• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projekt ustawy o gwardiach regionów
#1
Cytat:Projekt ustawy o gwardiach regionów


Artykuł 1.

Regiony Republiki Bialeńskiej czyli Rzesza Bialeńska, Dżamahirija Bialeńska oraz Departament Wysp Przyjaźni mają prawo do utworzenia gwardii.

Artykuł 2.

Gwardie są uzbrojonymi formacjami, które na terenach regionów mogą pełnić funkcje wojskowe, policyjne i reprezentacyjne.

Artykuł 3.

1. Dowódcą Gwardii Rzeszy Bialeńskiej jest Lew Wolnogradu.

2. Dowódcą Gwardii Dżamahiriji jest Burmistrz Bengazi.


3. Dowódcą Gwardii Departamentu Wysp Przyjaźni jest Gubernator.

4. Władze regionów mogą wyznaczyć inną osobę do kierowania gwardią.

Artykuł 4.

Struktury, nazewnictwo, wizerunek i oznakowanie gwardii regionów tworzone są całkowicie dowolnie przez władze regionów.

Artykuł 5.

1. Gwardia Rzeszy składa się z elementu centralnego oraz kontyngentów wystawianych przez lenników posiadających swoje gwardie lenne.

2. Element centralny Gwardii Rzeszy może liczyć 15000 ludzi.

3. Uprawnienia do posiadania sprzętu przez element centralny określa Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, przy czym nie mogą one być niższe niż uprawnienia przysługujące Katechtonowi lub jego odpowiednikowi - zgodnie z ustawą o gwardiach lennych.

4. Lennicy, którzy wystawiają kontyngenty do Gwardii Rzeszy mają prawo do zwiększenia swoich gwardii o 20%, a uprawnienia dotyczące sprzętu dla tych kontyngentów są zgodne z ustawą o gwardiach lennych i podniesione o jeden poziom w stosunku do posiadanego tytułu.

Artykuł 6.

1. Liczebność Gwardii Dżamahiriji jest sumą uprawnień jej mieszkańców - zgodnych z ustawą o gwardiach lennych i jest zwiększona o 15000 ludzi.

2. Uprawnienia sprzętowe Gwardii Dżamahiriji są zgodne z ustawą o gwardiach lennych na poziomie mieszkańca Dżamahiriji, który posiada najwyższy tytuł.

3. Uprawnienia do posiadania sprzętu przez dodatkowy, 15-tysięczny element Gwardii Dżamahiriji określa Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, przy czym nie mogą one być niższe niż uprawnienia przysługujące Katechtonowi lub jego odpowiednikowi - zgodnie z ustawą o gwardiach lennych.


Artykuł 7.

1. Liczebność Gwardii Departamentu Wysp Przyjaźni jest sumą uprawnień jego mieszkańców - zgodnych z ustawą o gwardiach lennych i jest zwiększona o 15000 ludzi.

2. Uprawnienia sprzętowe Gwardii Departamentu Wysp Przyjaźni są zgodne z ustawą o gwardiach lennych na poziomie mieszkańca Wysp Przyjaźni, który posiada najwyższy tytuł.

3. Uprawnienia do posiadania sprzętu przez dodatkowy, 15-tysięczny element Gwardii Departamentu Wysp Przyjaźni określa Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, przy czym nie mogą one być niższe niż uprawnienia przysługujące Katechtonowi lub jego odpowiednikowi - zgodnie z ustawą o gwardiach lennych.


Artykuł 8.

Nadzór nad przestrzeganiem ustaleń ustawowych dotyczących kształtowania i działania gwardii regionów sprawuje Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.


Artykuł 9.

1. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach tworzenie gwardii regionów o liczebności i uzbrojeniu większym niż przewidują to artykuły 5 i 6 na mocy indywidualnie rozpatrywanych wniosków.

2. Decyzję taką wydaje Prezydent Republiki Bialeńskiej po uzyskaniu pozytywnej opinii Dowódcy Sił Zbrojnych.

Artykuł 10.

1. Gwardia Rzeszy może całkowicie swobodnie operować na terenie Rzeszy Bialeńskiej.

2. Gwardia Dżamahiriji może całkowicie swobodnie operować na terenie Dżamahiriji Bialeńskiej.


3. Gwardia Departamentu Wysp Przyjaźni może całkowicie swobodnie operować na terenie Departamentu Wysp Przyjaźni.

4. Za te tereny uznaje się teren lądu przynależnego do Rzeszy, Dżamahiriji i Departamentu Wysp Przyjaźni oraz wody przybrzeżne przylegające do morskiej granicy tych regionów.

5. Przemieszczanie się elementów gwardii regionów na teren innego regionu wymaga zgody władz regionu, na którego teren udaje się gwardia innego regionu oraz powiadomienia o tym fakcie Dowódcy Sił Zbrojnych.

6. Gwardie regionów nie mogą w żaden sposób utrudniać przemieszczania się i działania Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.


Artykuł 11.

W przypadku ogłoszenia stanu wyjątkowego lub wojny gwardie regionów zostają podporządkowane Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej z zachowaniem swojego wewnętrznego dowództwa i struktur organizacyjnych.

Artykuł 12.

W przypadku nieprzestrzegania zapisów ustawy, stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa  – gwardia regionu może zostać rozwiązana samodzielną decyzją Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub na wniosek Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 13.

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


2. Jednocześnie traci moc ustawa z 27 lipca 2019 o Gwardiach Rzeszy i Dżamahiriji Bialeńskiej.

W związku ze zmianami na naszej mapie politycznej i utworzeniem trzeciego regionu przestawiam projekt ustawy o gwardiach regionów. W zasadzie można by to przeprowadzić również za pomocą ustawy o zmianie ustawy dotychczasowej, ale ponieważ zmianie i tak musi ulec nazwa ustawy to moim zdaniem należy to jednak przeprowadzić w tej sposób czyli przyjmując nową ustawę, a poprzednia ustawa straci moc.

Zakres zmian poza zmianami nazewniczymi jest w sumie niewielki. Żadnym zmianom nie ulegają zapisy dotyczące uprawnień Gwardii Rzeszy i Gwardii Dżamahiriji, dodałem tylko uprawnienia do utworzenia Gwardii Departamentu Wysp Przyjaźni, które są analogiczne do ustalonych dla Gwardii Dżamahirji (bo Gwardia Rzeszy z racji odmiennego charakteru regionu ma je na nieco innych zasadach).

Otwieram debatę, która potrwa 4 dni, ale przedłużę ją jeśli będzie zainteresowanie dyskusją oraz zrobię to tak czy inaczej jeżeli do zakończenia debaty nie zostanie uzupełniony skład Parlamentu.

Udzielam głosu w Parlamencie przywódcom regionów czyli w zasadzie Łukaszowi Filexowi, bo Ali jest posłem, a Andrzej (pełniący na chwilę obecną władzę w Rzeszy) może to robić jako Prezydent RB.

PS. Proszę zerknąć czy je popełniłem gdzieś błędu... pisałem to na wyjeździe to tabletu, który służy mi jako magazyn literatury do czytania w podróży, a więc w warunkach powiedzmy utrudnionych.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#2
Przeczytałem i nie mam zastrzeżeń. Dziś jestem wykończony, ale od weekendu będę miał więcej czasu i postaram się wykorzystać okres mojego wikariatu oraz II Sesję Sejmu Rzeszy na stworzenie podwalin organizacyjnych pod Gwardię Rzeszy.
#3
Co do Gwardii Rzeszy to nie naciskałem bo wiedziałem o realiozie Ametysta... No, ale skoro zwołujesz sejm to się na nim za to zabierzemy, bo parę rzeczy mam już do zatwierdzenia.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#4
Również nie mam zastrzeżeń.
#5
Nie zgłaszam żadnych uwag. Myślę, że można by w sumie skrócić debatę.
Mąż Świętojebliwy
Zbawca Bialenii jedyny prawdziwy
#6
Można, ale po prostu czekam na uzupełnienie składu Parlamentu.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#7
Informuję, że wobec powszechnej akceptacji proponowanej ustaw i brakiem dyskusji w temacie - skracam debatę i ogłaszam rozpoczęcie głosowania.

Oddaję głos ZA.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#8
za
#9
Za.
Mąż Świętojebliwy
Zbawca Bialenii jedyny prawdziwy
#10
Za
Ajatollah Ali ibn Abi Talib
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości