• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Traktat o RPN
#1
Cytat:Traktat o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej

Wysokie Układające się Strony,
potwierdzając ponownie swoje dążenia do stworzenia platformy współpracy multilateralnej na Nordacie, opartego na udziale w nim wszystkich państw nordackich, niezależnie od ich ustroju społecznego i państwowego, co pozwoliłoby połączyć ich wysiłki w interesie rozwoju Kontynentu Północnego,
w interesie dalszego zacieśniania i rozwoju współpracy, przyjaźni i pomocy wzajemnej zgodnie z zasadami poszanowania niezawisłości i suwerenności państw, a także nieingerencji w ich sprawy wewnętrzne, 
postanowiły zawrzeć niniejszy traktat. 

Artykuł 1. 
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się powstrzymywać się w swych stosunkach międzynarodowych od użycia siły lub groźby jej użycia i załatwiać swoje spory międzynarodowe przy pomocy pokojowych środków.

Artykuł 2.
Wysokie Układające się Strony oświadczają swoją gotowość uczestniczenia w duchu szczerej współpracy we wszystkich poczynaniach międzynarodowych zmierzających do zapewnienia pokoju, przyjaźni i rozwoju na Nordacie.

Artykuł 3.
Wysokie Układające się Strony będą konsultować się ze sobą we wszystkich ważnych sprawach międzynarodowych dotyczących ich wspólnych interesów.

Artykuł 4. 
W przypadku napaści zbrojnej na Nordacie na jedno lub kilka Państw Stron Traktatu, dokonanej przez jakiekolwiek państwo lub grupę państw, każde Państwo Strona Traktatu udzieli państwu lub państwom będącym ofiarami agresji natychmiastowej pomocy.

Artykuł 5.
Wysokie Układające się Strony oświadczają, że będą brać w duchu przyjaźni i współpracy udział w działaniach zmierzających do dalszego rozwoju i zacieśnienia między nimi więzi kulturalnych i ekonomicznych. 

Artykuł 6.
Traktat niniejszy otwarty jest dla przystąpienia państw, które wyrażą gotowość przyczyniania się, poprzez udział w niniejszym Traktacie, do połączenia wysiłku miłujących pokój państw w celu zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju państw Kontynentu Północnego. Artykuł 7.  
Wysokie Układające się Strony porozumiały się w sprawie utworzenia Rady Państw Nordaty, w skład której wejdzie po jednym przedstawicielu każdego Państwa Strony Traktatu.

Artykuł 8.
1. Rada Państw Nordaty spośród swoich członków lub innych obywateli Państw Stron Traktatu jednogłośnie wybierać będzie organ wykonawczy w postaci Sekretarza Generalnego Rady Państw Nordaty.
2. Kadencja Sekretarza Generalnego trwa trzy miesiące i może zostać skrócona wskutek dymisji lub odwołania przez Radę Państw Nordaty większością zwykłą. 

 
Artykuł 9.
Państwem Stroną Traktatu może zostać każda zbiorowość, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) uznaje się za mikronację;
2) jej stolica oraz większa część terytorium znajduje się na terenie Kontynentu Północnego;
3) posiada suwerenne władze;
4) posiada forum lub listę dyskusyjną;
5) posiada mieszkańców uznających się za zamieszkujących obszar na którym działa dane państwo;
6) całkowicie wyrzeka się zjawiska kloningu;
7) przestrzega zakaz stosowania przemocy lub groźby jej użycia we wzajemnych relacjach z którymkolwiek Państwem Stroną Traktatu.

Artykuł 10.
Państwami Założycielskimi Rady Państw Nordaty w momencie ratyfikacji niniejszego Traktatu staną się Republika Bialeńska i Federacja Nordacka.

Artykuł 11. 
O przyjęciu następnych Państw Stron Traktatu decydować będzie jednogłośnie Rada Państw Nordaty.

Artykuł 12. 
Każde Państwo Strona Traktatu może go wypowiedzieć. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc po upływie miesiąca od dnia notyfikacji wypowiedzenia traktatu Sekretarzowi Generalnemu.

Artykuł 13.
Traktat wchodzi w życie z chwilą ratyfikacji przez Wysokie Układające się Strony.

/-/ Kaspar Waksman, Prezydent Federacji Nordackiej
/-/ Andrzej Swarzewski, Prezydent Republiki Bialeńskiej
Panie Przewodniczący,
Wysoka Izbo,
Wspólnie z Prezydentem Waksmanem stwierdziliśmy, że warto ruszyć z Radą Państw Nordaty choćby w dwójkę. W przyszłości Traktat będzie mógł zostać poszerzony o kolejne państwa. Liczę na udział Brodrii, obie strony wojny domowej deklarują chęć współpracy. Rada będzie czekać na poukładanie spraw wewnętrznych. Nordata potrzebuje stabilnej Brodrii. Oby zamachy stanu i rewolucje nie powtarzały się nigdy więcej.

Tym razem zarządzam tylko trzydniową debatę. Traktat z Federacją Nordacką nie jest niczym kontrowersyjnym, to stabilny i aktywny kraj, który ma z nami zbieżne cele.
#2
Panie Przewodniczący,
Wysoka Izbo!
Wszystkimi wstrząsnęła dziś wieść o nieprawidłowościach wyborczych w Federacji Nordackiej. Prezydent Waksman stracił urząd. Na szczęście tymczasowo pełniący obowiązki głowy państwa Kamiljan Harlin, jak i inni przedstawiciele elit politycznych Federacji z którymi udało mi się nawiązać kontakt, zapewnili mnie o chęci kontynuowania współpracy. Dlatego też kryzys rządowi w Federacji w żaden sposób nie przełoży się na kwestię powołania Rady Państw Nordaty. Jest to kwestia wewnętrzna naszego partnera w którą nie będziemy ingerować. Monitoruję sytuację i wszystko wskazuje na to, że FN da sobie radę.
Wobec tego podtrzymuję wniosek o ratyfikację umowy.
#3
Nikt nie zdecydował się na wypowiedź w ustalonym czasie, więc przechodzimy do głosowania bez debaty. Głosowanie również potrwa 3 dni.
#4
ZA.
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#5
Za
Ajatollah Ali ibn Abi Talib
#6
Akrypa kazał przekazać, że się wstrzymuje.
#7
za
#8
ZA
#9
Parlament wyraził zgodę na ratyfikację Traktatu przy 4 głosach ZA i jednym wstrzymującym.
Wkrótce pierwszy szczyt. Smile
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości