• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Formowanie Żandarmerii Rzeszy
#1
Ronon zasugerował stworzenie osobnego wątku, w którym omawiać będziemy kwestię utworzenia Żandarmerii. Wątek ogólny ("Narada organizacyjna") przeznaczony będzie na sprawy pozostałe ze szczególnym uwzględnieniem formowania jednostek liniowych.

Siadłem do spisywania rozkazu o powołaniu Żandarmerii i póki co wyszło mi coś takiego:


Cytat:Art. 1.
1. Niniejszym powołuję do życia Żandarmerię Rzeszy, zwaną dalej Żandarmerią - formację wchodzącą w skład Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, złożoną z jednostek elementu centralnego oraz wybranych oddziałów i pododdziałów pochodzących z kontyngentów dostarczonych przez lenników.
2. Żandarmeria podlegać będzie bezpośrednio Najwyższemu Dowódcy Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. W wyjątkowych przypadkach Najwyższy Dowódca powoła podległego sobie Dowódcę Żandarmerii na prawach dowódcy jednostki elementu centralnego.
3. Żandarmeria działać będzie na terenie całej Rzeszy Bialeńskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów niechodzących w skład żadnego wolnego miasta lub lenna, a także tych wolnych miast, które nie posiadają własnych Milicji oraz innych formacji porządkowych.

Art. 2.
1. Żandarmeria jest formacją o charakterze wojskowo-policyjnym. Do jej zasadniczych zadań należą: ochrona granic Rzeszy Bialeńskiej i obszarów pogranicznych, egzekwowanie prawa, działania o charakterze porządkowym, służba patrolowa, walka z przestępczością zorganizowaną, ochrona bezpieczeństwa ludności cywilnej, pomoc lennikom oraz władzom wolnych miast w zakresie bezpieczeństwa i walki z przestępczością, jeżeli zajdzie taka potrzeba, a także udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych.
2. W razie potrzeby Żandarmeria wykonuje inne zadania powierzone jej przez Najwyższego Dowódcę.
3. Żandarmeria ściśle współdziała zarówno z innymi jednostkami Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, jak i z Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej, innymi organami państwa, a także z Milicjami wolnych miast oraz gwardiami lennymi ze szczególnym uwzględnieniem tych ich elementów, ktorych zdania pokrywają się z zadaniami Gwardii Rzeszy.

Art. 3.
1. Jednostki elementu centralnego wchodzące w skład Żandarmerii powołuje Najwyższy Dowódca określając miejsce ich stacjonowania oraz, przynajmniej przybliżony, obszar działania. Podlegają one bezpośrednio Najwyższemu Dowódcy lub Dowódcy Żandarmerii. 
2. Oddziały i pododdziały wchodzące w skład kontyngentów wystawionych przez lenników w skład Żandarmerii powołuje Najwyższy Dowódca. O ile nie postanowi on inaczej zasadniczym ich miejscem stacjonowania i obszarem działania jest lenno, z którego pochodzą. Jednostki te podlegają rozkazom lennika, który w tym zakresie odpowiada bezpośrednio przed Najwyższym Dowódcą lub przed Dowódą Żandarmerii. W wyjątkowych przypadkach Najwyższy Dowódca może przekazać wspomniane jednostki pod dowództwo innego oficera Gwardii Rzeszy. Najwyższy Dowódca może też zażądać od lennika zmiany nazwy oddziału lub pododdziału w celu uwypuklenia przynależności do Żandarmerii
3. Jednostki elementu centralnego realizuj zadania, o których mowa jest w art. 3, na terenie całej Rzeszy Bialeńskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działania, zaś jednostki wchodzące w skład kontyngentów - przede wszystkim na terenie lenna.

Art. 4.
Wszelkie kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem Żandarmerii ustala i rozstrzyga Najwyższy Dowódca.

Art. 5.
Rozkaz wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#2
Szanowny Lwie... pozwól, że w najbliższy "długi weekend"  przedstawię ogólną ogranizację ŻR... oraz pomysł na jej funkcjonowanie jako formację policyjno-wojskową-służb kryzysowych.

Mam pomysł, ale potrzebuję "chwili" by go wyartykułować. Choć w sumie chyba nie ma sprzeczności w proponowanym akcie prawnym.

Jedyne co nie pasuje to fakt, że widziałbym ŻR również jako elementy lenne... ale o tym może jutro. Wytrzymasz?
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#3
I tak nie będzie mnie tu do poniedziałku.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#4
To zaczekamy generalnie do zmartwychwstania Ronona z realiozy, ale w sumie punkt 2 art. 3 zakłada właśnie takie rozwiązanie.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#5
Generalnie mój pomysł jest taki:

Żandarmeria Rzeszy jako formacja wojskowo-policyjna, z dodatkiem elementów "antykryzysowych".

Zadania zależne od miejsca i elementu ŻR.

1/ Ochrona granic Rzeszy czyli granic z DB, gdzie panuje chaos, zbrojne bandy, terroryzm i inne "komuchy". W tym przypadku oddziały działające jako straż graniczna... na różnym stopniu "militaryzacji"... od typowych formacji granicznych do takich, które patrolują granice "zwiększonego ryzyka", również śmigłowcami uzbrojonymi.

2/ Ochrona granic Rzeszy, ale na terenie lenn przylegających do DB.

3/ Ochrona granic morskich... oczywiście na na zasadzie okrętów patrolowych i lotnictwa itp. - bo tym zajmuje się Marynarka Wojenna i nasze Siły Powietrzne. Żandarmeria rzeszy będzie miała lekkie łodzie patrolowe i będzie patrolować bezpośrednio wybrzeże, zapobiegać działaniom przemytniczym itp.

4/ Działania policyjne... ale takie o wysokim zagrożeniu czyli byle złodziejstwem zajmują się lokalne policje, ale gdy w grę wchodzi przestępczość zbrojna to już domena Żandarmerii Rzeszy. Policje lokalne nie będą tworzyć formacji AT - te będą w składzie ŻR.

5/ Na rozległych terenach Anatolii, poza lennami i wolnymi miastami to w zasadzie prawo rzeszy będzie egzekwować Żandarmeria Rzeszy. W zasadzie będzie w tym przypadku formacja policyjną odpowiedzialną za porządek prawny w rejonie "niczyim".

6/ Żandarmeria stworzy też jednostki "działania kryzysowego" czyli działania w przypadku  klęsk żywiołowych - powstaną specjalne oddziały saperskie i chemiczne, które będą mogły skutecznie likwidować skutki katastrof naturalnych i przemysłowych.


Organizacja:

1/ Oczywiście powstanie Dowództwo ŻR w Wolnogradzie oraz dowództwo "rejonu Anatolia".

2/ Do ochrony granicy z DB powstaną specjalistyczne formacje graniczne - podległe dowództwu ŻR.

3/ Do zabezpieczenia granicy morskiej powstaną specjalistyczne formacje "wodne" - podległe dowództwom ŻR (Wyspa Bialeńska i Anatolia).

4/ Formacja "antykryzysowa" - podległa dowództwu ŻR (inżynieryjno-saperskie, chemiczne itp.)


Ponadto:

1/ Lennicy będą mogli utworzyć oddziały ŻR w lennach - na co dzień podległe właścicielowi lenna, w sytuacjach kryzysowych przechodzące pod dowództwo Lwa.

2/ Plenipotenci Wolnych Miast będą mogli tworzyć oddziały ŻR w tychże miastach.

I tutaj planuje pewną "promocję"... jako prezydent zwiększę liczebność Gwardii Rzeszy własnie o Żandarmerię Rzeszy - tak, aby ta formacja nie ograniczała możliwości wojskowych Gwardii Rzeszy, ale także by lennicy i plenipotenci mogli zarządzać oddziałami ŻR na swoich terenach, które nie ograniczałyby ilości ich gwardii. W sumie propozycja głownie dla lenników mających niskie możliwości tworzenia gwardii - bo mogą mieć pod swoimi rozkazami oddziały ŻR na swoim terenie , a tylko na czas "kryzysu" zarządzałby nimi Lew (lub wyznaczony przez niego dowódca ŻR).

Oznakowanie i umundurowanie ŻR byłoby jednolite (odmiennie od gwardii lennych), ale każdy oddział ma swoją nazwę uwidocznioną na emblemacie ŻR. Tak czy inaczej tworzenie oddziałów ŻR na zasadzie pełnej dobrowolności - jeśli lennik/plenipotent nie chce to może stworzyć własną i niezależną formację "milicji" w ramach swowej gwardii.

Dodatkowo Lew ma możliwość formowania oddziałów/garnizonów ŻR w większych miastach nie będących "Wolnymi Miastami" i "Miastami Lennymi"... oczywiście jeżeli dla takiego miasta znajdzie się gospodarz to przejmuje takowy oddział ŻR.

W sumie narracyjne służby w Rzeszy w taki sposób:

1/ Mamy oczywiście Policję Krajową - i moja propozycja jest taka było to coś w rodzaju FBI... formacja ogólnokrajowa, ale ograniczona liczebnie i zajmującą się tylko konkretnymi sprawami.

2/ Na terenie lenn i wolnych miast tworzy się policje lokalne... tutaj całkowita dowolność lennika/ plenipotenta.

3/ Policje takowe mogą być (dobra wola lennika/plenipotenta) wspierane przez oddziały ŻR, szczególnie w sytuacjach "ciężkich".

4/ Oprócz tego tworzymy inne służby w Rzeszy... straż pożarną, służby medyczne itd. - ale to już inna bajka, bo np. na takiej Anatolii należałoby rozwinąć w wysokim stopniu lotnicze pogotowie ratunkowe czy w ogóle "medycynę wysoko mobilną".

5/ Wszędzie tam, gdzie nie ma lokalnej policji prawo egzekwuje Żandarmeria Rzeszy - i pełni rolę takowej policji.

Osobiście widzę w tym pewną szansę na jakieś wspólne działanie... wiadomo - każdy z nas lubi coś innego, ja lubię tworzyć różniste "obrazki" i mogę się tym zająć, ktoś inny lubi narracyjne opisy, a jeszcze inny lubi symbolikę etc. Może jest to pomysł na próbę wspólnego działania w Rzeszy? To taki luźny pomysł, ale jest to moim zdaniem pomysł na jakąś wspólnotę w Rzeszy...
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#6
No w zasadzie mój projekt, po uwzględnieniu pewnych poprawek, mógłby odpowiadać Twojej wizji.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#7
Ametyst Faradobus napisał(a):No w zasadzie mój projekt, po uwzględnieniu pewnych poprawek, mógłby odpowiadać Twojej wizji.
Sprecyzuj poprawki... i bierzemy się za organizację ŻR.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#8
Cytat:Art. 1.
1. Niniejszym powołuję do życia Żandarmerię Rzeszy, zwaną dalej Żandarmerią - formację wchodzącą w skład Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, złożoną z jednostek elementu centralnego oraz wybranych oddziałów i pododdziałów pochodzących z kontyngentów dostarczonych przez lenników.
2. Żandarmeria podlegać będzie bezpośrednio Najwyższemu Dowódcy Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. W wyjątkowych przypadkach Najwyższy Dowódca powoła podległego sobie Dowódcę Żandarmerii na prawach dowódcy jednostki elementu centralnego.
3. Żandarmeria działać będzie na terenie całej Rzeszy Bialeńskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów niechodzących w skład żadnego wolnego miasta lub lenna, a także tych wolnych miast, które nie posiadają własnych Milicji oraz innych formacji porządkowych.

Art. 2.
1. Żandarmeria jest formacją o charakterze wojskowo-policyjnym. Do jej zasadniczych zadań należą: ochrona granic Rzeszy Bialeńskiej i obszarów pogranicznych, egzekwowanie prawa, działania o charakterze porządkowym, służba patrolowa, walka z przestępczością zorganizowaną, ochrona bezpieczeństwa ludności cywilnej, pomoc lennikom oraz władzom wolnych miast w zakresie bezpieczeństwa i walki z przestępczością, jeżeli zajdzie taka potrzeba, a także udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz katastrof przemysłowych.
2. W razie potrzeby Żandarmeria wykonuje inne zadania powierzone jej przez Najwyższego Dowódcę.
3. Żandarmeria ściśle współdziała zarówno z innymi jednostkami Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, jak i z Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej, innymi organami państwa, a także z Milicjami wolnych miast oraz gwardiami lennymi ze szczególnym uwzględnieniem tych ich elementów, ktorych zdania pokrywają się z zadaniami Gwardii Rzeszy.

Art. 3.
1. Jednostki elementu centralnego wchodzące w skład Żandarmerii powołuje Najwyższy Dowódca określając miejsce ich stacjonowania oraz, przynajmniej przybliżony, obszar działania. Podlegają one bezpośrednio Najwyższemu Dowódcy lub Dowódcy Żandarmerii. Ponadto Najwyższy Dowódca, na wniosek władz wolnego miasta, ma prawo powołać na jego terenie jednostkę Żandarmerii i uczynić jej dowódcą właściwy organ lub urzędnika miejskiego.
2. Oddziały i pododdziały wchodzące w skład kontyngentów wystawionych przez lenników w skład Żandarmerii powołuje Najwyższy Dowódca. O ile nie postanowi on inaczej zasadniczym ich miejscem stacjonowania i obszarem działania jest lenno, z którego pochodzą. Jednostki te podlegają rozkazom lennika, który w tym zakresie odpowiada bezpośrednio przed Najwyższym Dowódcą lub przed Dowódą Żandarmerii. W wyjątkowych przypadkach Najwyższy Dowódca może przekazać wspomniane jednostki pod dowództwo innego oficera Gwardii Rzeszy. Najwyższy Dowódca może też zażądać od lennika zmiany nazwy oddziału lub pododdziału w celu uwypuklenia przynależności do Żandarmerii
3. Jednostki elementu centralnego realizują zadania, o których mowa jest w art. 3, na terenie całej Rzeszy Bialeńskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działania, zaś jednostki wchodzące w skład kontyngentów - przede wszystkim na terenie lenna.
4. Najwyższy Dowódca ma prawo powołać Komendę Terytorialną Żandarmerii Rzeszy na czele z Komendantem i podporządkować jej wszystkie jednostki Żandarmerii, zarówno jednostki elementu centralnego jak i oddziały i pododdziały wystawiane przez lenników, stacjonujące stale na określonym terytorium.

Art. 4.
Wszelkie kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem Żandarmerii ustala i rozstrzyga Najwyższy Dowódca.

Art. 5.
Rozkaz wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.

Myślę, że w tej wersji projekt rozkazu jest zgodny z wizją, którą przedstawiłeś, a którą ja popieram. Będziesz musiał tylko wydać rozporządzenie o możliwości poszerzenia liczebności gwardii o jednostki wchodzące w skład Żandarmerii.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#9
Ametyst Faradobus napisał(a):Będziesz musiał tylko wydać rozporządzenie o możliwości poszerzenia liczebności gwardii o jednostki wchodzące w skład Żandarmerii.
Oczywiście... mój plan jest taki, że wydam zgodę na zwiększenie Gwardii Rzeszy o kolejne 15 tys. ludzi - pod warunkiem, że będzie to spożytkowane na formacje Żandarmerii Rzeszy.

Warto by tylko zapisać wyraźnie, że oddziały ŻR w lennach i Wolnych Miastach są liczone z puli GRZ, a nie z puli lennika - co ma być zachętą do tworzenia oddziałów ŻR w lennach i miastach.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#10
Problem w tym, że obecnie wolne miasta nie mają możliwości tworzenia gwardii lennych innych niż milicje w ramach GRz, więc ich Żandarmerie siłą rzeczy będą musiały wliczać się do puli centralnej. Trzeba będzie zmienić prawo centralne. W sumie to masz też prawo zezwolić każdemu lennikowi na zwiększenie gwardii lennej, więc może zezwolisz zarówno na zwiększenie elementu centralnego, jak i gwardii tych lenników, którzy wystawią oddziały do Żandarmerii?
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości