
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WLK. KN. MF, BAR. JA., OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#9
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 20 października 2019 roku

o ustanowieniu herbu Wolnogradu

Art. 1.
W oparciu o przepisy art. 1. ust. 3. Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 14 czerwca 2019 roku o symbolach Rzeszy Bialeńskiej nadaję herb Wolnemu Miastu Stołecznemu Republiki Bialeńskiej "Wolnograd", zwany dalej herbem Wolnogradu.

Art. 2.
1. Herbem Wolnogradu jest znak główny Lwa Wolnogradu (złote wyobrażenie lwiej głowy na tle skrzyżowanych kluczy oraz umieszczonego między nimi miecza) umieszczony na zielonej tarczy. Nad tarczą umieszczona jest złota corona muralis ze srebrnymi elementami, którą w tym kształcie zastrzegam jako symbol przysługujący miastu stołecznemu Republiki Bialeńskiej i Rzeszy Bialeńskiej zalecając, aby pozostałe wolne miasta Rzeszy Bialeńskiej używały srebrnej corony muralis.
2. Graficzny wzorzec herbu Wolnogradu określa załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Art. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
Cytat: napisał(a):
ZAŁĄCZNIK - HERB WOLNOGRADU


[Obrazek: 4QnLB3r.png]
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WLK. KN. MF, BAR. JA., OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#10
Cytat:
[Obrazek: 16bOy1y.png]

Uchwała Sejmu Rzeszy Bialeńskiej

z dnia 27 października 2019 roku

ws. powołania Miecznika Portu Arthurberg

Art. 1.
1. W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 czerwca 2019 roku o zastępcy Lwa Wolnogradu Sejm Rzeszy Bialeńskiej powołuje na stanowisko Miecznika Portu Arthurberg Andrzeja Swarzewskiego na czas trwania kadencji Lwa Wolnogradu Ametysta Faradobusa.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej publikacji w dzienniku praw Rzeszy Bialeńskiej.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WLK. KN. MF, BAR. JA., OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości