• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dziennik Praw Rzeszy Bialeńskiej
#11
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu

z dnia 1 listopada 2019 roku

o znaku władzy Miecznikowi Portu ArthurbergArt. 1.
1. W oparciu o przepisy Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 14 czerwca 2019 roku o symbolach Rzeszy Bialeńskiej nadaję zastępcy Lwa Wolnogradu - Miecznikowi Portu Arthurberg znak władzy w postaci Miecza Rzeszy.
2. Miecz Rzeszy wręczany jest nowemu Miecznikowi Portu Arthurberg w trakcie jego ingresu przez Lwa Wolnogradu, po uprzednim odebraniu go z rąk poprzedniego Miecznika.
3. W trakcie otwarcia nowej sesji Sejmu Rzeszy Bialeńskiej oraz innych najważniejszych uroczystości Rzeszy Miecznik Portu Arthurberg niesie Miecz Rzeszy podążając przed Lwem Wolnogradu.

Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WLK. KN. MF, BAR. JA., OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#12
Cytat:
[Obrazek: 16bOy1y.png]


USTAWA SEJMU RZESZY BIALEŃSKIEJ


z dnia 11 listopada 2019 roku

o Gwardii Rzeszy BialeńskiejArt. 1.
1. Gwardia Rzeszy Bialeńskiej, zwana dalej Gwardią Rzeszy, jest formacją wojskowo-porządkową działającą w Rzeszy Bialeńskiej na mocy Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej z dnia 27 lipca 2019 roku o Gwardiach Rzeszy i Dżamahiriji Bialeńskiej, a także w oparciu o przepisy Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej o gwardiach lennych.
2. Misją Gwardii Rzeszy jest troska o porządek na terytorium Rzeszy Bialeńskiej, egzekucja prawa centralnego i lokalnego oraz obrona granic Republiki Bialeńskiej i Rzeszy Bialeńskiej, a także wykonywanie innych zadań powierzonych jej przez władze Republiki Bialeńskiej i Rzeszy Bialeńskiej.
3. Gwardia Rzeszy współpracuje w zakresie swoich zadań z Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej, szczególnie w przypadku działań poza terytorium Rzeszy Bialeńskiej.
4. Służba w Gwardii Rzeszy jest służbą ochotniczą.

Art. 2.
1. Na czele Gwardii Rzeszy stoi Lew Wolnogradu jako Najwyższy Dowódca, który w tym zakresie podlega Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.
2. W stosownych przypadkach Lwa Wolnogradu w spełnianiu obowiązków Najwyższego Dowódcy może permanentnie zastępować powołany przez niego Wyższy Dowódca.
3. Organem wspomagającym Najwyższego Dowódcę jest Sztab Gwardii Rzeszy, w którego skład wchodzą dowódcy samodzielnych jednostek elementu centralnego oraz lennicy, których kontyngenty pełnią służbę w Gwardii Rzeszy.
4. Najwyższy Dowódca ma prawo także powołać do Sztabu Gwardii Rzeszy dodatkowe osoby odpowiedzialne za poszczególne aspekty funkcjonowania Gwardii Rzeszy.

Art. 3.
Gwardia Rzeszy składa się z elementu centralnego oraz kontyngentów wystawianych przez lenników.

Art. 4.
1. Element centralny składa się z jednostek wojskowych i porządkowych podległych bezpośrednio Najwyższemu Dowódcy, który tworzy je i likwiduje, a także powołuje i odwołuje ich dowódców. Jednostkami wojskowymi mogą być zarówno oddziały i związki taktyczne reprezentujące jeden rodzaj wojsk, jednostki pograniczne, jak i bazy składające się ze związków taktycznych, oddziałów i pododdziałów reprezentujących różne rodzaje wojsk. Ponadto status samodzielnej jednostki może posiadać okręt morski.
2. W skład elementu centralnego mogą wejść także jednostki porządkowe, noszące nazwę Milicji, powoływane na wniosek władz wolnych miast Rzeszy Bialeńskiej i działające na ich terenie. W tym przypadku dowództwo nad nimi powierza się Komendantowi - zwyczajowo osobie pełniącej najwyższą lub inną właściwą funkcję w ramach władz wolnego miasta.

Art. 5.
1. Kontyngenty lenników składają się z wybranych przez nich jednostek (związków taktycznych, oddziałów lub pododdziałów) wchodzących w skład podległych im gwardii lennych. W  uzasadnionych przypadkach ze szczególnym uwzględnieniem stanu wojny lub zagrożenia Najwyższy Dowódca ma prawo zażądać od lennika wystawienia określonej wielkości kontyngentu z tym zastrzeżeniem, że lennik powinien mieć możliwość pozostawienia na terenie lenna sił zdolnych do zapewnienia tam porządku i bezpieczeństwa, a także z uwzględnieniem postanowień Ustaw Parlamentu Republiki Bialeńskiej: o Gwardiach Rzeszy i Dżamahiriji Bialeńskiej oraz o gwardiach lennych.
2. Lennicy samodzielnie sprawują dowództwo nad wystawionymi przez siebie kontyngentami podlegając w tym zakresie Najwyższemu Dowódcy.
3. W uzasadnionych przypadkach kontyngenty lenne mogą zostać na mocy decyzji Najwyższego Dowódcy połączone w związku taktyczne i operacyjne, których dowódców wyznacza Najwyższy Dowódca.
4. Kontyngenty lenne podlegają mobilizacji i odbywają ćwiczenia na mocy rozkazu Najwyższego Dowódcy.
5. Kontyngenty lenne pełnią funkcję pomocniczą w stosunku do wojsk wchodzących w skład elementu centralnego.

Art. 6.
Wszelkie kwestie dotyczące uzbrojenia i wyposażenia oraz symboliki Gwardii Rzeszy Bialeńskiej rozstrzyga Najwyższy Dowódca.

Art. 7.
1. W wojskach wchodzących w skład elementu centralnego obowiązują stopnie Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Stopnie te nadaje Najwyższy Dowódca, a w przypadku stopni podoficerskich i żołnierskich: dowódca jednostki.
2. Stopniami najwyższej kadry Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: Marszałek Rzeszy Bialeńskiej, generał, brygadier.
3. Stopniami oficerskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: pułkownik, podpułkownik, major, kapitan, porucznik, podporucznik.
3. Stopniami podoficerskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: sierżant sztabowy, starszy sierżant, sierżant, kapral.
4. Stopniami żołnierskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: starszy gwardzista, gwardzista, młodszy gwardzista.
5. Lennicy oraz żołnierze wchodzący w skład gwardii lennych posiadają stopnie obowiązujące w ramach danej gwardii lennej. Dopuszcza się jednak jednoczesne posiadanie przez nich stopnia Gwardii Rzeszy.

Art. 8.
Zobowiązuje się Lwa Wolnogradu do wyznaczenia na terenie Rzeszy Bialeńskiej miejsc przeznaczonych na poligony oraz miejsc stacjonowania.

Art. 9.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej publikacji.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WLK. KN. MF, BAR. JA., OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#13
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu

z dnia 19 listopada 2019 roku

o lokacji baz Gwardii Rzeszy Bialeńskiej


Art. 1.
1. Na podstawie art. 8. Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 11 listopada 2019 roku o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej postanawiam o wyznaczeniu miejsc pod lokację baz Gwardii Rzeszy Bialeńskiej:

dla Ogólnowojskowej Bazy GRB "Prądnik - współrzędne [0728- 2496],
dla Ogólnowojskowej Bazy GRB "Anatolia" - współrzędne [1040- 2080].

2. Stwierdzam, że terytorium bazy stanowi cały teren objęty przez określone wyżej współrzędne.
3. Pomocniczo miejsce powstania baz określa ZAŁĄCZNIK.

Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WLK. KN. MF, BAR. JA., OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#14
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu

z dnia 30 listopada 2019 roku

o tym, ażeby przeprowadzić spis lenników i utworzyć Rejestr Lenn i Wolnych Miast


Art. 1.
1. Zarządzam niniejszym przeprowadzenie spisu wszystkich lenn, jakie w chwili wejścia w życie niniejszego Rozporządzenia znajdują się na terytorium Rzeszy Bialeńskiej, a których gospodarze pragną, aby ich istnienie zostało utrzymane.
2. Spis przeprowadzi Lew Wolnogradu.

Art. 2.
1. W celu spisania danego lenna lennik zobowiązany jest do podania, w wyznaczonym przez Lwa Wolnogradu wątku lub, w szczególnych przypadkach, korespondencyjnie, następujących danych:
- nazwa lenna,
- liczba folwarków, na jakich jest aktualnie osadzone lenno,
- co najmniej przybliżonego umiejscowienia (na przykład mapy),
- informacji na temat działających w lennie gwardii lennych (o ile lennik takowe utrzymuje),
- kopii lub namiarów do postanowienia Prezydenta Republiki Bialeńskiej o utworzeniu lenna (nieobligatoryjnie).
2. Po podaniu przez lennika informacji określonych w pkt. 1. Lew Wolnogradu rejestruje lenno i nadaje mu znak skrótowy, który może być używany w określonych sytuacjach w zastępstwie pełnej nazwy lenna.
3. Lenna lenników, którzy w ciągu dwóch tygodniu od wyznaczenia przez Lwa Wolnogradu wątku-miejsca przeprowadzenia spisu, zostaną po tym czasie zabezpieczone przez Administrację Lwa Wolnogradu na okres dwóch miesięcy, w czasie których Lew Wolnogradu podejmie próby skontaktowania się ze wspomnianymi lennikami w celu poinformowania ich o konieczności wzięcia udziału w spisie. Po tym czasie Lew Wolnogradu zwróci się do Prezydenta Republiki Bialeńskiej z wnioskiem o likwidację tych lenn, które nie zostały spisane, a które posiadają dział na forum Republiki Bialeńskiej.

Art. 3.
1. Dane na temat spisanych lenn, a także wszystkich wolnych miast Rzeszy Bialeńskiej zostaną umieszczone w Rejestrze Lenn i Wolnych Miast Rzeszy Bialeńskiej, zwanym dalej Rejestrem.
2. Rejestr prowadzony jest przez Lwa Wolnogradu, do zadań którego należą w szczególności: bieżąca aktualizacja danych dotyczących poszczególnych lenn oraz wprowadzanie i bieżąca aktualizacja danych dotyczących wolnych miast Rzeszy Bialeńskiej.
3. Dane dotyczące lenn, które zostaną utworzone w przyszłości będą automatycznie uwzględniane w Rejestrze. W tym celu Lew Wolnogradu może zażądać od lennika podania danych, o których mowa jest w art. 2. pkt. 1.

Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WLK. KN. MF, BAR. JA., OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#15
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 1 grudnia 2019 roku

o przekazaniu nieruchomości

Art. 1.
Stwierdzam, że "Wielki Sobór Pański św. Piotra w Wolnogradzie", znajdujący się w Wolnogradzie, na terenie dzielnicy "Stary Wolnograd" przy placu Soborowym 1, w związku z zakończeniem działalności przez związek religijny "Apostolski Kościół Bialenii" stał się własnością niczyją.

Art. 2.
1. W związku z zapotrzebowaniem postanawiam przekazać nieruchomość, o której mowa w art. 1., na własność związku religijnego "Kościół Osteryjski na Wygnaniu" z przeznaczeniem na obiekt użytku religijnego.
2. Zobowiązuję "Kościół Osteryjski na Wygnaniu" do nieodpłatnego i nieograniczonego udostępniania nieruchomości na potrzeby: władz Republiki Bialeńskiej oraz Rzeszy Bialeńskiej, naukowców, a także turystów z poszanowaniem jej religijnego charakteru.

Art. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WLK. KN. MF, BAR. JA., OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości