• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ratyfikacja traktatu z Magnifikatem
#11
Dyskusja najwyraźniej wygasła, a jedyna dotychczas wyrażona wątpliwość została rozwiązana za zgoda obu układających się stron. Skracam więc debatę i przystępujemy do głosowania nad ratyfikacją umowy międzynarodowej, której aktualną treść umieściłem poniżej.


UMOWA
Między Ludową Republiką Magnifikatu, a Republiką Bialeńską o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych,

Pragnąc popierać rozwój przyjacielskich relacji i współpracę ustalamy co następuje:

ART. 1
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.
ART. 2
Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie odpowiednio Ambasadora Ludowej Republiki Magnifikatu w Republice Bialeńskiej, oraz Ambasadora Republiki Bialeńskiej w Ludowej Republice Magnifikatu.
ART. 3
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.
ART. 4
Teren ambasady leżącej w państwie przyjmującym należy do państwa wysyłającego.
ART. 5
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terytorium państwa przyjmującego, ambasador:
(1) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
(3) korzysta z swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na państwowych kanałach komunikacji;
(5) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2.
ART. 6
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.
ART. 7
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego przed publicznym uznaniem za persona non grata.
ART. 8
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.
ART. 9
1.Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie.
ART. 10
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.
ART. 4
1. Jeśli jedna ze Stron pragnie zmiany treści niniejszej Umowy, następuje to za zgodą drugiej Strony,
2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem publikacji.
 
(-) Prezydent Ludowej Republiki Magnifikatu Tarsycjusz Operar
(-) Prezydent Republiki Bialeńskiej Andrzej Swarzewski

Głosowanie potrwa 3 doby lub do oddania głosów przez wszystkich posłów.

Oddaję głos ZA.
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#12
ZA
Ajatollah Ali ibn Abi Talib
#13
Teraz, oczywiście, z przyjemnością głosuję za ratyfikacją.
Persona non grata w Księstwie Sieny i quasi-persona non grata w Konsulacie Sclavinii, Mister Bialenii roku 2018

#14
za
#15
Wszyscy posłowie oddali głosy.

Oddano 4 głosy ZA.

Stwierdzam, że Parlament ratyfikował przedstawioną umowę międzynarodową.
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Tarsycjusz Operar
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości