• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projekt ustawy o SZ RB.
#1
Panie Prezydencie, Panowie Posłowie...

Z chwilą podporządkowania Bialenii Księstwu Sarmacji wydano akt prawny, który powodował utratę mocy prawnej wielu aktów prawnych naszego kraju. Między innymi moc utraciła ustawa o Siłach Zbrojnych RB, a podczas fukcjonowania Bialenii jako kraju podległego Sarmacji nowy akt prawny nie powstał i jak można było zauważyć żadnych działań w zakresie SZ RB nie podejmowano.

Mamy więc sytuację, w której SZ RB fizycznie istnieją (są zachowane, nigdy ich zresztą nie rozwiązano), ale nie istnieje żadem akt prawny regulujący ich funkcjonowanie. Przedstawiam więc Parlamentowi projekt ustawy o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Zasadniczo jest to nasza "stara ustawa", w której naniosłem tylko drobne poprawki redakcyjne oraz odtworzyłem "zaginione w mroku dziejów" załączniki. Przyjęcie ustawy jest konieczne do prowadzenia dalszych prac na przywróceniem Republice jej Sił Zbrojnych i podejmowanie jakichkolwiek decyzji w tej materii... Niby zostałem na forum KS przez ówczesnego Prezydenta powołany na stanowisko Dowódcy SZ RB, ale ani SZ RB tam nie funkcjonowały, ani nie funkcjonował akt prawny regulujący ich ewentualne funkcjonowanie.Cytat:PROJEKT USTAWY O SIŁACH ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ I SŁUŻBIE WOJSKOWEJ

.... marca 2019Artykuł 1.

Armia Bialenii nosi nazwę Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej.


Artykuł 2.

1. Organem dowódczym SZ RB jest Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

2.  Dowódcą SZ RB jest Marszałek Bialenii - mianowany na ten stopień przez Prezydenta i pozostający w tym stopniu na czas pełnienia obowiązków Dowódcy SZ RB.

3. Dowódca Sił Zbrojnych jest powoływany w skład każdego rządu Republiki Bialeńskiej i jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki obronnej państwa oraz posiada rangę i kompetencje odpowiadające ministrowi.

4. Dowódca SZ RB podlega bezpośrednio Prezydentowi Republiki, który jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.

5. Dowódca SZ RB ma możliwość powołania swego zastępcy. Zastępca Dowódcy SZ RB musi posiadać stopień generalski, bądź admiralski.


Artykuł 3.

Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej składają się z:

a/ Wojsk Lądowych.

b/ Sił Powietrznych.

c/ Marynarki Wojennej.


Artykuł 4.

1. Organami dowódczymi rodzajów sił zbrojnych są:

a/ dla Wojsk Lądowych - Dowództwo Wojsk Lądowych (DWL). Na czele DWL stoi Dowódca Wojsk Lądowych powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca WL musi posiadać stopień generalski.

b/ dla Sił Powietrznych - Dowództwo Sił Powietrznych (DSP). Na czele DSP stoi Dowódca Sił Powietrznych powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca SP musi posiadać stopień generalski.

c/ dla Marynarki Wojennej - Dowództwo Marynarki Wojennej (DMW). Na czele DMW stoi Dowódca Marynarki Wojennej powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca MW musi posiadać stopień admiralski.

2. Jeżeli nie ma wybranego dowódcy rodzaju sił zbrojnych, to jego obowiązki pełni Dowódca SZ RB.


Artykuł 5.

1. Godłem Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest uproszczone godło państwowe, które pozbawione jest szarfy z napisem "Bialenia".

2. Flagą Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej jest prostokątna (w proporcjach 3 do 2) zielona flaga z umieszczonym na niej godłem Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej oraz dwoma poziomymi pasami w kolorze białym i czarnym.

3.  Flagą Wojsk Lądowych jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło SZ RB, a na dolnym dwa skrzyżowane miecze w kolorze biało-czarnym.

4. Flagą Sił Powietrznych jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło SZ RB, a na dolnym znak rozpoznawczy Sił Powietrznych RB.

5. Flagą Marynarki Wojennej jest prostokątna flaga podzielona czarnym pasem na dwa trójkąty prostokątne - górny o barwie zielonej, dolny o barwie białej. Na górnym trójkącie umieszczone jest godło SZ RB, a na dolnym kotwica w kolorze czarnym.

6. Flaga Marynarki Wojennej pełni również rolę Bandery Wojennej na okrętach Sił Zbrojnych RB.

7.  Znakiem rozpoznawczym statków powietrznych Sił Zbrojnych jest zielono-biały odwrócony pięciokąt.

a)  Znaki rozpoznawcze na statkach powietrznych mogą występować w odmianach o zmniejszonej widzialności - w takim przypadku kolory (zielony i biały) są zastąpione odcieniami szarości.

b) Znak odwróconego pięciokąta może być umieszczony również na pojazdach Sił Zbrojnych RB.

8. Wygląd Flag, godła i znaku rozpoznawczego przedstawia Załącznik nr 1.


Artykuł 6.

1. Jednostce organizacyjnej Sił Zbrojnych RB może zostać nadany sztandar.

2. Sztandar jest nadawany przez Dowódcę Sił Zbrojnych RB, a wręczany przez Prezydenta lub wyznaczonego przez niego członka rządu.

3. Wygląd sztandaru jest akceptowany przez Dowódcę Sił Zbrojnych, a informacja o jego nadaniu jest umieszczana w rozkazie Dowódcy Sił Zbrojnych.


Artykuł 7.

1. Żołnierzem Republiki Bialeńskiej może być osoba posiadająca obywatelstwo bialeńskie, mająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej.

2.  Żołnierzem w Siłach Zbrojnych RB może zostać również osoba nie będąca obywatelem bialeńskim, po uzyskaniu zgody Dowódcy Sił Zbrojnych RB.

3.  Obywatele Republiki Bialeńskiej mogą podejmować służbę w siłach zbrojnych innych państw po uzyskaniu na to zgody Dowódcy Sił Zbrojnych RB.


Artykuł 8.

Służba wojskowa może być pełniona w następujących formach:

a)  Służba zawodowa;

b)  Służba niezawodowa.


Artykuł 9.

1. Służba zawodowa pełniona jest ochotniczo.

2. Do zawodowej służby wojskowej powołuje rozkazem Dowódca Sił Zbrojnych RB na wniosek zainteresowanego.

3. Zwolnienia z zawodowej służby dokonuje rozkazem Dowódca Sił Zbrojnych RB na wniosek zainteresowanego lub na mocy własnej decyzji.

Artykuł 10.

1. Służba niezawodowa może być pełniona ochotniczo lub obowiązkowo.

2. Obowiązkowe powołanie do służby wojskowej może nastąpić tylko w przypadku stanów zagrożenia państwa, ogłoszenia mobilizacji lub w razie wojny.

3. Do służby wojskowej powołuje rozkazem Dowódca Sił Zbrojnych RB, który również rozkazem dokonuje zwolnienia z takiej służby.

Artykuł 11.

1. Żołnierz Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej może pozostawać:

a) w służbie czynnej;

b) w rezerwie;

c) w stanie nieczynnym;

d) w stanie spoczynku.

2. Żołnierz służby czynnej wykonuje obowiązki służbowe na wyznaczonym rozkazem stanowisku służbowym i pozostaje w dyspozycji swoich przełożonych wykonując ich rozkazy i polecenia przez cały czas odbywania tej służby.

3. Żołnierz rezerwy to osoba zwolniona ze służby wojskowej, ale pozostająca w dyspozycji Sił Zbrojnych, które mogą go powołać ponownie do służby na jej wniosek lub w przypadkach stanów zagrożenia, mobilizacji i wojny na mocy decyzji Dowódcy Sił Zbrojnych.

4. Żołnierz w stanie nieczynnym to żołnierz, które ze względu na pełnione polityczne funkcje zostaje zwolniony czasowo z wykonywania obowiązków służbowych oraz przez ten czas nie podlega Dowódcy Sił Zbrojnych, ale może na poprzednie lub inne stanowisko powrócić po ustaniu przyczyn powodujący przesunięcie w stan nieczynny z zachowaniem wszystkich wcześniej nabytych uprawnień i stopnia wojskowego.

5. Żołnierz w stanie spoczynku to osoba, która odbywała służbę w Siłach Zbrojnych RB, ale po jej zakończeniu z różnych przyczyn (np. ubycia z kraju) nie pozostaje już w dyspozycji Sił Zbrojnych. W przypadku powrotu i chę


ci ponownego przyjęcia do służby wojskowej procedura powołania musi być przeprowadzona od początku, ale dopuszcza się przyjęcie takiego żołnierza z zachowaniem jego dawnego stopnia wojskowego przyznanego na stałe.

Artykuł 12.

1. W Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie marszałków:

a) Marszałek

b) Marszałek Wielki

2. W Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie wojskowe:

- Szeregowi -

a)  Szeregowy

b)  Starszy szeregowy

c)  Specjalista

- Podoficerowie -

d) Kapral

e) Starszy kapral

f) Sierżant

g) Starszy sierżant

h) Sierżant sztabowy

i) Starszy sierżant sztabowy

- Oficerowie -

j)  Podporucznik

k) Porucznik

l) Kapitan

m) Major

n) Podpułkownik

o) Pułkownik

- Generałowie -

p) Generał brygady

r) Generał dywizji

s) Generał broni

3. W Marynarce Wojennej Republiki Bialeńskiej wprowadza się następujące stopnie wojskowe:

- Marynarze -

a) Marynarz

b) Starszy marynarz

c) Specjalista

- Podoficerowie -

d) Mat

e) Starszy mat

f) Bosman

g) Starszy bosman

h) Bosman sztabowy

i) Starszy bosman sztabowy

- Oficerowie -

j) Podporucznik

k) Porucznik

l) Kapitan

m) Komandor podporucznik

n) Komandor porucznik

o) Komandor

- Admirałowie -

p) Kontradmirał

r) Wiceadmirał

s) Admirał

4.  Wizerunek stopni wojskowych przedstawiają Załączniki nr 2 i 3.

Artykuł 13.

1. Uprawnieni do mianowania na stopnie wojskowe są:

a/ na stopień Marszałka i Marszałka Wielkiego - Prezydent Republiki;

b/ na stopnie generalskie - Dowódcy Sił Zbrojnych za zgodą Prezydenta Republiki;

c/ na stopnie oficerskie - Dowódca Sił Zbrojnych;

d/ na pozostałe stopnie - Dowódca Sił Zbrojnych lub dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych w odniesieniu do podległych im żołnierzy.

2. Stopnie wojskowe są przyznawane na czas pełnienia obowiązków służbowych, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego rozkazem Dowódcy Sił Zbrojnych.

3. W przypadku zwolnienia żołnierza do rezerwy lub w stan spoczynku Dowódca Sił Zbrojnych określa stopień wojskowy żołnierza przyznawany na stałe, za wyjątkiem stopnia marszałka, który jest przyznawany tylko na czas pełnienia obowiązków Dowódcy Sił Zbrojnych.

4.  W przypadku pozostawienia po odejściu ze służby stopni generalskich i admiralskich na stałe wymagana jest zgoda Prezydenta.

5. Stopień Marszałka Wielkiego jest przyznawany jako stopień stały i może być nadany również pośmiertnie.

6. Dowódca Sił Zbrojnych może w uzasadnionych przypadkach pozbawić żołnierza stopnia wojskowego lub obniżyć mu stopień stały.


Artykuł 14.

Dowódca Sił Zbrojnych określa w drodze rozkazu lub innych dokumentów wojskowych:

a) szczegóły organizacyjne SZ RB;

b) obowiązki osób funkcyjnych wynikające z zajmowanego stanowiska;

c) szczegółowe zasady pełnienie służby wojskowej;

d) inne kwestie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sił Zbrojnych;


Artykuł 15.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


Załącznik nr 1
- https://naforum.zapodaj.net/34d5735a0dda.jpg.html

Załącznik nr 2
- https://naforum.zapodaj.net/1b48336b9233.png.html

Załącznik nr 3
- https://naforum.zapodaj.net/ba19028ce816.png.html

Proszę o możliwie krótki czas debaty i sprawne głosowanie... w zasadzie niczego nie zmieniamy, a tylko przywracamy akt prawny z czasów poprzedniej niepodległości naszego kraju.

PS. Zapewne w związku z tym, że Forum jest z w fazie budowy nie funkcjonują załączniki - wstawiłem je więc przez zewnętrzny hosting... poprawi się to gdy będziemy już normalnie funkcjonowali informatycznie. Ale wydaje mi się, że dla celów działań parlamentarnych na razie wystarczy tak jak jest.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#2
Z tego co wiem, to ustawa o SZ RB nie została uchylona, po prostu nie przeniesiono ją do sarmackiego systemu (jak wielu innych).
#3
Cytat:Z tego co wiem, to ustawa o SZ RB nie została uchylona, po prostu nie przeniesiono ją do sarmackiego systemu (jak wielu innych).

Nie wiem... coś tam czytałem o utracie mocy aktów prawnych za wyjątkiem wymienionych i nie znalazłem tam tej ustawy. Obawiam się, że nie ma teraz jak tego sprawdzić i dojść do ładu. Te wrzucone do sarmackiego systemu można skopiować i uznać za obowiązujące, ale z innymi jest problem.

Dlatego moim zdaniem należało by część aktów prawnych po prostu przyjąć jeszcze raz - aby potem nie było wątpliwości. No chyba, że jako Prezydent stwierdzisz jakie akty prawne z poprzedniej niepodległości RB obowiązują. Tyle, ze wtedy mogą być wątpliwości, czy możesz tak postąpić, skoro ówczesny prezydent zrobił tak, a nie inaczej.

Sytuacja zacznie trochę przypominać tą z chwili powstania ZSRR (1922)... ogłosili tylko jakie akty prawne po Rosji przyjmują, ale potem było sporo wątpliwości bo część wymagała innego sposobu wypowiedzenia. I był bajzel przez kolejne dziesięciolecia - nie było wiadomo co faktycznie obowiązuje, a co nie - zdaje się, że dopiero w latach 70-tych definitywnie zakończyli prostowanie tego wszystkiego.

Dlatego jestem zdania, że niektóre akty prawne - które nie zostały przeniesione do Sarmacji, co do których jest wątpliwość czy obowiązują czy nie trzeba po prostu przegłosować i przyjąć jeszcze raz.

A jeżeli są wątpliwości to można dodać art. 16


Cytat:Artykuł 16.

Jednocześnie tracą moc wszelkie wcześniejsze ustawy dotyczące SZ RB.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#4
Proponuję rozpocząć pracę nad tą ustawą. Będziemy mieli pewność i konkretny akt prawny.
/-/Thomas von Lisendorff - Dostojewski
Prezes Zielonego Świtu 
Admirał MW SZ RB 
Prezes BZS
#5
W porządku, rozpoczynamy debatę. Proponuję najkrótszy możliwy czas trwania, czyli 1 dzień. Jeśli będzie potrzeba, to proszę zawnioskować o wydłużenie.
#6
Rozpoczynamy głosowanie.
#7
ZA.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#8
za
#9
Proszę posła Lissendorfa o oddanie głosu. Jeśli nie odda głosu, to głosowanie zakończy się 29 marca o 21:00.
#10
Projekt został przyjęty. Oddano 2 głosy za, 1 poseł nie głosował.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości